Nada - numerisk analys & datalogi

Databasteori, 4 poäng

Kursanalys hösten 1999

Kursdata

Kursens mål

Kursens mål är att fördjupa kunskaper om relationsalgebra och relationskalkyl funktionella beroenden normalformer optimering av frågor till relationsdatabasssystem ge kunskap och färdighet avseende mängdvärda beroenden "join"-beroenden högre normalformer transitiva höljen och deras användning matematik för ickenormaliserade strukturer ge en orientering om olika generaliseringar av modellbegreppet matematik för de olika generaliseringarna av modellbegreppet kostnadsberäkningar vid optimering av frågor till relationsdatabassystem för att eleverna ska erhålla en solid teoretisk grund avseende databashanteringssystem och deras applikationsområden, kunna tillämpa de matematiska teorierna på reella databassystem.

Förändringar inför denna kursomgång

Fördjupning avseende direkta beroenden, mängdvärda beroenden och joinberoenden. Genomgång av föreläsningsanteckningarna. Fler exempel.
Bearbetning och förnyelse av övningsuppgifterna.

Sammanfattning

Kursen som helhet verkar ha gått mycket bra. Eleverna har varit intresserade och uppvisat goda kunskaper. Eleverna har varit mycket nöjda med examinationssättet och undervisningen som helhet. Redovisning av laborationer och extra uppgifter har gått mycket bra.

Undervisningen

Föreläsningarna

Ny teori har presenterats med stordia och kompletterats med diskussion och anteckningar på krittavla.

Övningarna

Studenterna löser hemläxan och leder den följande diskussionen. Eleverna har varit mycket positiva till det sätt på vilket övningarna genomförts.

Laborationerna

Laborationsdelen av kursen består av implementation av några algoritmer för beräkning av höljen och normalisering. Laborationerna har upplevts som nyttiga.

Examination

Examinationen sker genom att eleverna löst 75% av övningsuppgifterna. För högre betyg skall ytterligare uppgifter lösas individuellt. Elevernas kommentar har varit: jobbig men bra.

Kurslitteratur

Fungerat väl.

Elevenkät

Endast genom samtal med eleverna och en enkel enkät. Typiska kommentarer: Mycket bra med hemuppgifter som skall redovisas. Man följer med i kursens takt. Mycket bra föreläsningar och övningar.

Kursens belastning för eleverna

Arbetsbelastningen var normal.

Förkunskaper

Eleverna förkunskaper är goda. Det mesta från DBT respektive InfSys används.

Verkligt kursinnehåll

Relationsalgebra och relationskalkyl, funktionella beroenden, normalformer, normalformer för funktionella beroenden, direkta beroenden, optimering av frågor till relationsdatabasssystem, mängdvärda beroenden, "join"-beroenden, högre normalformer, transitiva höljen och deras användning, matematik för ickenormaliserade strukturer, generaliseringar av modellbegreppet, matematik för de olika generaliseringarna av modellbegreppet.

Planerade förändringar

Översyn av laborationer och genomgång av exempel. Genomgång av föreläsningsanteckningarna.
Fördjupad diskussion om mängdvärda beroenden.
Nya övningsuppgifter.