Nada

Kursanalys för 2D1449, Kryptografins grunder, våren 2000

Kursdata

Tid: period 4 läsåret 1999/00 dvs mars-maj 2000.
Poängantal: 4
Examination: 3 inlämningsuppgifter.
Föreläsningar: 30 timmar.
Kursledare och föreläsare: Johan Håstad, en gästföreläsning delades av Magnus Nyström från RSA Labs och Anders Ingeborn från Infosec.
Assistener: Saknas förutom att Staffan Ulfberg hjälpte till vid den muntliga redovisningen av hemtalen.
Antal elever som gjort något synligt på kursen: 61, varav 42 KTH grundstuderande (D, F och någon enstaka E), 12 grundstuderande från SU och 7 doktorander.

Kurslitteratur:
"D.R.Stinson: Cryptography; Theory and Practice", CRC-Press, ISBN 0-8493-8521-0..

Avklarade moment 2000-08-14:

På KTH: 32 godkända varav 11 betyg 5, 11 betyg 4, 10 betyg 3.

På SU: 10 godkända varav 5 betyg VG och 5 betyg G.
Forskarstuderande: 6 godkända.
Examinationsgrad av dom elever som lämnat in någon uppgift i kursen: 79%

Mål

Kursens mål är att för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

Innehållet i kursen diskuteras på första föreläsningen men inga väsentliga förändringar genomfördes. Viss modernisering har skett tex så studerades ett par av kandidaterna till Advanced Encryption Standard. Största nyheten för i år utgjordes nog av gästföreläsningarna av Magnus Nyström och Anders Ingeborn. En annan förändring var att det genomfördes en muntlig redovisning på två av de tre hemtalen.

Sammanfattning

Antalet elever var betydligt högre än väntat. Dock flöt kursen bra och av kursutvärderingen att döma var de flesta kursdeltagarna nöjda med flertalet aspekter av kursen (kursinnehåll, föreläsningar, administration samt kursen som helhet fick alla bra betyg). Det framgår att kursen har varit ganska svår och krävt en hel del arbete. Dock verkar det inte vara orimligt.

Faktiskt innehåll i kursen

Det faktiska innehåller överenstämde väl med det planerade och en kort sammanfattning av vad som gicks igenom på föreläsningarna finns här. Dessutom kan man studera examinationen som utgjordes av hemuppgifter (uppgift1 uppgift2 uppgift3). För KTH gällde att 1/3 av totalpoängen gav betyg 3, 1/2 betyg 4 och 2/3 betyg 5, för SU gav 1/3 av totalpoängen G och 4/7 VG, samt för forskarstuderande krävdes 1/2 av totalpoängen för G.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Enkät (28 svar) gjordes med ACE. Fullständigt resultat finns utlagda på nätet. Nedan några kommentarer av kursledaren med utgångspunkt av utvärderingen och egna slutsatser.

Undervisningen

Föreläsningarna har varit välbesökta och i stort sett uppskattade (57% mycket bra och 32% bra). Tyvärr kom ingen fråga om gästföreläsningarna med på kursutvärderingen men jag tror det var ett belysande inslag, som fyller en viktig funktion.

Hemtalen

Hemtalen har tagit mycket tid men upplevts som intressanta. Praktiktalen löses i större utsträckning än teoritalen och det är svårt att undvika att det blir så. Möjligen kan ytterligare ansträngningar göras för att hitta bra teorital, som både är ganska lätta och fortfarande intressanta. Nyheten med muntlig redovisning uppskattades och även jag tror att det är ett inslag som har kommit för att stanna.

Kursens nivå

Eleverna anser att kursen är svår och att den kräver en del arbete. Det är inte tänkt att kursen ska vara lätt utan nivån verkar ha blivit ungefär på den avsedda.

Anpassning till andra kurser

Verkar ha fungerat rimligt. Inga klagomål på överlapp med andra kursen men dock oroväckande många (9 av 28) som är tveksamma om förkunskaperna var tillräckliga. En miss i utvärderingen var att frågan om vad som saknades inte fanns med.

Helt klart är att de elever som gått avancerade algoritmer hade nytta av de förkunskaperna. De två områden där jag bedömer att förkunskaper kan saknas är matematisk mognad samt förmågan att skriva effektiva algoritmer.

Nytt för i år var att komplexitetsteorin togs bort som förkunskapskrav. Detta skedde av nödvändighet då komplexitetsteorin blev inställd på grund av lärarbrist. Jag tyckte det fugerade rimligt bra trots detta även om det inte är glasklart och en del av eleverna gärna hade sett komplexitetsteorin som krav. Efter övervägande har jag beslutat att permanent avstå från komplexitetsteorin som förkunskapskrav.

Planerade förändringar

Egentligen inga, men då området utvecklas så blir det säkert en del förändringar.

I och med det stora intresset vore det bra om kursen kunde ges varje år, men i nuläget saknas det lärare för att detta ska vara möjligt.


Sidansvarig: <johanh@nada.kth.se>
Senast ändrad 15 augusti 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>