Kursanalys för

2D1435 Neuronnäts- och biomodellering, 6 poäng

Genomförd

Läsperiod 4, 2004

Kursledare, övriga föreläsare och assistenter

Erik Fransén, kursledare

Jeanette Hellgren-Kotaleski

Föreläsningar, laborationer, projektuppgift

13x2 föreläsningstimmar, 5x4 laborationstimmar (eget labbande)

Antal registrerade studenter

34 st, 11 kvinnor(K), 23 män(M).

Kurslitteratur

Johnston D. and Wu S. M.-S.: Fundamentals of Cellular Neurophysiology, The MIT Press, ISBN 0-262-10053-3

Samt några utdrag och tunna ”kompendier”:

Bower, J. M. and Beeman D.: The book of GENESIS, utdrag, Kapitel 2 and 5.

Sandberg, A.: Models of Development

Westermark, P.: Enzyme Kinetics and Biochemical Networks

DeSchutter, E.: Kap 10 Realistic modeling of small neuronal circuits ur boken Computational Neuroscience, CRC Press.

Bower and Bolouri: Kap 1 Modeling the activity of single genes, ur boken Computational modeling of genetic and biochemical networks, MIT Press.

Kursmoment

TEN1 (4 p), LAB1 (1 p), PROJ1 (1p)

Avklarat

Examinationsgrad: per 2004-06-28 har 14/34 studenter klarat hela kursen (41%).
Prestationsgraden är (14*4 + 29*1 + 28*1)/(34*6) = 55%.

lab1: 85% klara, 91%K, 83%M

proj1: 82% klara, 91%K, 78%M

ten1: 41% klara, 36%K, 43%M

Mål

Kursens mål är att

• ge grundläggande kunskaper om matematisk modellering av biologiska system och processer

för att studenterna ska

• få kännedom om tillgängliga metoder inom området samt en förståelse för de tekniska potentialerna och begränsningarna hos dessa.

Förändringar inför denna kursomgång

Den största förändringen har varit att labbarna redovisades under föreläsningstid.

Dessutom ändrades ordningen på vissa föreläsningar och visst material om gennätverk och neurala nätverk byttes ut.

Laboration 2 om Jonrörelse, cellmembran och jonkanaler har förbättrats.

Sammanfattning

Sammanfattningvis en ganska rolig och givande kurs att ge och att läsa (att döma av studentresponsen).

Kursmaterialet är stort och kursen blir ibland något av en ytlig genomgång av materialet snarare än att studenterna verkligen får tränga in i det. Projektuppgiften var uppskattad.

Antalet studenter som följer kursen är ökande.

Undervisingen

Undervisningen består i huvudsak av föreläsningar. Kursinnehållet och kursboken är tämligen omfattande och även om ett urval görs blir det ganska lite om varje avsnitt. Föreläsningarna har väl uppfattats som ganska givande även om mer fokusering och tydlighet efterfrågas.

Laborationerna är relativt väl tillrättalagda och kräver inte mer än ett par timmars förberedelse. Laborationerna ger en god utdelning att döma av studenternas kommentarer.

Projektuppgiften görs under två veckor i slutet av kursen och innefattar typiskt litteraturstudium kring ett visst modellerat system och muntlig (alt. skriftlig) redovisning av detta.

Examination

Examinationen består av skriftlig tentamen och 4 st laborationer. Tentamen är i huvudsak av berättarkaraktär men med någon del där mera formella kunskaper testas. Det är rimligt med hänsyn till hur kursen ser ut. För godkänd kurs skall också projektuppgiften ha redovisats och godkänts.

Kurslitteratur

Kursboken (Johnston and Wu) är unik i sitt slag. Den upplevs som rätt så lättläst men också omfattande och ganska pratig. Har dock fungerat ganska bra.

Kompendierna om Enzymkinetik och biokemiska nätverk, om gennätverk och om neuronnätverk är viktiga. Övrigt material hade närmast orienterande karaktär.

Läsanvisningarna tycks i huvudsak ha fungerat bra.

Studentenkät

Utfördes elektroniskt med hjälp av ACE efter tentan. 10/34 har svarat. Av detta framgår att:

- kursen upplevs som meningsfull, intressant och ”forskningsnära”

- det var något mycket översiktsmaterial

- pedagogiken och nivån på föreläsningarna är bra/acceptabel

- egna projekten och redovisning av dem var ett trevligt och givande inslag

Kursens belastning för studenterna

Inga särskilda klagomål på för stor belastning har förekommit.

Förkunskaper

Kursen har som förkunskapskrav 7E1200 Cell- och Molekylärbiologi och 7E1201 Neurovetenskap men lästes i år av några studenter som inte hade detta fullt ut. Dessa hade också större svårigheter än övriga. Med viss möda så går det dock uppenbarligen men kursenkäten visar att studenterna upplevde sig inte ha riktigt tillräckliga förkunskaper.

Verkligt kursinnehåll

Kursens innehåll följde i stort sett vad som planerats.

Diskussion och publicering

En länk till denna kursanalys har lagts in på kursens aktuelltsida på WWW. Studentenkäten finns att läsa här.