Kurs-PM 2004

2D1572 Gestaltning och Design, 4 poäng
2D2013 Gestaltning och Design för högskoleingenjörer, 5 poäng

Kursen ges gemensamt för studenter på KTH/Medieteknik 120p resp 180p samt till viss del för studenter på GI årskurs 1 som delmoment inom delkursen Visuell kommunikation/2, 4p.

Kursansvariga 
2D1572 Universitetslektor Leif Handberg, leifh@kth.se.
2D2013 Universitetsadjunkt Mona Eriksson, monae@kth.se.

Huvudlärare och kurssamordnare

Professor Henriette Koblanck, Institutionen för tillämpad kommunikationsvetenskap/SU (tidigare GI/IHR), studiokoblanck@hotmail.com.

Mål
Kursens mål är att ge
• insikt i hur gestaltning och design av ett budskap är en del av kommunikationen
för att studenterna ska
• effektivt kunna kommunicera med funktioner i ett informationsflöde som ligger närmare skapandet av informationen.
• själva bli bättre på att förmedla budskap.

Kursens innehåll
Delmoment inom kursen är:
1. Designprocessen
2. Typografi
3. Bildanalys
4. Designmetodik
5. Grafisk design
6. Projektarbete/Tidningsdesign, Grafisk profil, Webbdesign

Kursfordringar
2D1572: PRO 1, 4p
2D2013: PRO 1, 5p

Examination sker dels i form av redovisning av mindre grupparbeten inom Bildanalys och Designmetodik/Scenarioplanering.

Examination sker även i form av ett större projektarbete inom valt område: Tidningsdesign, Grafisk profil och webbdesign.
1) Grafisk/design lösning
2) En workbook/ rapport om grupparbetet och de val och reflektioner man gjort under projektarbetet – i form av bild och text.
3) Inlämning av litteraturuppgift (endast för 2D2013)

Bedömningskriterier
Förmåga att formulera en kreativ plattform
Förmåga att utveckla och följa den kreativa plattformen
Idéhöjd
Komplexitet

Betygsskala
Varje punkt ovan har en gradering från 1 – 10 p. Max 40 p, 3 = 15p, 4 = 25p, 5=35p.
För att få 3 krävs att man redovisar den grafiska lösningen och lämnar i workbooken.

Kurslitteratur

Litteratur där det står "Kompendium via institutionen" ingår i den kursbunt som finns att köpa på NADAs kursexpedition Osquars Backe 2.

Design
Rosell, Gustaf , Anteckningar om designprocessen, KTH1990,
ISBN 91-7170-942-8, kap, Designprocessens allmänna drag sid 15-26, Designprocessens teorier och metoder sid 68-101, kompendium via institutionen.
Gedenryd, Henrik, How designers work, 1998, kap 2-3. Länk!

Designmetoder
Häggberg, Louise, Kreativitet och olika tekniker, 2001, Kompendium via institutionen.
Lindgren, Mats, Scenarioplanering, Konsultförlaget 1996, köpes via Kairos Future på webben.

Typografi
Hellmark, Christer: Bokstaven, ordet, texten. Ordfront 2000.
ISBN 91-7324-4, kap. 1-4, 7.

Lundhem, Stefan: Webbtypografi. Papper 2004, kompendium via institutionen.

Referenslitteratur typografi
Hellmark, Christer: Typografisk handbok, 3 uppl. Ordfront 200.
ISBN 91-7324-609-9

Bildanalys
Gripsrud, Jostein: Mediekultur, mediesamhälle, Daidalos 2002.
ISBN 91-7173 -169-5, kap, Semiotik: Tecken, koder och kulturer sid.137-170, Retorik; Språkbruk, situation, avsikt, sid. 193-225.

Carlsson & Koppfeldt, Bild och retori i media, Liber 2003, kompendium via institutionen.

Referenslitteratur bildanalys
Cornell, Dunér, Nordström: Bildanalys – Teorier, metoder och begrepp, Gidlunds ISBN 91-4617-047-2,

Fiske, Kommunikationsteorier, Wahlström och Widstrand 1997,
ISBN 91-4617-047-2, kap 3-7.

Grafisk design
Koblanck, Henriette, Typografi, bild och grafisk design, 2003, Bonnier Utbildning,
ISBN 91-622-5974-1, kap Grafisk design sid 126-157, Grafisk design/grafisk profil sid 189-195. Kompendium via institutionen.

Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation, 2001, ISBN 91-7203-426-2
Innehållet sid 246-259, Kompendium via institutionen.

Ytterligare material, i form av kompendier, kommer att delas ut vid inledningen av Grafisk profil, Webbdesign och Tidningsdesign
 

Preliminärt schema

Några tillfällen är inte helt klara ännu,
ändringar kan förekomma och meddelas så fort de är kända.

Där det står (ENDAST KTH) så innebär det att dessa tider enbart gäller för KTH-studenter, dvs ej GI.
 
vecka dag tid föreläsare/värd ämne aktivitet sal
v 10 To 4/3
10-12 Henriette Koblanck Introduktion till kursen. Föreläsning E1
    13-16 Bo Westerlund, CID Designprocessen och metodologi Föreläsning SVG
v 11 Må 8/3  13-16 Louise Häggberg Designmetoder Föreläsning D1
v 12
Må 15/3 13-16 Henriette Koblanck Imageboard/modeboard
OBS! Medtag bildmaterial av alla de slag – till exempel tidningar och broschyrer, sax, klister och A3 papper.
Övning SVG
(ENDAST KTH)
  On 17/3 13-16 Stefan Lundhem, GI Typografi Föreläsning D2
(ENDAST KTH)
  To 18/3 13-16 Louise Häggberg Designmetoder Föreläsning SVG
v 13 Må 22/3 13-16 Stefan Lundhem Typografi Föreläsning B2
(ENDAST KTH)
  To 25/3
   
Ingen aktivitet i denna kurs.
Branschdag för KTHs Medieteknikutbildningar.
 
(ENDAST KTH)
v 14 Ti 30/3 13-16
Anders Carlsson Bildanalys
(Läsanvisningar: Gripsrud:  Mediekulturer mediesamhälle, sid 135-168, extensivt sid 169-190)
Föreläsning E1
(ENDAST KTH)
  On 31/3
13-17 Stefan Lundhem
Typografi
Föreläsning
V1
  To 1/4 13-16 Louise Häggberg Scenarioplanering
Redovisning grupparbete SVG
v 18
Må 26/4
13-16
Anders Carlsson Bildanalys
(Läsansvisningar: rekommenderad läsning, Carlsson & Koppfeldt, Bild och retorik i media, sid 43-54, 60-94, Bildkompendium.
Fiske, Kommunikationsteorier, kap 3-7)
Föreläsning/Övning SVG
(ENDAST KTH)
  To 29/4 9-12 Anders Carlsson
Bildanalys
(Seminarieuppgift med kopplingar till avsnitt i kurslitteraturen)
Föreläsning/Övning
SVG
(ENDAST KTH)
    13-16 Prel Henriette Koblanck
Grafisk design, vad är det?
Föreläsning
SVG
(ENDAST KTH)
v 19
Ti 4/5 13-16
Henriette Koblanck
Bo Ljungström
Stefan Lundhem
Micke Jakobsson
Alex Pacheco
Introduktion till projektarbete
Föreläsning SVG
 
 
14-16
-"-
Uppdelning i:
• Tidningsdesign (Bo Ljungström)
• Webdesign (Stefan Lundhem)
• Grafisk profil (Micke Jakobsson, Alex Pacheco)
Föreläsning
SVG, SÖG (studion till kl 15)
  On 5/5
13-16 -"- Områdesvis föreläsning och handledning Föreläsning/Övning Salongen 13-15+ SVG 15-16, SÖG studion
  To 6/5
13-16
-"- Områdesvis föreläsning och handledning Föreläsning/Övning SVG, SÖG, studion
v 21  Ti 18/5 13-16
-"  Områdesvis handledning Handledning
SVG, SÖG, studion
v 22
To 27/5  9-16
-"-  
Redovisning/examination SVG
  Fr 28/5
9-16
-"-   Redovisning/examination SÖG

OBS! Utöver ovanstående skall vi försöka få in några föreläsningar i designhistoria.

Adresser till salar
B2 Brinellvägen 23
D1 Lindstedtsvägen 17
D2 Lindstedtsvägen 5
E1 Lindstedtsvägen 3
Q1 Osquldas väg 6
V1 Teknikringen 76

KTH-karta

Lärare 
Professor Henriette Koblanck/SU, GI
Lektor Stefan Lundhem/SU, GI
Industridesigner/forskare Bo Westerlund, KTH/Nada
Adjunkt Louise Häggberg, industridesigner, Högskolan i Kalmar
Adjunkt Anders Carlsson/Gästlärare GI
Art Director Anders Englund
Art Director Micke Jakobsson
Art Director Alex Pacheco
Art Director/Creative Director Bo Ljungström

Expedition
NADA, Osquars Backe 2.

Senast uppdaterad den 16:e Februari 2004 av leifh@kth.se