Nada

Kursanalys för krypto06, Kryptografins grunder, våren 2006

Kursdata

Tid: period 3 läsåret 2005/06 dvs jan-mars 2006.
Poängantal: 4
Examination: 3 inlämningsuppgifter.
Föreläsningar: 30 timmar.

Kursledare och föreläsare: Johan Håstad, samt en gästföreläsning av Mats Näslund från Ericsson.
Assistenter: Gunnar Kreitz som hjälpte till vid redovisningen av hemtal.

Antal elever som gjort res checkin på kursen: 32, varav 1 doktorand. 27 lämnade in någon inlämningsuppgift.

Kurslitteratur:
"Stinson: Cryptography: Theory and practice, Chapman & Hall",

Avklarade moment 2006-04-19:
På KTH: 18 godkända varav 9 betyg 5, 5 betyg 4, 4 betyg 3.
Forskarstuderande: en godkänd.

Examinationsgrad av dom elever som lämnat in någon uppgift i kursen: 70%, dessutom har två studenter givits möjlighet att komplettera.

Mål

Kursens mål är att för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

Innehållet i kursen diskuteras på första föreläsningen men inga väsentliga förändringar genomfördes. Kursboken hade bytts från Stallings bok, tillbaka till nya upplagan av Stinson.

Sammanfattning

Kursen flöt bra i mina ögon bra. Eleverna har varit engagerade. Föreläsningarna har givits i traditionell form med krittavla och någon enstaka overhead-bild. Tämligen ofta har bra diskussioner uppkommit under föreläsningarna vilket alltid är givande.

Hemtalen har redovisats skriftligt och sedan diskuterats med Johan eller Gunnar under 20 minuter. Jag tycker det är en trevlig examinationsform som passar bra på kursen.

Det framgår av kursenkäten och dessutom befästs av informella diskussioner har kursen, precis som året innan, uppfattats som ganska svår och krävt en hel del arbete. Detta är dock avsikten och min uppfattning är att nivån i båda dessa avseenden blev rimlig.

Det var lite fler elever i år än förra året men elevantalet borde kunna öka ytterligare. I och med att kursdeltagarna verkade nöjda kan förhoppningsvis kursen få gott rykte bland elever som attraheras av denna kombination av matematik och datalogi.

Faktiskt innehåll i kursen

Det faktiska innehåller överenstämde väl med det planerade. Examinationen som utgjordes av hemuppgifter (uppgift1 uppgift2 uppgift3) finns att tillgå. För KTH gällde att 30 på varje deluppgift för 3, dessutom 140 totalt för betyg 4 och 190 totalt för betyg 5, för SU samma för G och 160 totalt för VG.

Elevernas synpunkter

Enkät (tyvärr enbart 5 svar) gjordes med ACE med följande resultat. Lite klent utfall, men kan vara beroende på att enkäten inte las upp förrän efter sista inlämningsuppgiften var lämnad vilket var två veckor efter kursslut.

Jag har svårt att sammanfatta kommentarerna på annat sätt än att eleverna är i stort sett nöjda.

Dock väcks återigen frågan om att kanske försöka få kursen till 5 poäng, även om 2 av 5 är nöjda med 4 poäng.

Undervisningen

Föreläsningarna har varit, givet deltagarna i kursen, välbesökta och i stort sett uppskattade (60% mycket bra och 20% bra). Gästföreläsningen fick 100% bra.

Hemtalen

Hemtalen har tagit mycket tid men upplevts som intressanta. Praktiktalen löses i större utsträckning än teoritalen och det är svårt att undvika att det blir så. Hemtal som examinationsform fick stort stöd på kursenkäten och jag tycker det är ett bra sätt att examinera kursen.

Kursens nivå

Eleverna anser att kursen är svår och att den kräver en del arbete. Nivån stämmer relativt väl med min målsättning för kursen.

Kursboken

Vi hade bytt tillbaka till Stinsons bok. Jag tror att den trots allt passar kursen bättre och tänker behålla den.

Anpassning till andra kurser

Verkar ha fungerat rimligt.

Planerade förändringar

Inga.

Sidansvarig: <johanh@nada.kth.se>
Senast ändrad 19 april 2006
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>