Kontakt  
     
    Nada / Kurser /HMI /2D1521  
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   


2D1521 Kommunikation och information vt 2003

Uppsats


De uppsatser som ska färdigställas i denna kurs ska skrivas individuellt. Du ska skriva två olika papers:

1. Review: Detta ska ske av ett kapitel i antologin The Media Reader och ska omfatta följande inslag:

· i vilket vetenskapligt sammanhang hör texten hemma (inklusive angivande av fullständiga referenser till texten)
· vilka centrala kommunikations- och medievetenskapliga frågeställningar är det som berörs
· vilken är författarens huvudsakliga tes
· hur argumenterar författaren för sin tes (dvs. gör ett välvilligt referat av dennes text)
· gör en analys av författarens argumentation och ange några av dess möjliga implikationer (för kommunikation, medier, teknik, samhälle, kultur, etc.)
· avsluta med att själv göra en bedömning av denna text utifrån de kriterier som du bedömer relevanta för vår förståelse av kommunikation och medier.

Omfång: 5 sidor

 

2. Analys och beskrivning av kommunikations- och mediehändelse: detta ska göras av en aktuell och/eller väldokumenterad händelse (som till exempel OS i Salt Lake City; EM i handboll; någon politisk skandal; Harry Potter; kriget i Afganistan; händelserna den 11:e september; kravallerna i Göteborg). Efter att ha valt ut en händelse så samlar du material (artiklar, radio- & tv-program, med mera). Disponera din uppsats enligt följande: (1.) beskriv kortfattat händelsen och det material du använder dig av; (2.) analysera den kommunikativa situationen avseende tecken, metaforer, diskurser, dialoger, aktörer, berättelser, struktur, stil, text, bilder, källor, medier, publiker, mottagande; (3.) tolka händelsens kulturella och ideologiska betydelse.

Omfång: 5 sidor

 

Allmänna anvisningar för uppsatsarbetet

Målgrupp: Skriv dina uppsatser för en läsekrets av intresserade personer med ungefär samma bakgrund som du själv, t.ex. studenter på KTH, HHS eller andra högskolor. Läsaren förutsätts vara allmänbildad men kan inte antas ha specialkunskaper inom det aktuella ämnesområdet.

Ämne: Ämnet för ditt paper ska knyta an till kursens huvudområden, dvs. till studiet av mänsklig och medierad kommunikation och ha formen av en review och en beskrivning. Det ska omfatta ett sådant kunskapsområde eller sådana frågeställningar som du själv bedömer vara relevanta och din uppgift är att genom en fördjupad analys visa att och hur detta är relevant.

Längd och utformning: De två mindre uppsatser du ska skriva ska omfatta högst 5 sidor vardera.

Utforma texten klart, tydligt och sammanhängande både vad det gäller struktur och språk. Om du använder underrubriker, bör inte avsnitten under varje rubrik vara för korta. Använd gärna illustrationer, men glöm inte att på ett korrekt sätt hänvisa till och kommentera figurerna inne i texten. Figurerna ska dessutom vara försedda med en förklarande figurtext.

Ge ditt paper en typografisk utformning som är tydlig och tilltalande. Använd gärna webben. Glöm inte pagineringen! Gör en separat titelsida med titel på ditt paper samt ange ditt namn, utbildningsprogram, mailadress, personnummer och datum.

Handledning: Kursledaren kommer att ge dig allmän (och frivillig) handledning under arbetet med dina uppsatser (kom gärna på mottagningstiderna eller använd mail). Oftast handlar handledningen om att man får tillfälle att ställa frågor om sådant man funderar på eller allmänt att stämma av arbetets fortskridande. Handledaren kan också ge dig en del tips om litteratur och andra informationslänkar.

Granskningen av dina uppsatser: Dina papers kommer att granskas med avseende på följande aspekter: innehåll, språk och (typografisk, grafisk) utformning. Det viktigaste elementet är innehållet och den därtill hörande kvaliteten i analysen. Kursledaren kommer vid behov att konsultera annan lärare för medbedömning. De olika aspekterna sammanvägs för att ge så rättvis bedömning som möjligt. Dina papers betygsätts i skalan 3-5. Om någon rapport inte uppfyller kraven för betyg 3 (=godkänt) kommer jag i första hand att be om en komplettering, så att ett betyg sedan kan delas ut.

Allmänna råd inför arbetet med dina uppsatser: Det är viktigt att du påbörjar funderingarna kring ämnesval och problemformulering i god tid och att du planerar skrivandet i förväg genom att t ex göra preliminära (och ändringsbara) dispositioner. Använd gärna dispositionsläget i Word både för att utveckla dina idéer och för att utforma dispositionen. Planeringen av ditt skrivande spar tid och ger en bättre kvalitet på slutresultatet. Börja inte att formulera texten färdigt för tidigt, utan genomför först en analys av ämnet/problemet, en materialsamlingsfas, därpå en sovring och en strukturering av materialet (jfr. Schött, Melin, Strand, Moberg (1998)).

Det är viktigt att du i slutet av dina uppsatser anger de källor du har använt, men även att du i texten refererar på ett korrekt sätt till den lästa litteraturen

Källförteckning (ett urval av relevanta böcker på området)

Becker, Howard (1986) Writing for Social Scientists : How to Start and Finish Your Thesis, Book, or Article (Chicago Guides to Writing, Editing, and Publishing). Chicago: University of Chicago Press

Bjurwill, Christer (2001) A, B, C och D. Vägledning för studenter som skriver akademiska uppsatser. Lund: Studentlitteratur

Jarrick, Arne & Olle Josephson (1998) Från tanke till text. Lund: Studentlitteratur.

Schött, Kristina, Lars Melin, Hans Strand & Bodil Moberg (1998) Studentens skrivhandbok. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Strömqvist, Sven (1998) Uppsatshandboken. Stockholm: Hallgren & Fallgren.

Svenska akademiens ordlista (SAOL). Upplaga 11. Esselte 1986.

Svenska skrivregler. Esselte 1996

 


Sidansvarig: forstorp@nada.kth.se
Uppdaterad: 2001-09-11