Nada

Kursanalys för Kryptografins grunder, Läsåret 02/03

Författare: Mikael Goldmann, NADA

^ Upp till kurssidan.

Nedan följer en kursanalys av kursen Kryptografins grunder. I texten refereras till en enkät gjord med Ace i WWW. Enkäten har fyllts i av 27 personer. Det finns en länk till enkätsvaren i slutet av detta dokument.

Kursdata

Kurs 2D1449, Kryptografins grunder, 4p
Examination Inlämningsuppgifter
Kursen genomförd 2002/03, period 3
Föreläsningar 30 timmar (15 st)
KurslitteraturStinson: Cryptography, theory and practise, andra upplagab
Antal studenter 53 har checkat in i res (7 har inte varit aktiva)
Kursansvarig/föreläsare Mikael Goldmann
Gästföreläsare Mats Näslund

Sammanfattning

Baserat på enkätsvaren (runt hälften av deltagarna har svarat på enkäten) kan man dra slutsatsen att deltagarna är nöjda med en kurs som de flesta tycker är ganska svår och arbetsintensiv.

Studenter

Studenterna går i huvudsak tredje eller fjärde året av sin utbildning. De 53 som checkat in i res är fördelade enligt

33 från D
12 från MD/SU
3 från F
1 från M
1 från E
1 från Media
2 utbytesstudenter

2003-06-16 var 40 studenter är klara med kursen, medan 7 inte varit aktiva vare sig under eller efter kursen. Det är rimligt att hoppas att ytterligare två personer blir klara.

Nyckeltal

Prestationsgrad och Examinationsgrad (2002-10-18): 75%.
Om man bortser från de som inte varit aktiva alls får man istället 87%. En högre examinationsgrad vore bra, men det kan vara svårt att nå 90% på valfria kurser eftersom en del deltagare på ett tidigt stadium väljer att läsa andra kurser.

Mål

Kursens mål är att för att studenterna ska

Nytt för i år

Eftersom det förra året framkommit en viss kritik mot att regler för examination och samarbete inte var tydligt angivna från början vilket ledde till en del debatterande under förläsningarna, har jag i år försökt att vara mycket tydlig i kurs-PM. Det tycks ha lyckats för i år har det inte funnits någon sådan kritik.

Undervisning

Undervisningen bygger på traditionella föreläsningar och inlämningsuppgifter. Jag tycker att det fungerar bra i den här kursen så länge deltagarna inte är rädda för att avbryta, fråga och kommentera. OH-bilder har använts ganska sparsamt till förmån för svarta tavlan.

Examination

Kursen examineras med tre omgångar inlämningsuppgifter. Många av problemen är ganska svåra, och skulle inte kunna användas på en skriftlig tentamen. Frågorna varierar från rena implementationsuppgifter till att utföra matematiska bevis. Svaren redovisas både skriftligt och muntligt.

Studenterna tycker examinationsformen är bra. Själv är jag övertygad om att detta är mycket bättre än att använda sig av tenta på den här kursen.

Det är inte alltid lätt att sätta rättvisa individuella betyg när examinationen inte garanterar att studenterna arbetar individuellt. Å andra sidan ger de muntliga presentationerna en bra känsla för hur väl den enskilde studenten tillgodogjort sig materialet. Jag har haft en klar känsla av att studenterna, med några undantag, följt de regler för samarbete som fanns.

Eftersom det inte finns någon tenta finns det heller inga naturliga "omtentatillfällen" för den som inte slutför kursen medan den på går. I praktiken rör det sig om ett fåtal personer och min linje har varit att komma överens med dem om en lämplig komplettering för att få godkänt på kursen.

Exempel inlämningsuppgifter finns på kursens hemsida.

Kurslitteratur

Kursboken Cryptography, theory and practice av Stinson får blandad men övervägande positiv kritik av dem som använt den. Det som kritiseras är framför allt tryckfel, men även priset och det faktum att den inte täcker hela kursens innehåll. Vissa delar av kursen täcktes istället av utdelat material.

Studenternas arbetsbelastning

Jag har förstått att inlämningsuppgifterna varit ganska krävande. Trots att uppgifterna varit omfattande har examinationsgraden varit ganska hög, och många har lämnat in mycket bra lösningar.

Förkunskaper

Förutom de formella förkunskapskraven är det till stor hjälp om man lyckats väl med sina matematikkurser.

Verkligt kursinnehåll

Vi följde i allt väsentligt den preliminära planeringen.

Kommande förändringar

Nästa kursomgång är Johan Håstad kursledare, vilket säkert leder till en del förändringar, men det finns inget som är uppenbart nödvändigt att förändra till nästa år. Det finns alltid anledning att fundera över kursbok. Vissa områden, speciellt kunskapslösa bevis, har det varit svårt att hitta bra kurslitteratur om. I flera böcker där det beskrivs har författaren dessvärre gjort fel.

Bilaga: Enkätsvar

Bilaga: Kursbeskrivning (pdf)

^ Upp till kurssidan.


Sidansvarig: <migo@nada.kth.se>
Senast ändrad 16 juni 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>