Kursanalys för 2D1440, Avancerade algoritmer, hösten 2002

Kursdata

Tid: period 2 läsåret 2002-2003
Poängantal: 4
Examination: 2 inlämningsuppgifter
Föreläsningar: 30 timmar
Kursledare och föreläsare: Stefan Nilsson
Antal elever som gjort något synligt på kursen: 63

Kurslitteratur

Kurskompendium, skrivet av tidigare års elever, sammanställt och redigerat av Johan Håstad.
Cormen, Leiserson, Rivest: Introduction to Algorithms, McGraw-Hill, ISBN 0-07-013143-0.
Utdelade artiklar.

Avklarade moment

Godkända:53 (2003-05-12)

Prestationsgrad

Prestations- och examinationsgrad: 84%
Examinationsgrad av dom elever som lämnat in någon uppgift i kursen: 91%

Mål

Kursens mål är att för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

Innehållet i kursen diskuteras alltid på första föreläsningen och har genomgått smärre justeringar.

Sammanfattning

Antalet elever var betydligt högre än förra året. Många elever har jobbat hårt och jag tycker kursen fungerat som tänkt. Svårighetsgraden tycks ha varit lagom eller möjligen lite för låg.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Kursutvärderingen gjordes i samband med en lektion i senare halvan av kursen. Inget fixt formulär användes. Studenterna gav egna skriftliga kommentarer.

Kursinnehåll

Detta diskuteras på första föreläsningen så eleverna har viss möjlighet att påverka och av enkätsvaren att döma är eleverna nöjda på denna punkt.

Kurslitteratur

Kompendiet blev huvudsaklig kurslitteratur med ett antal artiklar som bikälla.

Undervisningen

Föreläsningarna har varit välbesökta. Kursen innehöll också gästföreläsningar av Torbjörn Granlund och GMP om kodoptimering och Lars Engebretsen om kvantberäkningar.

Hemtalen

Hemtalen har tagit mycket tid men upplevts som intressanta.

Kursens nivå

Eleverna anser att kursen är lagom svår och att den kräver mycket arbete.

Anpassning till andra kurser

Verkar ha fungerat rimligt. Inga klagomål på överlapp med andra kursen.

Planerade förändringarSidansvarig: Stefan Nilsson
Senast ändrad 12 maj 2003