Nada

Kursanalys för 2D1449, Kryptografins grunder, våren 1998

Kursdata

Tid: period 4 läsåret 1997/98 dvs mars-maj 1997.
Poängantal: 4
Examination: 3 inlämningsuppgifter.
Föreläsningar: 30 timmar.
Kursledare och föreläsare: Johan Håstad, Mikael Goldmann hoppade in som gästföreläsare och höll en föreläsning.
Antal elever som skrev upp sitt namn på någon lista i början: 27, varav 15 från D, 7 från F, 1 från E, 1 från T, 1 enstaka kurs och 1 från SU. Av dessa har 9 inte gjort något synligt i kursen dvs inte lämnat in något hemtal.

Kurslitteratur:
Stinson: Cryptography, Theory and Practice, Springer Verlag, ISBN 0-8493-8521-0.
Ett antal forskningsartiklar (5-10 stycken) som diskuterar problem som tas upp i kursen.

Avklarade moment vid kursslut 1997-12-20:

Godkända 15 varav 10 betyg 5, 4 betyg 4, 1 betyg VG.
Den sista var SU-studenten.  Enbart 3 elever har lämnat in någon
inlämningsuppgift utan att vara godkända i dagsläget.  För betyget
5 krävdes 2/3 av full poäng på inlämningsuppgifterna, för betyget 4
1/2 och för betyg 3 1/3 av totalpoängen.
Prestationsgrad
Prestations- och examinationsgrad:   56%
Examinationsgrad av dom elever som lämnat in någon uppgift i kursen: 83%

Mål

Kursens mål är att för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

Kursen har gått en gång tidigare under våren 1996. Årets version var mycket lik denna. En stor förändring var att eleverna denna gång enbart bestod av teknologer (och en SU-student) medan det 1996 var en majoritet doktorander. Jag (och även eleverna själva) bedömer dock att deltagarna i största utsträckning hade korrekta förkunskaper och att kursnivån inte var för hög. Då bör man hålla i åtanke att det är ett positivt urval av elever.

Faktiskt innehåll i kursen

Det faktiska innehåller överenstämde med det planerade och vi hänvisar därför till föreläsningsschemat.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Enkät (13 svar) gjordes med ACE. Jag upplever resultatet som positivt. Eleverna har upplevt kursen som meningsfull och en aning svår. Det har heller inte upplevts att det funnits administrativa problem med kursen. Jag tycker att eleverna har varit engagerade och många har jobbat mycket hårt med inlämningsuppgifterna.

Kursinnehåll

Alla utom har på frågan ''Tycker du att kursen är intressant och meningsfull'' svarat ''Ja, mycket''. Det tyder på att kursinnehållet svarar ganska väl mot vad eleverna har förväntat sig. Det som jag närmast skulle kunna tänka mig att lägga till är ett avsnitt om digitala pengar som redan är verklighet. Det gäller dock att inte packa in mer material i en kurs som redan anses vara något i överkant för sina 4 poäng och därmed borde i så fall något annat strykas. Det minst populära är detaljerna i DES men jag anser att det är en viktig del av kursen då DES är vår tids mest använda kryptosystem. Mycket kommer antagligen att hända inom kryptografi i allmänhet och digitala pengar i synnerhet innan kursen går nästa gång och därför skjuter jag upp beslutet om man bör förändra kursinnehållet.

Kurslitteratur

Kursboken har fått positiva omdömen och även jag är nöjd med bokan. De utdelade artiklarna är naturligtvis lite mer svårlästa, men det har uppskattats att få se riktiga forskningsartiklar. Det verkar således rimligt att fortsätta med samma kurslitteratur.

Undervisningen

Undervisningen har bedrivits på traditionellt sätt med föreläsningar vid krittavla kompletterade med enstaka overheadbilder på komplicerade objekt som figurer. Föreläsningarna har varit tämligen välbesökta. Betygen på pedagogiken är goda, samtliga elever gav omdömet ''bra'' (6) eller ''mycket bra'' (8). Ett intressant förslag som framfördes av en av eleverna i utvärderingen är att försöka skapa mer diskussioner genom att dela upp eleverna i grupper och ha elevredovisningar. Jag upplever att de (få) gånger vi lyckades få till stånd en diskussion i hela elevgruppen så var det mycket givande och ska därför ta detta förslag i övervägande.

Hemtalen

Hemtalen (särskilt det första) har tagit en mycket tid för en del elever. På varje hemtal finns både teori och implentationsuppgifter. Tanken är att man ska (nästan) kunna klara kursen genom att göra endera delen väl och ganska lite på den andra delen. Implementationsuppifterna tar naturligtvis en hel del tid och poäng per timme är sämre för dessa. Jag ser inte detta som ett problem. Det fanns en del lätta teorital som gav väldigt bra timpoäng men jag anser det en nödvändighet att det finns en del lätta tal. En elev påpekade att det saknats svåra teorital. Detta är riktigt och bör återgärdas.

Jag har tillåtit samarbete i mindre grupper. En av svaren på enkäten föreslog även muntlig redovisning av hemtal. Detta tolkar jag som att det förekommit en del ren avskrivning av lösningar. Denna synpunkt framfördes även på avancerade algoritm kursen och det börjar kanske bli dags att införa detta.

Medelbetyget på kursen blev i år högt. Det var helt enkelt en konsekvens av att jag tidigt lovade att 2/3 av totalpoängen skulle räcka för 5 samt att 1/2 skulle räcka för 4 och jag sedan höll det löftet. Det är möjligt att betygsgränserna borde vara högre eller att några av uppgifterna skulle vara svårare. Dock tycker jag det har varit en kurs med flitiga elever så något större fel har inte begåtts.

Anpassning till andra kurser

De två kurser som är närmast relaterade är ''Avancerade algoritmer'' och ''Komplexitetsteori''. Den senare är formellt förkunskapskrav men det kanske inte skulle var nödvändigt. Den ger lite vidgade vyer men är inte riktigt tekniskt nödvändig. De som tvekade om sina förkunskaper verkade nog mer oroade av brist på renare matematik i form av tex ändliga kroppar. Man har viss fördel av att läsa avancerade algoritmer då det ger lite bättre förståelse för de talteoretiska algoritmerna som har att göra med RSA. Det gör även att vissa tal bland hemtalen blir lättare att lösa.

Andra kommentarer

Ett par elever i enkäten föreslog att kursen skulle gå varje år. Det är självklart att det är ett problem att planera in en kurs som bara går vartannat år och som man dessutom helst ska ta under sista året. Antalet elever på kursen i år tyder dock inte på att det är uppenbarligen nödvändigt att ha den varje år men det är något att ha i åtanke.

Planerade förändringar


Sidansvarig: <johanh@nada.kth.se>
Senast ändrad 12 juni 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>