Kursanalys för

2D1435 Neuronnäts- och biomodellering, 6 poäng

Genomförd

Läsperiod 1-2, 2005

Kursledare, övriga föreläsare och assistenter

Erik Fransén, kursledare, föreläsare

Jeanette Hellgren-Kotaleski, föreläsare, assistent

Johannes Hjorth, Mikael Huss, Martin Rehn, assistenter

Föreläsningar, laborationer, projektuppgift

13x2 föreläsningstimmar, 5x4 laborationstimmar (eget labbande)

Antal registrerade studenter

25 st, 6 kvinnor(K), 19 män(M).

Kurslitteratur

Johnston D. and Wu S. M.-S.: Fundamentals of Cellular Neurophysiology, The MIT Press, ISBN 0-262-10053-3

eller

C.P. Fall, E.S Marland, J.M. Wagner, J.J. Tyson (ed): Computational cell biology, Springer-Verlag, ISBN 0-387-95369-8.

Kursbunt:

Bower, J. M. and Beeman D.: The book of GENESIS, Internet edition.

Petersen, Basic Biophysics and cellular modeling, class notes.

samt flera mindre kompendier och artiklar.

Kursmoment

TEN2 (3 p), LAB1 (1 p), PROJ1 (2p)

Avklarat

Examinationsgrad: per 2005-11-11 har 5/25 studenter klarat hela kursen (20%).
Prestationsgraden är (7*1 + 16*3 + 27*2)/(25*6) = 46%.

LAB1: 28% klara, 33%K, 26%M

TEN2: 64% klara, 50%K, 68%M

PROJ2: 28% klara, 33%K, 26%M

Mål

Kursens mål är att

• ge grundläggande kunskaper om matematisk modellering av biologiska system och processer

för att studenterna ska

• få kännedom om tillgängliga metoder inom området samt en förståelse för de tekniska potentialerna och begränsningarna hos dessa.

Förändringar inför denna kursomgång

Den största förändringen har varit att kursen nu samläser med kursen 2D1436 Modellering av cellbiologiska processer. Detta innebär att avsnittet om nätverk av nervceller flyttats från momentet för tentamen (TEN2) till momentet för projektet (PROJ2). Det finns nu vidare en ny lab i genetiska nätverk och en föreläsning om detta som studenterna kan ta del av.

Sammanfattning

Sammanfattningvis en ganska rolig och givande kurs att ge och att läsa (att döma av studentresponsen).

Kursmaterialet innehöll i år en kursbunt med ett antal avsnitt ur böcker tillgängliga på nätet (gratis) samt ett par kompendier och artiklar. Detta gjorde att kostnaden för kursen minskades vilket varit ett önskemål från tidigare år. Projektuppgiften var uppskattad.

Antalet studenter som följer kursen är var ungefär som förra året. Examinationen var dock klart sämre i år. Kursenkäten (tillsammans med 2D1436) omfattar endast 7 svar, så det är svårt att dra några generella slutsater. Muntliga kommentarer från studenter har varit att kopplingen mellan labb och föreläsning varit för dålig, samt att de tappat orken efter de två jobbiga labbarna 1 och 2. Det har också saknats uppföljning av varje labb under föreläsningarna. Dessutom kan några ha upplevt att det varit svårt att arbeta med materialet i kursbunten och saknat tydlighet i kopplingen till tentan.

Undervisingen

Undervisningen består i huvudsak av föreläsningar. Kursinnehållet och kursbunten/kursboken är tämligen omfattande men uppfattas som lagom omfattande. Föreläsningarna har uppfattats som givande även om mer fokusering och tydlighet efterfrågas.

Laborationerna ger en god utdelning att döma av studenternas kommentarer, men ffa lab1 och lab2 uppfattades som svåra och tidsödande.

Projektuppgiften görs under två veckor i slutet av kursen och innefattar en lab samt ett litteraturstudium kring ett visst modellerat system och muntlig (alt. skriftlig) redovisning av detta.

Examination

Examinationen består av muntlig redovisning av 3 laborationer, skriftlig tentamen och muntlig presentation av projektuppgiften (får i undantagsfall redovisas skriftligt i uppsatsform). Tentamen är i huvudsak av berättarkaraktär men med någon del där mera formella kunskaper genom beräkningar testas. Det är rimligt med hänsyn till hur kursen ser ut.

Kurslitteratur

Kursboken (Fall et al.) är unik i sitt slag. Det är för få hittills som köpt den för att vi ska kunna säga något om studentens syn på den.

Kursboken (Johnston and Wu) har fungerat ganska bra under lång tid. Den är dock något utdaterad i de sista kapitlen om synapser varför dessa ersatts av artiklar.

Kursbunten innehöll kapitel ur ffa Bower&Beeman samt Petersen (båda är upplagda i sin helhet för den intresserade) samt ett par kompendier. Det fanns även en litteraturlista med läsanvisning inför varje föreläsning.

Läsanvisningarna tycks i huvudsak ha fungerat bra men ska göras tydligare så att materialet som omfattas av tentan framgår tydligare även för den som inte besöker några föreläsningar.

Studentenkät (tillsammans med 2D1436)

Utfördes elektroniskt med hjälp av ACE efter tentan. 7/25 har svarat. Av detta framgår att:

- kursen upplevs som meningsfull, intressant men något svår. Kursmålen upplevdes som något otydliga. ”

- pedagogiken och nivån på föreläsningarna är mycket bra/bra (EF) resp acceptabel (JHK).

- vissa labbar var jobbiga och behöver kopplas till föreläsningarna bättre

- egna projekten och redovisning av dem var ett trevligt och givande inslag

Kursens belastning för studenterna

Lab1 och lab2 upplevdes av vissa studenter som svåra och tidsödande. Inför nästa år kommer dels dessa labbar att ses över, och sedan kommer de att introduceras under föreläsningtid.

Förkunskaper

Kursen har som förkunskapskrav 7E1200 Cell- och Molekylärbiologi och 7E1201 Neurovetenskap men lästes i år av några studenter som inte hade detta fullt ut. Dessa hade också större svårigheter än övriga. Med viss möda så går det dock uppenbarligen men kursenkäten visar att studenterna upplevde sig inte ha riktigt tillräckliga förkunskaper.

Verkligt kursinnehåll

Kursens innehåll följde i stort sett vad som planerats.

Diskussion och publicering

En länk till denna kursanalys har lagts in på kursens aktuelltsida på WWW. Studentenkäten finns att läsa här.