KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
  arrow rigth

     
     
     
    arrow right
     
     
     

 

   

KTH / Nada / Utbildning / Kurser / 2D1600

2D1600 Kommunikation i ingenjörsvetenskap ht 2006

Kursdata

Kursledare: Per-Anders Forstorp
Föreläsare: Arild Jägerskogh, Thomas Oredsson, Staffan Romberger, Chiara Rossitto, Olle Bälter
Övningsassistenter: Per-Anders Forstorp, Richard Nordberg, Björn Thuresson
Labassistenter: Max Walter, Avin Ismael och Caroline Bild

Undervisningstimmar: 2 * 13 h föreläsningar, 2 * 11 h övning, 2 * 2 h laboration.

Antal övningsgrupper: 5, varav en läser ett mer kommunikationsteoretiskt spår
Antal registrerade studenter: xxx

Kurslitteratur:

  • Svenska skrivregler utgivna av Svenska Språknämnden, Liber förlag
  • Studentens skrivhandbok, av Schött, Melin, Strand och Moberg, Almqvist & Wiksell
  • Praktisk retorik, av Göran Hägg, Wahlström & Widstrand
  • "Den klassiska berättelsen" ur Medier och kultur. En grundbok i medieanalys och medieteori. av Kirsten Drotner, Klaus Bruhn Jensen, Ib Pulsen & Kim Schroder, Studentlitteratur
  • "Toolbox" ur On Writing. A Memoir of the Craft av Stephen King, New English Library

För deltagarna i det teoretiska spåret dessutom Mediekultur mediesamhälle av Jostein Gripsrud, Daidalos.

Kursen har två moment, en uppsats (RAP1) om två poäng och obligatorisk närvaro på lektioner (LAB1) om tre poäng. Prestationerna är 99 st (63%) godkända på RAP1, 94 st (59%) godkända på LAB1. Den låga prestationsgraden torde närmast bero på att ett stort antal studenter som registrerat sig på kursen hoppat av utbildningen helt.

Kursmål

Kursens mål är att ge kunskaper och färdigheter i språklig kommunikation. Framför allt inriktar den sig på de typer av kommunikation som är viktiga i teknologens utbildning och kommande yrkesliv, särskilt uppsatsarbete, vetenskapligt skrivande och muntlig framställning.

 

Kursanalys

 

 

Kursutvärdering 2005

Inlämnade: 75 st
Övergripande omdöme: 200.5/75 ≈ 2.67

Upplägg
Överlag uppfattas upplägget som problematiskt, där relationen mellan kursens två huvuddelar (föreläsningarna och övningarna) av flertalet kommenteras som svagt. Laborationerna uppfattas också av många som om de hade en än lösare koppling. Den mer utpräglat praktiska delen av kursen (övningarna) uppskattas mycket och det är där som många funnit det största värdet av kursen. De något mer teoretiska föreläsningarna har fått mer kritik. Flera har kommit med konkreta förslag att flytta över tid till övningarna istället.

Föreläsningar
Föreläsningarna får överlag ganska skarp kritik. Det rör sig mellan att de är tråkiga till att de tillför föga. Konkret kritik riktas mot det understödjande presentationsmaterialet som ansetts svåröverskådligt och alltför kompakt. Vissa kommentarer handlar om att materialet är alltför teoretiskt och rör sig alltför långt tillbaka historiskt.

Övningar
Övningarna uppfattas överlag som bra och användbara. Omdömena spänner från bra till mycket bra. Upplägget att steg för steg bygga rapporten uppskattas mycket och att texterna kontinuerligt kommenteras (både av övningsledare och i samband med kamratgranskningen) har tydligen varit lärorikt. Det finns åsikter om att förloppet är något utdraget, men också önskemål om att utsträcka det ytterligare. Åsikterna går även något isär när det gäller inlämningarna. Vissa anser att det är för många och andra att det är just detta som är styrkan.

Gästföreläsningar
Det finns en hög grad av samstämmighet avseende nyttan och värdet av Thomas Oredssons och Arild Jägerskoghs insatser. Tveksamheten är däremot större när det gäller föreläsningarna om powerpoint och e-post som uppfattas som onödiga, överflödiga, eller irrelevanta i sammanhanget.

Närvaro
Den i särklass kraftigaste kritiken riktas mot den obligatoriska närvaron på föreläsningarna och de flesta har svårt att förstå varför den ska behöva finnas. Förståelsen är större för att övningarna har obligatorisk närvaro eftersom det där finns en sekvens av aktiviteter samt att inriktningen är övergripande praktisk.

Examination
Rapporten anses av många som tillräcklig examination. Eftersom flera kommenter rör att det känns som två kurser, finns det också förslag på två separata examinationer.
Citat från utvärderingarna
Följande sektion är baserad på citat som fördelats på tre områden: vad som tycktes vara bra med kursen, mindre bra och, avslutningsvis, förslag på förbättringar. Citaten är helt oredigerade och kan betecknas som representativa, dock med reservationen att dessa fåtaliga citat givetvis inte ger en heltäckande bild.

• Bra

”Att vi lärde oss vad en vetenskaplig rapport skulle innehålla.”

”Övningarna var mycket bra! Perfekt tempo och roliga övningar. Dessa var faktiskt kursens höjdpunkter.”

”Att ha flera separata deadlines gör att man får ett bra flyt i skrivandet.”

”Övningarna var den vettiga delen utav kursen, d.v.s givande praktisk tillämpning.”

”Friheten med ämnesvalet.”

• Mindre bra

”OBLIGATORISK NÄRVARO!! Föreläsningarna om t ex Powerpoint och mail tror jag är ganska onödiga eftersom de flesta som läser den här inriktningen redan kan det.”

”Dåligt upplägg. ’Death by powerpoint” är väldigt tråkigt. Vissa av föreläsningarna hade tveksamt innehåll.”

”Föreläsningarna var tråkiga och 98% var där p.g.a den obligatoriska närvaron.”

”De så kallade laborationerna, vilka var rena skämtet.”

Förslag på förändringar

”Antingen ta bort närvarokravet på föreläsningar, eller ändra föreläsningarnas innehåll. Kanske försöka komma igång med övningarna tidigare så lite mer tid kan läggas på ämnesval och litteratursamling.”

”Ingen obligatorisk närvaro, varför tror ni annars att de tio första raderna alltid var tomma, men längst bak var det fullt.”

”[Övningarna var] lite väl för ofta ibland och för sällan ibland. Kan vara mer regelbundet i schemat.”

”Framförallt roligare/intressantare föreläsningar. Dessutom tycker jag att de kunde vara mindre teoretiska och mer praktiska, så att man har någon nytta av dem i framtiden.”


 
Sidansvarig: Per-Anders Forstorp