Nada

Kursanalys för 2D1441 Seminariekurs i teoretisk datalogi, våren 2001

Denna kurs gavs för första gången. Den kommer att återkomma vartannat år men med olika kursinnehåll och lärare. I år handlade kursen om approximationsalgoritmer.

Mål

Kursens mål är att presentera nya utvecklingar eller andra områden inom teoretisk datalogi som inte täcks av de ordinarie kurserna för att studenterna ska få en fördjupad förståelse för området och ha en bred kunskapsbas för att kunna läsa och tillgodogöra sig forskningsartiklar inom området.

Kursdata

Tid: period 4 läsåret 2000/2001 dvs mars-maj 2001
Poängantal: 4
Examination med 4 hemtal samt en entimmes presentation inför hela gruppen
Föreläsningar: 30 timmar.
Kursledare: Viggo Kann (professor i datalogi)
Antal aktiva elever: 27, varav 16 från D, 5 från F, 1 från SU och 5 doktorander.
Kurslitteratur: Ausiello m fl: Complexity and Approximation - Combinatorial optimization problems and their approximability properties, Springer Verlag, 1999, ISBN 3-540-65431-3.

Resultat efter kursens slut:

8 st betyg 3
1 st betyg 4
4 st betyg 5
6 st betyg 6
6 st betyg G (SU och doktorander)

Prestations- och examinationsgrad:   93%
En elev hoppade av kursen efter första hemtalet och en bad om att få lämna in sista hemuppgifterna i höst istället. Övriga klarade kursen.

Kursen är en seminariekurs där Viggo höll sex av seminarierna. Övriga nio seminarier hölls av kursdeltagarna, två eller tre talare per gång. Det var frivilligt att hålla ett seminarium, men det gav poäng och var dessutom obligatoriskt för högre betyg (VG, 5 eller 6). 19 av 27 deltagare valde att hålla seminarium.

Faktiskt innehåll i kursen

Hela boken utom ett kapitel (kapitel 9) ingick i kursen, vilket i korthet innebär definition av approximation och närliggande begrepp, konstruktions- och analys metoder för approximationsalgoritmer, några viktiga approximationsalgoritmer, komplexitetsklasser för approximation och approximationsbevarande reduktioner, PCP och deras användning för att visa undre gränser för approximation, heuristiker.

Det är mycket praktiskt att låta kursinnehållet definieras av en bok som i denna kurs.

Omfattande dokumentation av kursen finns också tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Elevernas synpunkter

En enkät (17 svar, det vill säga 63% gjordes med Evalsystemet. Här följer en sammanfattning av enkätsvaren.

Kursinnehåll

Kursen ansågs av de flesta antingen vara lätt (35%) eller ganska svår (41%). Elevgruppen sönderfaller alltså i två delar, där den ena har lätt för sig och den andra tycker kursen är svår.

Frågan om hur intressant och meningsfull kursen var fick medelsvaret 74 på en skala från 0 till 100.

Kurslitteratur

Ungefär hälften tyckte kursboken var bra och hälften att den var hyfsad. Kommentarerna visar att boken ansågs bitvis bra och bitvis dålig samt att det var ganska mycket tryckfel i den. En bra sak med att kursledaren är en av författarna till boken är att jag kan ta emot rapporter på alla fel som hittats och se till att de rättas i nästa upplaga och kommer upp på bokens erratalista på webben.

Undervisningen

Omdömena om undervisningsformen skiftade från mycket bra till dåligt. Tyngdpunkten låg dock på hyfsat. De flesta elever närvarade på de flesta seminarierna, men eftersom kurser i sista årskursen oftast krockar med varandra så är det naturligt att många helt enkelt inte kan komma på grund av schemakrock. Kursen är upplagd så att den som vill läsa in den själv ska kunna göra det.
Kursledarens lektioner fick omdömet mycket bra eller bra. Kursdeltagarnas seminarier fick omdömet acceptabelt eller dåligt. Undervisningsformen tydliggör ett dilemma: det är mycket givande för deltagarna att hålla varsitt seminarium, men det är inte alls givande och ibland till och med plågsamt att lyssna på andra kursdeltagares seminarier. För kursledaren är det naturligtvis mindre ansträngande att inte behöva hålla alla lektioner själv.

Examinationen

Examinationsformen med hemtal ansågs mycket bra eller bra. Alla hemtal var givande. Det ansågs bra att det på varje hemtal fanns uppgifter av olika typer: implementation, algoritmkonstruktion, reduktioner och bevis av olika svårighetsgrad.

Allmänna kommentarer

Anpassning till andra kurser

Kursen är väl samordnad med algoritmer (datastrukturer) och komplexitet som är förkunskapskrav. Samordning med lärarna i avancerade algoritmer och komplexitetsteori gjorde att överlappen mellan kurserna kunde hållas minimala.

Planerade förändringar

Jag tycker att kursen har fungerat bra. Kursen kommer att ha ett annat innehåll nästa gång den ges, våren 2003. Då kommer den nämligen att vara en fortsättningskurs till kryptografins grunder. Det innebär att den också till formen kan ändra sig. Dilemmat med deltagarseminarier lämnar jag över till min efterträdare att fundera på.

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <viggo@nada.kth.se>
Senast ändrad 22 september 2001
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>