Kontakt  
     
    Nada / Kurser /HMI /2D1521  
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   


2D1521 Kommunikation och information vt 2002

Kortare uppgifter

Här finns beskrivningar av kortare inlämnings- och övningsuppgifter.

 

Seminarieuppgift 1 (till seminarium 25/1)

Två uppgifter, en enskild och en i grupp.

A. Enskild uppgift. Diskutera och försök definiera följande termer utifrån Mediamaking, kapitel 5-6: 'mening'; 'semiotik'; 'kod'; 'tecken' (sign); 'betecknande' (signifier); 'betecknad' (signified); 'tolkning' (interpretation); 'text'; 'innehållsanalys' (content analysis); 'genre'; 'berättelse' (narrative); 'visuell text'. Omfång: 1-2 sidor.

B. Gruppuppgift. Förbered tillsammans med en eller två kamrater en presentation av en av de fyra seminarietexterna (The Media Reader, kapitel 1, 5, 17 & 21). Se till att ni inte tar samma text som någon annan grupp. Presentationen ska innehålla diskussion av betydelsefulla punkter i texten, eventuella oklarheter, samt inte minst hur texten är relaterad till de andra seminarietexterna samt till lästa texter i Mediamaking (särskilt kapitel 1-3, 5-6 & 14).

 

Seminarieuppgift 2 (till seminarium 4/2 & ?/2)

Grupp- eller paruppgift. Analysera distruberat samtal. (Transkribering av samtalet: understruket = samtidigt tal; / = omtagning (talaren börjar om sin replik); (ord) = otydligt tal, gissning; (.) = oidentifierbart tal) Besvara följande frågor: Vilken relation råder mellan talarna (vänner, ovänner, åldersfördelning, kön, underordning, överordning etc. Föreslå gärna även egna kategorier!)? Hur fördelas turerna? Dominerar någon i samtalet? Finns en berättelsestruktur?


Seminarieuppgift 3 (till seminarium 7/2 & 8/2)

Gruppuppgift. Förbered tillsammans med en eller två kamrater en presentation av en av följande fyra seminarietexter i The Media Reader: kapitel 11, 18, 19 & 20. Se till att ni inte tar samma text som någon annan grupp. Presentationen ska förutom diskussion av betydelsefulla punkter i texten, eventuella oklarheter, dess relation till övriga seminarietexter, innehålla reflektion om textens ideologiska budskap. Uppgiften ska även lämnas in skriftligt med ett omfång på 1-2 sidor.


Seminarieuppgift 4 (till seminarium 14/2 & 15/2)

Välj ut 2 bilder per grupp att analysera med avseende på hur manlighet och kvinnlighet representeras i bilderna. Ta hjälp av resonemang i föreläsningen, i texterna ni läst och använd kompletterande litteratur från bifogad lista. Bilderna ska kopieras till overhead-transparang så att de kan visas för alla vid seminarietillfället.

Använd vid arbetet med bilderna de termer och arbetsredskap som jag tog upp under föreläsningen: följ arbetsgången "beskriv - analysera - tolka"; ta reda på så mycket som möjligt om kulturell kontext, produktion och reception och registrera hur dessa faktorer påverkar förståelsen av bilden

Varje grupp ska redovisa sina resultat muntligt vid seminarietillfället och samtidigt inlämna en skriftlig redogörelse om högst fyra sidor.
Obs! De inlästa texterna ska användas aktivt. Hänvisningar till och diskussioner kring texterna krävs för att få godkänt på inlämningsuppgiften.

Seminarieuppgift 5 (till seminarium 21/2 & 22/2)

Gruppuppgift. Med utgångspunkt i programtablåerna för radio och tv-programmen i en dagstidning ska ni försöka beskriva radio och tv-publiken av i dag. Studera dels SVT1, SVT2, TV4 och valfri kabeltvkanal, dels P1, P2, P3 och två valfria kommersiella radiokanaler. Använd bestämningar som media, tid (omfattning, tid på dygnet), plats, genre, civilstånd, inkomst, intressen, genus, kön, utbildning, yrke, ålder, med mera. Hur många olika publiker finns det? Hur ser de ut? Hur skiljer sig radiopubliken från tv-publiken? Hur ser framtidens mediepubliker ut? Förbered muntlig presentation på seminariet och lämna in skriftlig sammanfattning, omfång 1-2 sidor.

 

Seminarieuppgift 6 (till seminarium 26/2 & 27/2)

Sitt 2-3 personer och chatta på en kommersiell chattkanal. Den avatar (självpresentation) ni använder er av ska ha andra markörer än er fysiska person. Erfarenheterna av denna kommunikation/interaktion ska ni sedan relatera till föreläsningens och seminariets litteratur (i andra hand annan relevant (kurs-) litteratur) i en diskuterande och reflekterande rapport. Denna rapport ska lämnas in vid seminarietillfället (26/2 alt. 27/2). Omfattning: 750 ord.

Vid seminarietillfället ska ni gruppvis presentera era rapporter och erfarenheter. Målsättningen med detta är att skapa dialog och reflektion, vilket innebär att ni inte bör läsa upp er rapport utan snarare reflektera över och vidareutveckla densamma. Om ni har frågor, kontakta antingen kursansvarig Leif Dahlberg eller Patrik Hernwall.Sidansvarig: dahlberg@nada.kth.se
Uppdaterad: 2002-02-06