Nada

Kursanalys för 2D1525 Programmering för Interaktiva Medier
Läsåret 2000-2001

Författare: Björn Hedin, Nada

^Upp till kurssidan 00/01.

Nedan följer en kursanalys av kursen "Programmering för Interaktiva Medier". I texten refereras till en enkät gjord med EVAL.

Kursdata

Kurs Programmering för Interaktiva Medier (4p)
Examination Lab1 3/4/5 (4p) 
Kursen genomförd HT 2000 (period 1-2)
Föreläsningar 27 h
Övningar 0 h
Lab (schemalagt) 64 h
Kurslitteratur Kursbunt
Antal studenter 32 (varav 11  som obligatoriskt)
Klara med LAB1 januari 2001 Deadline 30/1
Prestationsgrad januari 2001 N/A
Kursansvarig Björn Hedin
Labassistent Björn Hedin

Sammanfattning

Kursen är mycket laborationsintensiv. Kursen har varit mycket uppskattad av studenterna som hävdar att de lärt sig väldigt mycket, men många anser att den i sin nuvarande tappning ger för få kurspoäng. Å andra sidan kan betyg väljas av studenten genom att genomföra ett antal extrauppgifter, och de flesta har satsat just på betyg 5. Det största problemet har varit brist på lab-assistenter, då köerna för hjälp och redovisningar ibland blivit olidligt långa. Kursen bedömdes var något svårare än medel. Kursen som helhet gavs betyg 77,47 på en 100-gradig skala, och frågan om den var intressant och meningsfull gav medelsvaret 85,80 på en 100-gradig skala.

Mål

Kursen har som mål att ge studenterna en förståelse för grundläggande metoder som används för publicering via internet. Studenterna ska förstå de möjligheter och de begränsningar som finns. Studenterna ska även få erfarenhet av att genomföra ett internetprogrammeringsprojekt från ax till limpa.

För många studenter är denna kurs den enda på teknis där de får göra programmeringsuppgifter "från scratch", och där de även inom vissa ramar får bestämma hur de vill göra vissa lab-uppgifter. Detta ses som en bra förberedelse inför den bistra verkligheten.

Nytt för i år

Undervisning

De flesta föreläsningar har hållits av Björn, och de flesta elever har närvarat på minst 80% av föreläsningarna. 33% ansåg föreläsningarna vara "mycket bra", 42% bra och 25% acceptabelt. Önskemål fanns att avvika mer från det utdelade materialet. I stort sett har undervisningen fungerat bra.

Laborationerna har varit det stora problemet eftersom frågorna varit många och endast Björn funnits tillgänglig att svara på dem vilket gett "mycket långa väntetider" (enligt 92% av enkätsvaren). Laborationerna har dock ansetts vara väldigt givande.
 

Examination

Examinationen har även i år endast getts på laborationerna. Varje laboration har givits ett visst antal "poäng" för grunduppgiften som samtliga måste genomföra. För den som velat fördjupa sig inom ett visst område har det funnits extrauppgifter som gett extra poäng. Det har även funnits en inlämningsuppgift. Kursen avslutas med ett relativt omfattande projekt där de får utnyttja de flesta av de moment de gått igenom på labbarna. Projektuppgiften är mycket fri och ges ett antal poäng beroende på komplexitet. Slutligen ges bonuspoäng om varje labmoment redovisas senast ett visst datum vilket lett till att få kommit efter i kursen.
Poängen slås därefter ihop och ger ett slutbetyg enligt den i förväg bestämda betygskalan.
58% ansåg att denna examinationsform var "Mycket bra", 42% ansåg att den var "bra". 100% ansåg att examination enbart på laborationer (utan tenta) var bäst på en kurs som denna.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av en kursbunt. Det har varit mycket svårt att hitta en lämplig kursbok eftersom kursen berör så pass skilda delar. Studenternas betyg på kurslitteraturen har exakt hamnat på mellanbetyget (dvs hyfsat). Om man kan hitta en bra bok som täcker de viktigaste områdena är det nog att föredra, och sedan komplettera med de kompendier som inte täcks av boken.

Studenternas arbetsbelastning

Kursen har för de flesta elever krävt mer arbete än en 4-poängskurs normalt kräver (92% ansåg det). Å andra sidan hade samtliga dessa satsat på att få betyg fem.
 

Förkunskap

83% ansåg att deras förkunskaper var lagom, 17% att de var för låga. De förkunskaper som är användbara är grunderna i XML, databasmodellering samt CGI-programmering och HTML.
 

Verkligt kursinnehåll

  1. XML inklusive XML Schemas
  2. Transformer av XML: XSLT
  3. Transformer för PDF-generering: Formatting objects
  4. XML för multimedia: SMIL - Synchronized Multimedia Integration Language
  5. XML för mobila enheter: WAP/WML
  6. Virtuella verkligheter: VRML
  7. System för flerkanalspublicering
  8. Dynamiskt klientbaserat webinnehåll: Javascript
  9. Objektorientering och servlet som frivillig uppgift

Planerade förändringar

Antal registrerade elever

32 elever följde kursen i minst 3 veckor och gjorde de inledande laborationer. Av dessa verkar 1 ha hoppat av mot mitten av kursen.

Övrigt

Bilaga: Enkätsvar

Bilaga: Kursbeskrivning

^Upp till kurssidan 00/01

Sidansvarig: <bjornh@nada.kth.se>
Senast ändrad 18 december 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>

Valid XHTML 1.0!