Nada

Kursanalys för 2D1440, Avancerade algoritmer, hösten 1997

Kursdata

Tid: period 2 läsåret 1997/98 dvs oktober-december 1997.
Poängantal: 4
Examination: 3 inlämningsuppgifter.
Föreläsningar: 30 timmar.
Kursledare och föreläsare: Johan Håstad
Antal elever som skrev upp sitt namn på någon lista i början: 46, varav 32 från D, 10 från F, 1 från M, 1 utbytes student och 2 doktorander. Av dessa har 15 inte gjort något synligt i kursen dvs inte lämnat in något hemtal.

Kurslitteratur:
Kurskompendium, skrivet av tidigare års elever, sammanställt och redigerat av Johan Håstad
Kozen: The design and analysis of algorithms, Springer Verlag, ISBN 0-387-97687-6.
Cormen, Leiserson, Rivest: Introduction to Algorithms, McGraw-Hill, ISBN 0-07-013143-0.

Avklarade moment vid kursslut 1997-12-20:

Godkända 29 varav 12 betyg 5, 3 betyg 4, 12 betyg 3 och 2 betyg G.
De sista var de forskarstuderande.  Enbart 2 elever lämnade in någon
inlämningsuppgift utan att bli godkända.
Prestationsgrad
Prestations- och examinationsgrad:   63%
Examinationsgrad av dom elever som lämnat in någon uppgift i kursen: 94%

Mål

Kursens mål är att för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

Kursen har gått två gånger tidigare, våren 1995 och våren 1997. Den stora förändringen skedde mellan dessa två omgångar. Kursen gick då från att vara i princip en doktorandkurs till att vara i princip en avancerad teknologkurs. Ett par av de mer avancerade avsnitten togs bort, tex matrismultiplikation och faktorisering av polynom och har ersatts med nätverksflöden och matchningar. I början av kursen gavs eleverna möjlighet att byta ut avsnitt med det resultatet att en föreläsning om kvantalgoritmer las in och det blev det enda nya gentemot våromgången. Den största förändringen var nog att antalet elever nästan fördubblats mot våromgången.

Sammanfattning

Jag upplevde kursen positivt med många mycket intresserade elever. Ett stort antal lade verkligen ner en betydande arbetsinsats på kursen. De först tre veckorna med tre föreläsningar i veckan kändes som det blev lite väl mycket material att smälta för eleverna. Det var bara en kommentarer om detta i kursenkäten så troligtvis upplevdes det inte så allvarligt för eleverna. Kursens föreläsningar har en klar slagsida åt teorihållet men då en stor del av tiden på hemtal åtgår till implementationsuppgifterna finns där en större anknytning till praktik. Jag upplever att denna balans har slagit rimligt ut.

Faktiskt innehåll i kursen

Det faktiska innehåller överenstämde med det planerade förutom den ovan nämnda föreläsningen om kvant algoritmer.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Enkät (14 svar respective 22 svar) gjordes med ACE av både vårens och höstens kursomgångar. Fullständiga resultat finns i WWW. Tryck för vårenkät och höstenkät. finns i WWW. Jag upplever båda enkäterna som positiva.

Kursinnehåll

Detta fick inte mycket kritik och man kan notera att alla som svarat på höstenkäten har svarat åtminstone 'Ja' på att kursen var intressant och meningsfull. Jag har hört kommentaren att det var mycket grafalgoritmer. Jag kan delvis hålla med men i och med att grafer är väsentliga kanske det inte är ett större fel. I vilket fall som helst är tanken att även i fortsättningen ägna en del av först föreläsningen åt att diskutera kursinnehåll vilket gör att i framtida kursomgångar finns det möjlighet att diskutera just denna aspekt vid detta tillfälle.

Kurslitteratur

Officiellt har kursen två kursböcker och dessutom ett kompendium (127 sidor). Det var nog så att kompendiet blev huvudsaklig kurslitteratur. Detta är en gissning då jag glömde ställa denna fråga på enkäten. Kompendiet, enligt min åsikt, är närmast att betrakta som bra föreläsningsanteckningar. Detta ledde som jag ser det till två problem. Dels intrycket att kurslitteraturen är dåligt skriven. Detta är riktigt i den mening att kvaliten är klart under vad som finns i böcker. Det andra problemet var intrycket att det inte finns några föreläsningsanteckningar som ges ut. Detta anser jag fel då kompendiet väsentligen är detta. Föreläsningen avviker visserligen mer från kompendiet än vanliga föreläsningsanteckningar, men inte allför mycket. Min plan på detta område är att fortsätta förbättra kompendiet för att öka kvaliten på detta men jag har inga planer på att ge ut föreläsningsanteckningar.

Undervisningen

Föreläsningarna har varit välbesökta, alla utom en elev under hösten har gått på 60% eller mer och 59% av eleverna på 80% eller mer. Betygen på pedagogiken är goda, med 20 av 22 som sätter betyg åtminstone bra. Några egenskaper hos föreläsningarna som kunde förbättras ges i enkätsvaren. Dessa ska beaktas efter bästa förmåga.

Hemtalen

Hemtalen har tagit en mycket tid för en del elever speciellt för de som villa ha bra betyg. På varje hemtal finns både teori och implentationsuppgifter. Tanken är att man ska (nästan) kunna klara kursen genom att göra endera delen väl och ganska lite på den andra delen. Implementationsuppifterna tar naturligtvis en hel del tid och poäng per timme är sämre för dessa. Jag ser inte detta som ett problem. Det fanns en del lätta teorital som gav väldigt bra timpoäng men jag anser det en nödvändighet att det finns en del lätta tal.

Ett par kommentarer om att implementation av aritmetik med stora tal tog lång tid och att dessa subrutiner borde ges till eleverna. Jag kan delvis hålla med men tycker samtidigt att en teknolog i sista årskurserna som är intresserad av algoritmer borde kunna klara detta själv. Jag säger ju tydligt att det är tillåtet att ta dessa subrutiner från godtycklig källa.

Jag har tillåtit samarbete i mindre grupper. En av svaren på enkäten föreslog även muntlig redovisning av hemtal. Detta tolkar jag som att det förekommit en del ren avskrivning av lösningar. Detta är ett problem kan uppstå när det är fler elever på kursen. Jag överväger att införa detta men har inte beslutat mig ännu.

Hemtalen gör det möjligt att få en väldigt stor godkändprocent av de elever som följer kursen till slutet. I och med att man vet vad som krävs lägger man ned den energi som behövs för att klara sig. Jag ser det som en postiv aspekt av hemtal.

Anpassning till andra kurser

Är delvis ett problem i och med att inte alla läser samma kombinatorik kurser. Dock är syftet delvis annorlunda med dessa kurser så det överlapp som finns inom tex flöden upplever i alla fall inte jag som skadligt. Anpassningen till Algoritmer och Komplexitet och Algoritmer Datastruktur och Komplexitet verkar ha fungerat rimligt bra. Inte mycket överlapp men att eleverna i allmänhet upplever sig har tillräckliga förkunskaper (18 av 22).

Planerade förändringar


Sidansvarig: <johanh@nada.kth.se>
Senast ändrad 9 februari 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>