Nada

Kursanalys för 2D1440, Avancerade algoritmer, hösten 1999

Kursdata

Tid: period 2 läsåret 1999/00 dvs oktober-december 1999.
Poängantal: 4
Examination: 3 inlämningsuppgifter.
Föreläsningar: 30 timmar.
Kursledare och föreläsare: Johan Håstad.
Antal elever som gjort något synligt på kursen: 29, varav 17 från D, 1 från F, 1 utbytesstudent, samt 10 studenter från SU. Ytterligare åtminstone 5 elever började i någon utsträckning på kursen.

Kurslitteratur:
Kurskompendium, skrivet av tidigare års elever, sammanställt och redigerat av Johan Håstad
Kozen: The design and analysis of algorithms, Springer Verlag, ISBN 0-387-97687-6.
Cormen, Leiserson, Rivest: Introduction to Algorithms, McGraw-Hill, ISBN 0-07-013143-0.

Avklarade moment 1999-02-04:

Godkända 23 varav 5 betyg 5, 2 betyg 4, 8 betyg 3 och 3 betyg VG
och 5 betyg G.  Ytterligare åtminstone 2 elever har redan meriter
för godkänt men arbeter för ett högre betyg.
Prestationsgrad
Prestations- och examinationsgrad:   68%
Examinationsgrad av dom elever som lämnat in någon uppgift i kursen: 79%

Mål

Kursens mål är att för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

Innehållet i kursen diskuteras alltid på första föreläsningen och har genomgått smärre justeringar. Nytt för i år var ett avsnitt om linjärprogrammering. Den fick plats på bekostnad genom en viss banting av delen om flödesalgoritmer samt att avsnittet om diskreta logaritmer togs bort.

Formatet på kursen har annars varit oförändrat med föreläsningar och inlämningsuppgifter.

En förändring mot förra året var att föreläsningarna hölls på svenska. Dessutom genomfördes för första gången den muntliga redovisningen på två av de tre hemtalen.

Sammanfattning

Antalet elever var något lägre än förra året, av någon anledning uteblev nästan eleverna från F som tidigare utgjort en väsentlig del. Många elever har jobbat hårt och jag har tyckt kursen fungerat som tänkt. I enkätsvaren var det lite mer entydigt att kursen har varit svår och krävt mycket arbete. Jag har svårt att se att kursen var svårare än förra året men det är uppenbart att den balanserar på kanten att vara väl svår.

Faktiskt innehåll i kursen

Det faktiska innehåller överenstämde med det planerade förutom det som beskrivits ovan, dvs att vi tog in linjärprogrammeringen.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Enkät (15 svar) gjordes med ACE. Fullständigt resultat finns utlagda på nätet. Utvärderingen är positiv, återgången till svenska som föreläsningsspråk var en viktig skäl till att föreläsningarna fick bättre betyg än förra året.

Kursinnehåll

Detta diskuteras på första föreläsningen så eleverna har viss möjlighet att påverka och av enkätsvaren att döma är eleverna nöjda på denna punkt.

Kurslitteratur

Officiellt har kursen två kursböcker och dessutom ett kompendium (165 sidor). Det var nog så att kompendiet blev huvudsaklig kurslitteratur med CLR som viktigaste bikälla. Kompendiet förbättras år från år och fick för första gången riktigt bra betyg på enkäten. Kozens bok köps av allt färre och i och med att innehåller förändras lite blir den mindre relevant och det är tveksamt om den bör kvarstå som kursbok.

Undervisningen

Föreläsningarna har varit välbesökta. Betygen på pedagogiken var goda, tillbaka till liknande nivå som för två år sedan. Uppenbarligen är det en viktigt att de hålls på svenska, i alla fall med nuvarnde föreläsare. I enkäten fanns kommentarer om felskrivningar på tavlan men de verkade uppfattas mer som ett pittoreskt inslag än ett verkligt problem så även om de bör arbetas bort så är det ett mindre problem.

Hemtalen

Hemtalen har tagit mycket tid men upplevts som intressanta. Praktiktalen löses i större utsträckning än teoritalen och det är svårt att undvika att det blir så. Möjligen kan ytterligare ansträngningar göras för att hitta bra teorital, som både är ganska lätta och fortfarande intressanta.

Framförallt faktoriseringsproblemet på första hemtalet skapade lite friktion när det gällde att ha processer gående på många datorer. Frågan diskuterades med systemgruppen men någon slutlig lösning har inte nåtts. Förnyade diskussioner bör tas med systemgruppen inför nästa års kursstart.

Kursens nivå

Eleverna anser att kursen är svår och att den kräver mycket arbete. Det är inte tänkt att kursen ska vara lätt men i år var kommentarerna ovanligt entydiga på att det var jobbigt. Detta bör tas hänsyn till i nästa kursomgång. Man kunde tänka sig att ha färre problem på hemuppgifterna men att kräva en större del korrekt lösta. I årets kursomgång räckte 1/3 av poängen för godkänt. Jag föredrar att erbjunda många problem där bara en mindre del behövs lösas, men här bör nästa kursledares åsikt vara viktig.

Anpassning till andra kurser

Verkar ha fungerat rimligt. Inga klagomål på överlapp med andra kursen och det stora flertalet anser sig ha rätt förkunskaper.

Planerade förändringar


Sidansvarig: <johanh@nada.kth.se>
Senast ändrad 4 februari 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>