Kursanalys för 2D1440, Avancerade algoritmer, hösten 2003

Kursdata

Tid: period 2 läsåret 2003-2004
Poängantal: 4
Examination: 2 inlämningsuppgifter
Föreläsningar: 30 timmar
Kursledare och föreläsare: Stefan Nilsson
Antal elever som gjort något synligt på kursen: 67

Kurslitteratur

Kurskompendium, skrivet av tidigare års elever, sammanställt och redigerat av Johan Håstad.
Utdelade artiklar.

Avklarade moment

Godkända:53 (2003-12-05)

Prestationsgrad

Prestations- och examinationsgrad: 84%
Examinationsgrad av dom elever som lämnat in någon uppgift i kursen: 91%

Mål

Kursens mål är att för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

Innehållet i kursen diskuteras alltid på första föreläsningen och har genomgått smärre justeringar.

Sammanfattning

Antalet elever var betydligt högre än förra året. Många elever har jobbat hårt och jag tycker kursen fungerat som tänkt. Svårighetsgraden tycks ha varit lagom eller möjligen lite för låg.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Kursutvärderingen gjordes i samband med sista föreläsningen. Inget formulär användes utan. Istället gav studenterna egna skriftliga kommentarer.

Som man kan vänta sig på en valfri kurs så fann de flesta ämnet intressant. Nästan alla var nöjda med föreläsningar och gästföreläsningar. Examinationsformen med inlämningsuppgifter och muntligt redovisning upplevdes som tidskrävande men givande. Många uppgav att de föredrog denna form av examination framför traditionell tentamen. Några upplevde att bedömingen var olika beroende på vem man redovisade för. (Vi har försökt minimera problemet genom att alla har fått göra en redovisning för Stefan och en för Isaac.)

Flera personer nämner att uppgiftsformuleringarna var något oklara. Detta var mestadels avsiktligt då en stor del av ingenjörsarbetet ju består i att formulera problemen. Några tyckte också att det var för lite variation på uppgifterna, till exempel nästan bara sortering på uppgift två. Flera skrev att kursmomenten om kryptering och RSA var överflödiga eftersom detta ingår även i andra kurser.

Kursinnehåll

Detta diskuteras på första föreläsningen så eleverna har viss möjlighet att påverka och av enkätsvaren att döma är eleverna nöjda på denna punkt.

Kurslitteratur

Kompendiet blev huvudsaklig kurslitteratur med ett antal artiklar som bikälla.

Undervisningen

Föreläsningarna har varit välbesökta. Kursen innehöll också gästföreläsningar av Torbjörn Granlund och GMP om kodoptimering, Lars Engebretsen om kvantberäkningar och Jens Lagergren om algoritmisk bioinformatik.

Hemtalen

Hemtalen har tagit mycket tid men upplevts som intressanta.

Kursens nivå

Eleverna anser att kursen är lagom svår och att den kräver mycket arbete.

Anpassning till andra kurser

Verkar ha fungerat rimligt. Inga klagomål på överlapp med andra kursen.

Planerade förändringarSidansvarig: Stefan Nilsson
Senast ändrad 14 januari 2004