Nada

Kursanalys för 03-04, Kryptografins grunder, våren 2004

Kursdata

Tid: period 3 läsåret 2003/04 dvs jan-mars 2004.
Poängantal: 4
Examination: 3 inlämningsuppgifter.
Föreläsningar: 30 timmar.

Kursledare och föreläsare: Johan Håstad, två föreläsningar av Rafael Pass och en gästföreläsning av Mats Näslund från Ericsson.
Assistenter: Rafael Pass, dessutom hjälpte Per Austrin, Gustav Hast, och Mårten Trolin till vid varsin redovisning av hemtal.

Antal elever som gjort något synligt på kursen: 39, varav 31 KTH grundstuderande (D, F och någon enstaka E), 6 grundstuderande från SU och 1 doktorand. Betydligt fler (kanske 15 till) startade men lämnade aldrig in något på kursen.

Kurslitteratur:
"Stallings: Cryptography and Network Security, Prentice Hall",

Avklarade moment 2004-06-01:

På KTH: 28 godkända varav 9 betyg 5, 11 betyg 4, 8 betyg 3.

På SU: 4 godkända varav 2 betyg VG och 2 betyg G.
Forskarstuderande: ännu ej godkänd.
Examinationsgrad av dom elever som lämnat in någon uppgift i kursen: 82%

Mål

Kursens mål är att för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

Innehållet i kursen diskuteras på första föreläsningen men inga väsentliga förändringar genomfördes.
Kursboken var dock ny.

Sammanfattning

Kursen flöt bra och av kursutvärderingen att döma var de flesta kursdeltagarna nöjda med flertalet aspekter av kursen (kursinnehåll, föreläsningar, hemuppgifter). Föreläsningarna hölls på engelska vilket föranledde en del kommentarer. Det är tveksamt om det är en bra lösning att hålla föreläsningarna på engelska så gäststudenterna får kanske tåla svenska i fortsättningen. Det framgår att kursen har varit ganska svår och krävt en hel del arbete. Dock verkar det inte ha varit orimligt.

Faktiskt innehåll i kursen

Det faktiska innehåller överenstämde väl med det planerade. Examinationen som utgjordes av hemuppgifter (uppgift1 uppgift2 uppgift3) finns att tillgå. För KTH gällde att 30 på varje deluppgift för 3, dessutom 140 totalt för betyg 4 och 190 totalt för betyg 5, för SU samma för G och 160 totalt för VG.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Enkät (21 svar) gjordes med ACE. Fullständigt resultat finns utlagda på nätet. Nedan några kommentarer av kursledaren med utgångspunkt av utvärderingen och egna slutsatser.

Undervisningen

Föreläsningarna har varit välbesökta och i stort sett uppskattade (29% mycket bra och 52% bra). Kunde blivit lite bättre på svenska.

Hemtalen

Hemtalen har tagit mycket tid men upplevts som intressanta. Praktiktalen löses i större utsträckning än teoritalen och det är svårt att undvika att det blir så. Möjligen kan ytterligare ansträngningar göras för att hitta bra teorital, som både är ganska lätta och fortfarande intressanta. Uppgifterna redovisas muntligt, vilket jag tror är bra även om, som en person påpekar tar en hel tid. Förhoppningsvis är den tiden inte enbart examination utan man hoppas att även eleven lär sig något av diskussionen.

Kursens nivå

Eleverna anser att kursen är svår och att den kräver en del arbete. Det är inte tänkt att kursen ska vara lätt utan nivån verkar ha blivit ungefär på den avsedda.

Kursboken

Kursboken var ny. Den innehåller klart mer material än vad som behövs till kursen och förhoppningsvis kommer en del att ha nytta av den. Det är glädjande att en del elever delar den uppfattningen. De flesta är nöjda med bokan (drygt hälften tycker bra eller mycket bra). Jag lutar nog att ha kvar den.

Anpassning till andra kurser

Verkar ha fungerat rimligt.

Helt klart är att de elever som gått avancerade algoritmer hade nytta av de förkunskaperna. De två områden där jag bedömer att förkunskaper kan saknas är matematisk mognad samt förmågan att skriva effektiva algoritmer. Framför allt på det senare hade ett par elever problem, men jag ser det inte som ett problem för kursen i helhet.

Planerade förändringar

Inga.

Sidansvarig: <johanh@nada.kth.se>
Senast ändrad 4 juni 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>