Sök på Nada   Kontakt 

NADA / Kurser / 2D1460 / Kursöversikt
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   

Kursöversikt PEL våren 2006, inkl. krav och examination

2D1460 Programvarudesign, Ekonomi och Ledarskap, 8p

Innehållet är helt inriktat på att stödja och driva på projektarbetet.

Gemensam undervisning

Vid första föreläsningen / lektionen presenteras förutsättningarna för projektarbetet och ges förslag till projekt att forma grupper kring.

Därefter följer ett tillfälle med lägesrapporter från projektgrupperna och föreläsning om projektarbete med erfarenheter och goda råd.

Med en knapp månads mellanrum kommer sedan tre workshops med lägesrapporter från projektgrupperna och grupphandledning kring teman som innefattar rapportskrivning:

* Kommunikativa aspekter

* Disposition och inledning

* Teori och metod

Kursen avslutas med redovisning i form av skriftlig rapport och muntlig presentation

Handledning

Projektgruppmedlemmarna förväntas aktivt söka upp sin handledare vid behov. Handledaren har c:a 20 timmar per grupp. Denna tid inkluderar läsning och bedömning av rapporten. Kom därför att väl förberedda till handledningstiderna! Ge helst handledaren frågor eller rapporter i god tid innan handledningstillfällena.

Kurskrav

För att bli godkänd på kursen krävs att man, i grupp om 2-4 teknologer, har
1. genomfört projektarbete hos en organisation
2. redovisat projektet i form av
- gruppgemensam uppsats om max 20 sidor
- gruppgemensam muntlig presentation om ca 45 min (inkl. opposition och diskussion)
- en sidas egen reflektion om kursen
3. Aktiv närvaro på de 2 lektionerna och 3 workshopparna / grupphandledningarna

Examination

Kursen examineras i grupp genom aktivt deltagande i ett projekt som omfattar delarna Programvarudesign, Ekonomi och Ledarskap hos en organisation. Arbetet ska redovisas dels i en akademisk uppsats dels genom en muntlig presentation. Uppsatsen ska redovisa och diskutera det praktiska arbetet med tydlig koppling till teorier inom kursens P, E och L delar.

Därtill ska var och en lämna in en reflektionsuppgift (en sida, A4) till kursansvariga. Fundera över kursen i stort och beskriv din syn på P, E och L i ett projektsammanhang genom att fundera på exempelvis följande frågor:
- Vad har du lärt dig om programvarudesign, ekonomi och ledarskap/organisation i ett projekt hos en organisation?
- Hur är det kopplat till utbildningsprogrammet?
- Hur är det kopplat till din framtida yrkesverksamhet?

Kriterier för bedömning av examinationen

Projekt och uppsats bedöms enligt följande betygskriterier.

Betyg Uppsats Projekt
3 Innehåll: Innehållet ska vara anpassat till projektets och uppsatsens omfång och mottagare. Det ska ge inblick i undersökningens syfte, teori och metod samt redovisa resultat av studien/projektet. De källor som används ska vara tydligt redovisade och refererade till i texten.
Språk: Uppsatsen ska vara skriven på korrekt och välformulerad svenska, fri från syftningsfel, väl sammanhängande.
Utformning och layout: Uppsatsen ska utgå från en formatmall. Uppsatsen ska ha delarna titelsida, sammanfattning, källförteckning utöver själva brödtexten.
Inom projektet ska ha utförts ett flertal olika empiriska undersökningar eller designaktiviteter i enlighet med projektmålen.
4 Dessutom krävs
Innehåll: i uppsatsen ska användas teoretiska och praktiska begrepp inom områdena P, E och L och visa hur de hänger samman med varandra. Uppsatsen ska lyfta fram teoretiska och praktiska konsekvenser av studien.
Språk: Välskriven uppsats. Texten som helhet ska ha en lämplig och konsekvent disposition. Stycken ska vara logiskt kopplade till varandra och ha en lämplig disposition. Termer och fackord ska vara förklarade där så behövs. Texten ska vara anpassad för sin tänkta mottagare.
Utformning och layout: Texten ska vara lättillgänglig, tydlig och korrekt. Rubriknivåer ska vara synliga och överskådliga. Välstrukturerad. Eventuella bilder och diagram ska ges utrymme samt ha bildtext och källhänvisning.
Avnämare ska uttryckligen vara nöjda med resultatet.
5 Dessutom krävs
Innehåll: God koppling mellan teori, metod och resultat. Ska anses vara publicerbar inom MDI-gruppens rapportserie.
Språk: Mycket välskriven. Texten ska vara korrekturläst.
Utformning och layout: Mycket välstrukturerad uppsats.
Välplanerat och genomfört projekt. Måste innehålla prototyp, programmering, systemarkitekturskisser eller motiverad utvärdering av organisationsstruktur och ett förslag till utveckling av organisationen.

Varje uppsats bedöms av 2-3 personer från KTH. En av dessa är handledaren. Bedömarna diskuterar slutbetyget gemensamt. Examinatorn Yngve Sundblad ansvarar för det slutgiltiga betyget. Hänsyn tas till den muntliga presentationen vid betygssättningen.

   


Webmaster, Nada, KTH, webmaster@nada.kth.se
Uppdaterad: 2006-01-18