Kursanalys för

2D1434 Neuronnäts- och biomodellering, 4 poäng

Genomförd

Läsperiod 4, 2000

Kursledare, övriga föreläsare och assistenter

Anders Lansner, kursledare

 

Erik Fransén

Anders Sandberg

Pål Westermark

Föreläsningar, övningar, laborationer

14x2 föreläsningstimmar, 4x4 laborationstimmar

Antal övningsgrupper

-

Antal registrerade elever

9 st, 3st D, 2st E, 1 st F, 2 st B, 1 st K, 1 st extern. Kommentar: Detta första år är det relativt få elever som har erforderliga förkunskaper. Detta drog förmodligen ner antalet.

Kurslitteratur

Johnston D. and Wu S. M.-S.: Fundamentals of Cellular Neurophysiology, The MIT Press, ISBN 0-262-10053-3

 

Samt några utdrag och tunna ”kompendier”:

Bower, J. M. and Beeman D.: The book of GENESIS, utdrag, Kapitel 2 and 5.

Sandberg, A.: Models of Development

Westermark, P.: Enzyme Kinetics and Biochemical Networks

Kursmoment

TEN1 (3 p), LAB1 (1 p)

I kursen ingår även en liten projektuppgift som görs individuellt. Den ingår i TEN1.

Avklarat

Per 2000-10-19 har 8 elever klarat LAB1 och TEN1.

 

Examinationsgrad: per 2000-10-19 har 8 elever klarat hela kursen (89%).

Mål

Kursens mål är att

• ge grundläggande kunskaper om matematisk modellering av biologiska system och processer

för att studenterna ska

• få kännedom om tillgängliga metoder inom området samt en förståelse för den tekniska potentialen och begränsningarna hos dessa.

Förändringar inför denna kursomgång

Detta var första gången kursen gavs.

Sammanfattning

Sammanfattningvis en ganska rolig och givande kurs att ge och att läsa (att döma av elevenkätsvar).

Kursmaterialet är stort och kursen blir ibland något av en ytlig genomgång av materialet snarare än att eleverna verkligen får tränga in i det. Projektuppgiften var uppskattad.

Undervisingen

Undervisningen består i huvudsak av föreläsningar. Kursinnehållet och kursboken är tämligen omfattande och även om ett urval görs blir det ganska lite om varje avsnitt. Föreläsningarna har väl uppfattats som ganska givande även om mer fokusering och tydlighet efterfrågas.

Laborationerna är relativt väl tillrättalagda, lab 2 och 4 kräver inte mer än ett par timmars förberedelse. De nya laborationerna 1 och 3 var dock svårare. Laborationerna ger en god utdelning att döma av elevernas kommentarer. Laboration nr 3 framför allt var dock svår och behöver ges en mer ingående beskrivning.

Examination

Examinationen består av skriftlig tentamen och 4 st laborationer. Tentamen är i huvudsak av berättarkaraktär men med någon del där mera formella kunskaper testas. Det är rimligt med hänsyn till hur kursen ser ut.

Kurslitteratur

Kursboken (Johnston and Wu) är unik i sitt slag. Den upplevs som rätt så lättläst men också omfattande och ganska pratig. Har dock fungerat ganska bra.

Övrigt material hade närmast orienterande karaktär, utom kompendiet om Enzymkinetik och Biokemiska nätverk som är viktigt, spec för lab 3.

Läsanvisningarna tycks i huvudsak ha fungerat bra.

Kompendiet ”Models of development” behöver förbättras en del.

Elevenkät

Utfördes elektroniskt med hjälp av ACE efter tentan. 6/9 har svarat. Av svaren framgår att kursen

- upplevs som meningsfull och intressant

- är ganska svår (omfattande med många nya begrepp, delvis oklara krav)

- pedagogiken och nivån på föreläsningarna är acceptabel

- egna projekten och redovisning av dem var ett trevliga och givande inslag

- lab 3 var för svår. Mer fyllig anvisning samt möjligen förenkling av uppgiften behövs.

- någon gästföreläsning till vore trevligt

Kursens belastning för eleverna

Inga särskilda klagomål på för stor belastning har förekommit. Enligt enkäten läser eleverna denna kurs parallellt med 2-3 andra och har ägnat i genomsnitt ca 50% av tiden till just denna kurs.

Förkunskaper

Kursen har som förkunskapskrav 7E1200 Cell- och Molekylärbiologi och 7E1201 Neurovetenskap men lästes i år av flera elever som inte hade detta fullt ut. Dessa hade också större svårigheter än övriga. Med viss möda så går det dock uppenbarligen men kursenkäten visar att studenterna upplevde sig inte ha riktigt tillräckliga förkunskaper.

Verkligt kursinnehåll

Kursens innehåll följde i stort sett vad som planerats, med undantag för slutdelen där planerade avsnitt om nätverssimulering ej hanns med.

Planerade förändringar

Laborationsbeskrivningen för Lab 3 förbättras.

Kompendiet ”Models of development” förbättras.

Kursen bör utökas med mer på nätverksnivå (hanns inte med denna gång, synd!), samt avsnitt om genetiska nätverk och mekanismer (Erik Aurell). Vi kommer nästa kursomgång ha med en föreläsning om det senare och dessutom planeras en utökning till 6 p totalt, fr om läsåret 2001/2002. Poäng på kursmoment bör bli TEN1 4p, LAB1 1p, PROJ1 1p = 6p.

Diskussion och publicering

En länk till resultatet av kursenkäten har lagts in på kursens aktuelltsida på WWW.