Kontakt  
     
    Nada / Nadas kurser /Nadas kurser för BIKLMV /2D1521  
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   


2D1521 Kommunikation och information vt 2006

Kursöversikt


I denna kurs introduceras och problematiseras centrala företeelser och begrepp som är förbundna med kommunikation, information, representation och medier. Kursen eftersträvar att förmedla en vid syn på kommunikation både som produkt och som ett antal kulturella verksamheter och processer. Syftet med kursen är att introducera dessa synsätt och vad de har för fördelar och begränsningar i relation till andra synsätt.

Kursen strävar att gå utöver den vardagliga, intuitiva och 'självklara' förståelsen av kommunikation i dess olika former. Överlag uppmuntras ett kritiskt förhållningssätt i relation till kommunikationsprocesser som vi på olika sätt deltar i och tar del av i våra vardagsliv, och som vi arbetar med i det moderna samhället.

Kursen har både en teoretisk och praktisk inriktning vilket betyder att viss kunskap om analysmetoder för kommunikations- och mediehändelser kommer att introduceras, liksom presentation av verktyg som kan användas för att kritiskt granska olika kommunikationsflöden i vår samtid.

Kursen är en del av kompetensinriktningarna Publiceringsteknik och Affärsutveckling och medieteknik

Pedagogik

Hur går undervisningen till? Vi räknar med att som regel träffas två gånger i veckan (schema). Ytterligare enstaka tillfällen utöver de schemalagda kan tillkomma. Föreläsningarna är gemensamma för kompetensinriktningarna Publiceringsteknik och Affärsutveckling och medieteknik (för lokaler, se schema). Seminarierna äger rum enligt schema i lokalen 402Sim (plan 4 i hus D). Seminarierna baseras huvudsakligen på små uppgifter som du skall genomföra enskild eller ibland i mindre grupper. Till varje sådant tillfälle där litteratur finns angiven ska du alltid förbereda dig genom att läsa de angivna texterna. Läs kritiskt, formulera frågor och ta med dessa till undervisningstillfällena för diskussion. Tänk på att detta är en typ av kurs och ett kunskapsområde där det inte alltid går att säga vad som är rätt och fel, eller vad som fungerar eller inte fungerar. Det handlar i stället om tolkning och att fördjupa sin förmåga att förstå och kritiskt granska kommunikativa händelser och fenomen.

Undervisningen har formen av föreläsningar omväxlande med diskussionsseminarier. Som student bör man vara aktivt förberedd för varje tillfälle genom inläsning på texterna samt sträva efter att medverka i gemensamma diskussioner. Till seminarierna ska man förutom att förbereda sig genom att läsa angiven litteratur även genomföra den eller de uppgifter som blivit förelagda.

Examination

Kursen förutsätter obligatorisk och aktiv närvaro (80%) i all undervisning. Aktivt deltagande i seminarier och diskussioner förutsätter kontinuerlig inläsning av kurslitteraturen. Frånvaro vid ett fåtal tillfällen kan kompenseras med extrauppgifter enligt lärares anvisningar.

Kursen examineras vidare genom de sammanlagt sex seminarieuppgifter som ska genomföras till de olika seminarietillfällena (se schema); i förekommande fall ska uppgifterna även redovisas muntligt.

Utöver detta examineras kursen genom skrivande och inlämning av två mindre uppsatser. Dels ska man skriva en review av ett kapitel i The Media Reader (5 sidor), dels en beskrivning och analys av en kommunikations- eller mediehändelse (5 sidor).

Det slutliga betyget på kursen (3-5) utgör en sammanfattning av alla ovanstående insatser.

Alla inlämningsuppgifter (gäller review och beskrivning) ska vara kursledaren tillhanda senast fredagen den 4/3 2005 i dennes postfack på plan 6, hus E.

 

 


Sidansvarig: forstorp@kth.se
Uppdaterad: 2005-12-1307