2d1449 Kryptografins grunder

Resultat av kursutvärdering


  20 frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 0% (0 st) Lätt.
  3. 0% (0 st) Medel.
  4. 100% (5 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 100% (5 st) Ja.
  2. 0% (0 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 100% (5 st) Ja, mycket.
  2. 0% (0 st) Ja.
  3. 0% (0 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 4. Förkunskapser krävs i matematik och datalogi. Tycker du att dina förkunskaper i matematik var tillräckliga när kursen startade?

  1. 80% (4 st) Ja.
  2. 20% (1 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 5. Förkunskapser krävs i matematik och datalogi. Tycker du att dina förkunskaper i datalogi var tillräckliga när kursen startade?

  1. 60% (3 st) Ja.
  2. 20% (1 st) Tveksam.
  3. 20% (1 st) Nej.


 6. Vad tycker du om kursboken av Stallings

  1. 20% (1 st) Mycket bra.
  2. 40% (2 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 40% (2 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om boken eller annan använd bok:

  Årets kursbok av Stinson är bra som introduktion till kryptografi. Dock saknades helt information om slumptal, slumptalsgeneratorer samt zero-knowledge.
  Dessutom hade jag större användning av "Handbook of Applied Cryptography" som finns för fri nedladdning för personligt bruk än "Foundations of Cryptography" av Oded Goldreich som det länkas till från kurshemsidan.

  ---
  Använde Stinson. Bra.
  ---
  Den fungerade mycket bra, men den räcker inte för att lösa uppgifter.


 7. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 0% (0 st) Mindre än 20%.
  2. 0% (0 st) 20-40%.
  3. 0% (0 st) 40-60%.
  4. 0% (0 st) 60-80%.
  5. 100% (5 st) Mer än 80%.


 8. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)

  1. 60% (3 st) Mycket bra.
  2. 20% (1 st) Bra.
  3. 20% (1 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Johan är mycket pedagogisk och tar sig tid att förklara svåra delar med olika exempel.
  ---
  Utmärkta och intressanta föreläsningar. Synd att det inte var fler!


 9. Vad tyckte du om Mats Näslunds gästföreläsning?

  1. 0% (0 st) Utmärkt.
  2. 100% (5 st) Bra.
  3. 0% (0 st) OK.
  4. 0% (0 st) Dålig.
  5. 0% (0 st) Var inte där.


 10. Är det värdefullt med en gästföreläsning?

  1. 60% (3 st) Ja.
  2. 0% (0 st) Nej.
  3. 40% (2 st) Neutral.


 11. Hur mycket tid ägnade du åt hemuppgift 1?

  1. 0% (0 st) Mindre än 9 tim.
  2. 0% (0 st) 9-14 tim.
  3. 20% (1 st) 15-20 tim.
  4. 80% (4 st) Mer än 20 tim.


  Ev. synpunkter på hemuppgift 1:

  Intressanta uppgifter och bra övning. Teorin kändes lättare än praktiken. Mycket givande och bra nivå.


 12. Hur mycket tid ägnade du åt hemuppgift 2?

  1. 0% (0 st) Mindre än 9 tim.
  2. 40% (2 st) 9-14 tim.
  3. 0% (0 st) 15-20 tim.
  4. 60% (3 st) Mer än 20 tim.

  Ev. synpunkter på hemuppgift 2:

  Inressanta uppgifter. Något lättare än nr 1. Teorin var lite jobbigare. Det hadde varit kul med en implentationuppgift på PK eller PKI.


 13. Hur mycket tid ägnade du åt hemuppgift 3?

  1. 0% (0 st) Mindre än 9 tim.
  2. 40% (2 st) 9-14 tim.
  3. 20% (1 st) 15-20 tim.
  4. 40% (2 st) Mer än 20 tim.

  Ev. synpunkter på hemuppgift 3:

  Uppgifterna kändes betydligt svårare än de första två. Jag vad sjuk under en period och jobbade inte så mycket med dem som jag tänkt mig. Fortfarande mycket givande.


 14. Var någon/några av hemuppgifterna mer givande än de övriga? (Du kan kryssa för flera alternativ.)

  1. 20% (1 st) Hemuppgift 1
  2. 40% (2 st) Hemuppgift 2
  3. 40% (2 st) Hemuppgift 3


 15. Borde examinationen förändras?

  1. 80% (4 st) Bra med tre hemuppgifter.
  2. 0% (0 st) Räcker med två hemuppgifter.
  3. 20% (1 st) Tenta på teorin och en hemuppgift på praktiken
  4. 0% (0 st) Enbart tenta.


  Ytterligare förslag eller kommentarer:

  Tidskrävande men roliga hemuppgifter som man lär sig mer på än genom en tenta.
  ---
  Svårt att säga vad som är bästa examinationsformen. Jag tycker att hemuppgifterna har tagit väldigt mycket tid. Skulle man bara minska antalet hemuppgifter skulle inte alla moment i kursen examineras. Därför tror jag att det vore bäst med både tenta och hemuppgifter.
  ---
  Utmärkt examinationsform!


 16. Hur många andra kurser har du läst parallellt med den här kursen (i period 1)?

  1. 20% (1 st) En.
  2. 0% (0 st) Två.
  3. 40% (2 st) Tre.
  4. 20% (1 st) Fyra eller fler.


 17. Hur stor del av din totala studietid under period 1 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 0% (0 st) Mindre än 15%.
  2. 0% (0 st) 15-30%.
  3. 0% (0 st) 30-50%.
  4. 80% (4 st) 50-70%.
  5. 0% (0 st) Mer än 70%.


 18. Kursen är på 4p. Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 40% (2 st) Lagom med 4p.
  2. 20% (1 st) Borde vara 5p.
  3. 40% (2 st) Borde vara 6p.
  4. 0% (0 st) 4p är för mycket.


 19. Förslag till förbättringar av kursen:

  Jag saknade schemalagda tillfällen för att ställa frågor, exempelvis genom lektioner eller laborationer. Dessa tillfällen skulle kunna räta ut de frågetecken man har och därmed göra att hemuppgifterna blir mindre tidskrävande eller att man hinner med fler av deluppgifterna per hemuppgift och därmed lär sig mer.
  ---
  Antingen öka kursen till 6p, eller minska antalet praktiska hemuppgifter.
  ---
  Kursen skulle gärna kunna vara lite större för att täcka mer material. Tidvis känndes det som man stressade förbi mycket intressanta saker som skulle behöva en betydligt med ingående analys.


 20. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Mycket intressant kurs som sätter matematik- och datakunskaperna på test.
  ---
  Kursen borde vara 5 poäng istället för 4 men annars har jag ingen kritik.
  ---
  Kursinnehållet var ganska lätt och var lagom för en 4p kurs. Vad som gjorde kursen som helhet svår var att det tog oproportionerligt mycket tid att göra hemuppgifterna (speciellt de uppgifter där man skulle programmera själv).
  ---
  Kursen är extremt arbetskrävande men gav samtidigt en mersmak. Det är mycket intressanta saker som gås igenom. Både Johan och Gunnar gjorde ett utmärkt jobb.


johanh@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.