KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
  arrow rigth

     
     
  arrow rigth  
     
     
     
     

 

   

KTH / Nada / Utbildning / Kurser / 2D1600

2D1600 Kommunikation i ingenjörsvetenskap ht 2006

Rapport

Under kursens gång ska ni skriva varsin rapport. Denna rapport ska omfatta åtta sidor (3200 ord) plus sammanfattning, innehållsförteckning och litteraturlista.

Ni har full frihet att välja ämne för rapporten (för dem med bristande fantasi finns en lista med förslag längre ner på denna sida. Rapporten ska dock ha formen av en vetenskaplig argumentation, den ska med andra ord innehålla ett eller flera påståenden (de behöver förstås inte nödvändigtvis vara särskilt kontroversiella) som ni ska göra trovärdiga genom väl underbyggd argumentation. Målgruppen för er rapport är era kurskamrater, ni måste alltså utforma rapporten så att den kan förstås av andra teknologer. Är den dessutom begriplig för "gemene man" så är det ännu bättre.

Rapporten kommer att bedömas med avseende på språk, innehåll, väl genomförd argumentation och typografi. En checklista med saker att tänka på finns längre ner på denna sida.

De som följer det "praktiska" spåret ska lämna in utkast till sin växande rapport under kursens gång så att vi kan diskutera innehåll och utformning i ljuset av föreläsningarna och så att de till slut kan lämna in en rapport som de i stolt kan visa sin mamma till jul. De som följer det "teoretiska" spåret kommer att få arbeta med mindre återkoppling men får tillfällen till handledning under vecka 43–45 efter överenskommelse med Per-Anders Forstorp.

Följande hållpunkter gäller:

2006-09-23
Ni ska valt ett rapportämne. Ni ska lämna in en halvsidas (= 200 ord) beskrivning av ämnet och er problemformulering. Inlämning kan ske medelst elpost (det kan vara bättre att bara ge en länk än att skicka ett helt dokument) till er gruppansvarige eller med ett papper i dennes postfack på Osquars Backe 2, plan 4.
2006-10-07
Så här dags ska ni ha lokaliserat huvuddelen av den litteratur som ni tänker använda er av i er rapport. Ni ska sammanfatta denna litteratur och argumenten i den på minst 2 sidor (= 800 ord) och lämna in.
2006-10-28
Nu ska ni ha byggt upp den argumentation ni avser att använda i er rapport och rapporten bör närma sig sin slutliga form. Ni ska lämna in minst 4 sidor (= 1600 ord).
2006-11-12
Nu ska rapporten i princip vara klar men kanske behöva lite finputsning. Ni ska lämna in minst 6 sidor (= 2400 ord).
2006-11-18
Nu ska rapporten vara klar och omfatta minst 8 sidor (= 3200 ord). Den ska sedan redovisas muntligt vid ett antal redovisningstillfällen vecka 48–50. Var och en ska också opponera på en presentation. "Opposition" innebär konstruktiv och välgrundad kritik och ska vara lika mycket ett inlärningstillfälle för opponenten som respondenten.
Det är viktigt att de angivna tiderna hålls, så att vi har en chans att läsa igenom och grundligt kommentera det material vi får.

Checklista för rapporten

Syftet
Framgår syftet med texten? Kommer texten att uppnå syftet?
Anpassning till läsaren
Har skribenten skrivit för sin läsare? Är texten anpassad till läsaren?
Vettigt innehåll
Finns det bara med sådant som är relevant för läsaren och för ämnet? Fattas fakta som bör vara med? Håller sig skribenten till saken?
Rimlig argumentation
Är argumentationen korrekt utförd eller har skribenten begått t ex något av de logiska misstagen beskrivna på Wikipedia?
Disposition
Är dispositionen vettig utifrån textens syfte och målgrupp? Håller skribenten ihop det som hör ihop? Har texten en röd tråd?
Synlig struktur
Görs textens struktur synlig med hjälp av innehållsrika rubriker med lämplig underordning? Finns metakommunikativa inslag som underlättar för läsaren att orientera sig i texten?
Språklig form
Är språket tydligt och konsekvent? Är texten korrekt vad gäller skiljetecken, stavning, ordval och meningsbyggnad? Visas det språkligt hur texten hänger ihop innehållsligt? Är styckena lagom långa? Innehåller varje stycke en huvudtanke?
Grafisk utformning
Är texten överskådlig, lättläst och snygg att titta på? Är texten och dess delar (stycken, rubriker osv) utformade enligt typografiska tumregler? Är bilder och figurer vettigt utformade och använda?

Språklig stil

För just den här rapporten föreslår vi att du ska försöka skriva så att texten blir:
  1. Saklig men inte onödigt formell. Precision: Använd termer och begrepp enhetligt och entydigt. Skriv på allmänspråk så långt det går (undvik t ex onödiga modeord och luddigheter). Överskådlighet: Planera styckeindelning, rubriker, mellanrubriker symmetriskt och konsekvent. Låt innehållsförteckningen synliggöra strukturen. Koncentration: Håll dig till saken. Undvik talspråklig mångordighet, utan att ge avkall på begripligheten.
  2. Fackspråklig men inte svårbegriplig. Använd och förklara facktermer i löpande text, i not eller i ordlista. Förklara ordet första gången du använder det, hänvisa till förklaringen vartefter i texten.
  3. Resonerande och reflekterande. Ha ett resonerande och reflekterande förhållningssätt: värdera och diskutera källor och tidigare forskning, i till exempel bakgrundsavsnitt och i diskussion av resultat.
  4. Korrekt. Var hederlig gentemot andra undersökningar och auktoriteter inom området. Referera till dina källor i den löpande texten! Använd Svenska skrivregler eller TNC:s skrivregler för språkriktighet (till exempel citat, källhänvisningar, förkortningar, siffror i text). Använd Svenska akademiens ordlista för stavning och böjning. Använd Svenska datatermgruppen! Korrekturläs!
  5. Personlig men inte subjektiv. Skriv "jag" när du menar "jag". (Passivform passar där t ex undersökningen står i fokus.) Visa ditt eget intresse och engagemang, i till exemepel inledningen och avslutningen. Vänd dig till läsaren!

Bedömningskriterier

Det här är de kriterier som din rapport kommer att bedömas efter:

Språklig bedömning

Rapporten ska vara skriven på korrekt och välformulerad svenska, idiomatisk, fri från syftningsfel, väl sammanhängande med tydliga logiska samband utskrivna. Texten som helhet ska ha en lämplig och konsekvent disposition. Stycken ska vara logiskt kopplade till varandra och ha en lämplig disposition. Rubrikerna ska vara väl valda och förekomma lagom ofta (utifrån ett funktionellt perspektiv). Termer och fackord ska vara förklarade där så behövs. Punktuppställningar och andra språkliga utformningar ska vara korrekt genomförda. Texten ska vara anpassad för sin tänkta mottagare på alla ovan nämnda nivåer.

Typografisk bedömning

Texten ska vara lättillgänglig, tydlig, korrekt och följa de typografiska konventioner som finns (se t ex Frenckner och Rombergers "Tumregler för typografisk utformning" och Rombergers "Utformning av enkla dokument med datorstöd" – finns hos kursansvarig). Texten ska vara väl korrekturläst. Rubriknivåer ska vara synliga och överskådliga. Källförteckningen ska vara korrekt utformad. Raderna i texten ska vara lagom långa, nya stycken korrekt markerade. Förkortningar, siffror i text etc. ska vara korrekt återgivna. Rapporten ska ha de obligatoriska delarna titelsida, abstract (på engelska), innehållsförteckning och källförteckning, utöver själva brödtexten. Eventuella bilder och diagram ska ges ordentligt utrymme samt ha bildtext och källhänvisning.

Bedömning av innehållet

Innehållet ska vara anpassat till rapportens omfång och mottagare. Syftet med texten ska vara tydligt angivet, och avgränsningarna som gjorts ska vara konsekvent redovisade och genomförda. Texten ska ha ett tilltal där läsaren uppmärksammas, och eventuella komplicerade resonemang ska förklaras och sättas i ett sammanhang. De källor som används ska vara refererade till i texten och författaren ska tydligt redovisa när och hur källorna använts.

Bedömning av argumentation

Är slutsatserna trovärdiga utifrån de argument som framförs? Är argumenten väl underbyggda? Är argumenten inbördes samstämmiga? Hur hanteras svagheter i argumentationen? Är uppenbara motargument bemötta? Representeras meningsmotståndare på ett hederligt sätt? Används källor på ett rättvisande sätt?

Förslag till rapportämnen

Titelförslagen nedan är avsiktligt vaga och/eller skruvade och är mer avsedda som inspiration och utgångspunkt för egna uppsatsidéer.

Design är kommunikation
En genomgång av svensk IT-politik
Vikten av kommunikation för demokratin
Sammansmältningen av människa och maskin
Varför varje hund borde avlivas
Sambandet mellan vetenskap och science fiction
Påverkan på kulturen av informationsteknik
Är artificiell intelligens en chimär?
Datormodeller och psykologisk forskning
Befolkningsexplosionen på 2000-talet
Användandet av statistik på ledarsidorna i svenska dagstidningar
Datamining som marknadsföringsteknik
Vilka sinnen bör robotar utrustas med?
Hur beskrivande metaforer påverkar uppfattningen av tekniska system
Vetenskapligt stöd för veganism
Hur språket påverkas av samtida teknologi
Hacker-etikens yttringar
Flexibilitet i talat språk
Könsroller i språket
Språk som gruppmarkör
Mannen som ofullkomlig kvinna
Göran Persson som retoriker – en analys
Hur bör nuvarande upphovsrättslagstiftning modifieras?
Datorer och dyslektiker
Civilingenjörens yrkesroll i förändring
Tyst kunskap och algoritmer
Förhållanden utan fysiska möten
Grunderna för god webbdesajn
Hur konstnärer bidrar till teknisk utformning
Paradoxala effekter av miljöarbete


 
Sidansvarig: Per-Anders Forstorp