Nada

Kursanalys för Kryptografins grunder, Läsåret 01/02

Författare: Mikael Goldmann, NADA

^ Upp till kurssidan.

Nedan följer en kursanalys av kursen Kryptografins grunder. I texten refereras till en enkät gjord med Ace i WWW. Enkäten har fyllts i av 29 personer, av de 65 som varit aktiva på kursen. Det finns en länk till enkätsvaren i slutet av detta dokument.

Kursdata

Kurs 2D1449, Kryptografins grunder, 4p
Examination Inlämningsuppgifter
Kursen genomförd VT 2002
Föreläsningar 30 timmar (15 st)
KurslitteraturStinson: Cryptography, theory and practise
Antal studenter 73 har checkat in i res (9 har inte varit aktiva)
Kursansvarig/föreläsare Mikael Goldmann
Gästföreläsare Lennart Brynnielsson och Anders Ingeborn

Sammanfattning

Studenter

Studenterna går i huvudsak tredje eller fjärde året av sin utbildning. De 73 som checkat in i res är fördelade enligt

46 från D
5 från SU
13 från F
1 från I
1 från E
1 från V
1 från IT
3 utbytesstudenter
2 doktorander

2002-10-18 var 57 studenter är klara med kursen, medan åtta inte varit aktiva vare sig under eller efter kursen. Det är rimligt att hoppas att ytterligare två till fem personer blir godkända.

Nyckeltal

Prestationsgrad och Examinationsgrad (2002-10-18): 78%.
Om man bortser från de som inte varit aktiva alls får man istället 88%. En högre examinationsgrad vore bra, men det kan vara svårt att nå 90% på valfria kurser eftersom en del deltagare på ett tidigt stadium väljer att läsa andra kurser.

Mål

Kursens mål är att för att studenterna ska

Nytt för i år

Kursen har hållits av Mikael Goldmann som tagit över från Johan Håstad. En ny och ganska omarbetad upplaga av kursboken har anvämnts. Betygsskalan som används är 3-6.

Undervisning

Undervisningen bygger på traditionella föreläsningar och inlämningsuppgifter. Jag tycker att det fungerar bra i den här kursen så länge deltagarna inte är rädda för att avbryta, fråga och kommentera. OH-bilder har använts ganska sparsamt till förmån för svarta tavlan.

Examination

Kursen examineras med tre omgångar inlämningsuppgifter. Många av problemen är ganska svåra, och skulle inte kunna användas på en skriftlig tentamen. Frågorna varierar från rena implementationsuppgifter till att utföra matematiska bevis. Svaren redovisas både skriftligt och muntligt.

Studenterna tycker examinationsformen är bra. Själv är jag övertygad om att detta är mycket bättre än att använda sig av tenta på den här kursen.

Det är inte alltid lätt att sätta rättvisa individuella betyg när examinationen inte garanterar att studenterna arbetar individuellt. Å andra sidan ger de muntliga presentationerna en bra känsla för hur väl den enskilde studenten tillgodogjort sig materialet. Jag har haft en klar känsla av att studenterna, med några undantag, följt de regler för samarbete som fanns.

Exempel inlämningsuppgifter finns på kursens hemsida.

Kurslitteratur

Kursboken Cryptography, theory and practice av Stinson har använts även tidigare år, men den nya upplagan som kom lagom till kursstart är rejält omarbetad. Det positiva med detta är att boken nu är billigare och aktuellare, medan det negativa är att somliga kapitel lyfts bort. En del av materialet som inte finns i den nya upplagan är intressant och kurslitteraturen behöver därför kompletteras.

Boken får även godkänt av studenterna (65% säger att den är bra), men det finns en del kritik för att den inte täcker hela kursen, kostar relativt mycket och innehåller några försåtliga tryckfel.

Jag kommer att överväga alternativ, men jag har ingen uppenbar kandidat till ny kursbok.

Studenternas arbetsbelastning

Jag har förstått att inlämningsuppgifterna varit ganska krävande. Trots att uppgifterna varit omfattande har examinationsgraden varit ganska hög, och många har lämnat in mycket bra lösningar.

Förkunskaper

Förutom de formella förkunskapskraven är det till stor hjälp om man lyckats väl med sina matematikkurser.

Verkligt kursinnehåll

Vi följde i allt väsentligt den preliminära planeringen.

Kommande förändringar

Något som flera personer påpekat är att informationen kunde varit tydligare om examinationen. Som en student uttrycker det på enkäten:

De "klassråd" (ā la grundskolan) som uppstod i början på föreläsningarna framför allt i början borde kunna undvikas. Dels genom att informationen är konsekvent och genomtänkt och dels genom att hänvisa till hemsidan och bara ta det allra nödvändigaste på föreläsningarna.

Den synpunkten stämmer väl med mina egna intryck och därför kommer informationen i fortsättningen att vara helt klar till kursstart och samlad på ett ställe.

Bilaga: Enkätsvar

Här har fritextsvaren tagits bort, bland annat eftersom de ibland ganska tydligt identifierar studenten som skrivit dem.

Bilaga: Kursbeskrivning (pdf)

^ Upp till kurssidan.


Sidansvarig: <migo@nada.kth.se>
Senast ändrad 5 mars 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>