Nada

^ Upp till kursens aktuella webbsida.

Vad är tillåtet och vad är fusk vid alternativ examination?

Denna text är en bearbetning av regler på ADK-kursen 2001 (kursledare: Viggo Kann).

På Nada är en stor andel av examinationen s.k. alternativ examination, dvs. examination på annat sätt än genom tentamen. Skälet är oftast att den alternativa examinationen bedöms som mer meningsfull av både lärare och studenter. Den alternativa examinationsformen bygger på förtroende och kräver stort ansvarstagande från den studerandes sida.

En förutsättning för att den alternativa examinationen ska fungera som kunskapskontroll är att studenterna gör uppgifterna själva. Den student som inte gör uppgiften själv har inte fått den kunskap som betyget anger. Studier vid KTH ska vidare inte bara ge kunskaper utan även förbereda för arbetslivet där höga krav ställs på den anställdes eget kunnande.

Enligt de regler som gäller för högskolan får disciplinära åtgärder vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas, dvs. försöker fuska. Läraren är enligt samma regler skyldig att anmäla grundad misstanke om fusk.

Disciplinära åtgärder är varning eller avstängning från studierna under en viss tid.

Som fusk betraktas t.ex. redovisning av en inlämningssuppgift som man inte löst själv. Det är också fusk att kopiera en lösning eller delar av en lösning från någon annan.

Vad gäller den här kursens inlämningsuppgifter så är samarbete i grupper med två deltagare tillåtet. Var och en av deltagarna ska dock lämna in en egen lösning skriven med egna ord och dessutom ange vem den andra gruppmedlemmen är. Detta tar naturligtvis längre tid än att skriva en gemensam lösning men är också mer givande.

det är tillåtet att diskutera frågorna med andra, men inte att diskutera din lösning (utom med din gruppkamrat) innan alla redovisat muntligt. I det här sammanhanget kan det också vara skäl att påminna om att det är förbjudet att marknadsföra och försöka sälja egna eller andras lösningar genom webbsida på KTHs server. Brott mot KTHs regler för spridning av information via Internet kan medföra avstängning från KTHs datorer.

Det är naturligtvis tillåtet att använda material som finns i läroboken eller som kursledningen tillhandahåller. Gör du det, så ska du skriva en kommentar till de aktuella delarna som anger var de härrör ifrån (allt enligt hederskodexen). Om inte annat anges är det meningen att kursmaterialet från denna (och eventuellt tidigare) kurser ska räcka för att lösa uppgifterna. Det är inte meningen att man ska använda ideer eller material från andra gruppers lösningar eller lösningar från tidigare år.

Till sist, så länge man tydligt anger källor och talar om varifrån man hämtat saker är det inte fusk. Exempelvis är det inte fusk att skriva av en lösning man hittar förutsatt att man talar om att man skrivit av någon annans lösning, och vems lösning det är, men man lär inte få särskilt många poäng på uppgiften. Fusk blir det när man presenterar någon annans arbeten eller idéer som om de vore ens egna.

^ Upp till kursens aktuella webbsida.


Sidansvarig: Mikael Goldmann <migo@nada.kth.se>
Senast ändrad 7 januari 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>