Nada

Kursanalys för 2D1441 Seminariekurs i teoretisk datalogi, våren 2005

Denna kurs gavs för tredje gången. Den kommer att återkomma vartannat år men med olika kursinnehåll och lärare. I år handlade kursen om spelteori.

Mål

Kursens mål är att presentera nya utvecklingar eller andra områden inom teoretisk datalogi som inte täcks av de ordinarie kurserna för att studenterna ska få en fördjupad förståelse för området och ha en bred kunskapsbas för att kunna läsa och tillgodogöra sig forskningsartiklar inom området.

Kursdata

Tid: period 4 läsåret 2004/2005 dvs april-maj 2005
Poängantal: 5
Examination med 3 hemtal samt en entimmes presentation inför hela gruppen
Föreläsningar: 30 timmar.
Kursledare: Johan Karlander
Antal aktiva elever: 20, varav 9 från D, 4 från F, 1 från magisterprogrammet i Informationsteknik och 6 doktorander.
Kurslitteratur: Guillermo Owen : Game Theory, 3rd edition, Academic Press, 1995.

Resultat efter kursens slut:

4 st betyg 4
9 st betyg 5
6 st betyg G ( doktorander)

Prestations- och examinationsgrad:   90%

Kursen är en seminariekurs där Johan höll 8,5 av seminarierna. Övriga seminarier hölls av kursdeltagarna, en eller två talare per gång. Det var frivilligt att hålla ett seminarium, men det gav poäng och var dessutom obligatoriskt för högre betyg (VG, 5 eller 6). 11 av 20 deltagare valde att hålla seminarium.

Faktiskt innehåll i kursen

Kursen behandlade i stort sett fyra områden inom spelteori. De är De tre första områdena täcktes in ganska väl av läroboken medan det sista fick täckas in av föreläsningsanteckningar av kursledaren. Området spelteori är mycket stort och urvalet av vad som togs upp styrdes i rätt stor utsträckning av kursledarens och studenternas intressen.

Undervisningsformen

De första seminarierna hölls av mig (kursledaren). Två studenter fick i uppdrag att ta föreläsningsanteckningar och skriva ut dem i samråd med mig. De fick bonuspoäng för detta som räknades in i den slutliga poängsumma de uppnådde och som var betygsgrundande. De gjorde att bra arbete när de sammanställde dessa anteckningar. Jag föreslog studenterna en uppsättning ämnen de kunde hålla personliga seminarier kring. En del av dessa motsvarade avsnitt i boken medan andra behandlade saker som man fick hämta information om från annat håll. Några studenter föreslog ämnen som de själva intresserat sig för. Ett exempel är teorin kring Hex-spel. Min bedömning är att studenternas seminarier fungerade överraskande bra. I stort sett alla hade satt sig in i ämnet på ett grundligt sätt och gjorde i flera fall pedagogiskt kreativa insatser. Något som jag ser som ett litet problem är att flera av studentseminarierna hade låg närvaro. Eftersom det ofta blir schemakrockar för studenterna i högre årskurs är det svårt att ha någon form av närvaroplikt. Möjligen bör man ändå tänka över något sätt att förhålla sig till detta problem.

Examinationen

Examinationsformen med hemtal uppskattades av studenterna. Själv tycker jag att denna form är mycket tilltalande. Möjligen kan jag i efterhand tänka att en del av problemen kunde ha valts svårare eller att poängsystemet skulle varit mindre generöst. Men detta är inte säkert.

Kurslitteraturen

Kursboken upplevdes av flera som ganska svårläst. Jag kan nog hålla med om att vissa delar av boken är relativt svåra. Styrkan med boken är enligt min mening urvalet av saker som tas upp snarare än själva presentationen av dem. Det finns alternativ till kursböcker som skulle kunna fungera bra.

Min bedömning av kursen

Jag tyckte att kursen fungerade bra och vet inget som definitivt borde gjorts på ett annat sätt. Men om jag skulle ge kursen igen skulle jag nog försöka ge större enhetlighet i urvalet av ämnen som tas upp. Som det nu var blev det många saker som togs upp utan att vi riktigt gick in på djupet med dem. En annan synpunkt är att kopplingen till datalogi kunde behandlas utförligare.

Planerade förändringar

Kursen kommer troligen att ha ett annat innehåll nästa gång den ges, våren 2007. Det går därför inte att säga vad förändringarna kan bli. Själva formen med studentseminarier verkar dock fungera bra och bör behållas. Likaså är examinationsformen med hemtal enligt min mening bra.

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <johank@nada.kth.se>
Senast ändrad 6 oktober 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>