Kursanalys för 2D1440, Avancerade algoritmer, hösten 2000

Kursdata

Tid: period 2 läsåret 2000-2001
Poängantal: 4
Examination: 2 inlämningsuppgifter
Föreläsningar: 30 timmar
Kursledare och föreläsare: Stefan Nilsson
Antal elever som gjort något synligt på kursen: 47, varav 29 från D, 6 från F, 6 utbytesstudenter, 4 studenter från SU, samt 2 doktorander från matematik KTH

Kurslitteratur

Kurskompendium, skrivet av tidigare års elever, sammanställt och redigerat av Johan Håstad
Cormen, Leiserson, Rivest: Introduction to Algorithms, McGraw-Hill, ISBN 0-07-013143-0.

Avklarade moment

Godkända: 43 varav 5 betyg 6, 22 betyg 5, 7 betyg 4, 5 betyg 3 och 1 betyg VG samt 3 betyg G (2001-01-11).

Fyra godkända studenter (två med betyg 6, en med betyg 5 och en med betyg 4) är ännu ej ladokrapporterade eftersom de ej är kursanmälda.

Prestationsgrad

Prestations- och examinationsgrad: 91%
Examinationsgrad av dom elever som lämnat in någon uppgift i kursen: 91%

Mål

Kursens mål är att för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

Innehållet i kursen diskuteras alltid på första föreläsningen och har genomgått smärre justeringar. Antalet inlämningsuppgifter minskade från tre till två. Både uppgifterna examinerades muntligt.

Sammanfattning

Antalet elever var betydligt högre än förra året. Många elever har jobbat hårt och jag tycker kursen fungerat som tänkt. Svårighetsgraden tycks ha varit lagom eller möjligen lite för låg. Särskilt den första inlämningsuppgiften var i enklaste laget för de studenter som redan läst kryptografikursen.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Enkät (15 svar) gjordes med ACE. Fullständigt resultat finns utlagt på nätet.

Kursinnehåll

Detta diskuteras på första föreläsningen så eleverna har viss möjlighet att påverka och av enkätsvaren att döma är eleverna nöjda på denna punkt.

Kurslitteratur

Kompendiet blev huvudsaklig kurslitteratur med ett antal artiklar som bikälla. Kozens bok användes inte i år.

Undervisningen

Föreläsningarna har varit välbesökta. Nytt för i år var ett antal gästföreläsningar som mottogs positivt. Olof Åsbrink och Joel Brynielsson talade om NFS, Torbjörn Granlund om GMP, Radia Perlman om praktiska problem vid implementation av krypteringsalgoritmer. Dessutom besökte vi prisutdelningen i Simon Sings kodtävling. Denna vanns ju av en grupp från Stockholm med tre tidigare doktorander från TCS.

Hemtalen

Hemtalen har tagit mycket tid men upplevts som intressanta. Det första hemtalet var emellertid alltför enkelt för de studenter som redan hade kunskaper i kryptografi. Praktiktalen löses i större utsträckning än teoritalen och det är svårt att undvika att det blir så. Möjligen kan ytterligare ansträngningar göras för att hitta bra teorital, som både är ganska lätta och fortfarande intressanta.

Kursens nivå

Eleverna anser att kursen är lagom svår och att den kräver mycket arbete. Dock svarar nästan alla på enkäten att 4 poäng är lagom jämfört med andra kursers poängtal.

Anpassning till andra kurser

Verkar ha fungerat rimligt. Inga klagomål på överlapp med andra kursen och det stora flertalet anser sig ha rätt förkunskaper.

Planerade förändringarSidansvarig: Stefan Nilsson
Senast ändrad 11 januari 2001