Kursanalys för

2D1434 Neuronnäts- och biomodellering, 4 poäng

Genomförd

Läsperiod 4, 2001

Kursledare, övriga föreläsare och assistenter

Anders Lansner, kursledare

 

Jeanette Hellgren-Kotaleski

Erik Aurell

Erik Fransén

Anders Sandberg

Pål Westermark

Föreläsningar, övningar, laborationer

13x2 föreläsningstimmar, 4x4 laborationstimmar (redovisning)

Antal registrerade elever

8 st, 1st D, 2st E, 2 st K,  1 st M, 2 st fristående. 2 st har dock hoppat av.

Kurslitteratur

Johnston D. and Wu S. M.-S.: Fundamentals of Cellular Neurophysiology, The MIT Press, ISBN 0-262-10053-3

 

Samt några utdrag och tunna ”kompendier”:

Bower, J. M. and Beeman D.: The book of GENESIS, utdrag, Kapitel 2 and 5.

Sandberg, A.: Models of Development

Westermark, P.: Enzyme Kinetics and Biochemical Networks

Kursmoment

TEN1 (3 p), LAB1 (1 p)

I kursen ingår även en liten projektuppgift som görs individuellt. Den ingår i TEN1.

Avklarat

Per 2001-09-24 har 6 st klarat TEN1 och 3 st LAB1 och TEN1 dvs hela kursen.

 

Examinationsgrad: per 2001-09-24 har 3/6 elever klarat hela kursen (50%). Prestationsgraden är (6*3 + 3*1)/(6*4) = 87%.

Mål

Kursens mål är att

• ge grundläggande kunskaper om matematisk modellering av biologiska system och processer

för att studenterna ska

• få kännedom om tillgängliga metoder inom området samt en förståelse för den tekniska potentialen och begränsningarna hos dessa.

Förändringar inför denna kursomgång

En föreläsning om modellering av genetiska nätverk och switchar var ny (Erik Aurell).

Laborationsbeskrivningen för Lab 3 hade förbättras. Laborationen gick nu bättre än förra omgången.

Kompendiet ”Models of development” har förbättrats.

En laboration 4b om biologisk morfogenes finns som alternativ till 4a neuronala nätverk (som liknar den lab de som gått Neurovetenskap redan gjort).

Sammanfattning

Sammanfattningvis en ganska rolig och givande kurs att ge och att läsa (att döma av elevenkätsvar).

Kursmaterialet är stort och kursen blir ibland något av en ytlig genomgång av materialet snarare än att eleverna verkligen får tränga in i det. Projektuppgiften var uppskattad.

Antalet studenter som följer kursen är lågt.

Undervisingen

Undervisningen består i huvudsak av föreläsningar. Kursinnehållet och kursboken är tämligen omfattande och även om ett urval görs blir det ganska lite om varje avsnitt. Föreläsningarna har väl uppfattats som ganska givande även om mer fokusering och tydlighet efterfrågas.

Laborationerna är relativt väl tillrättalagda, lab 2 och 4 kräver inte mer än ett par timmars förberedelse. De nya laborationerna 1 och 3 var dock svårare. Laborationerna ger en god utdelning att döma av elevernas kommentarer. Laboration nr 3 framför allt var dock svår och behöver ges en mer ingående beskrivning.

Projektuppgiften görs under två veckor i slutet av kursen och innefattar typiskt litteraturstudium kring ett visst modellerat system och muntlig (alt. skriftlig) redovisning av detta.

Examination

Examinationen består av skriftlig tentamen och 4 st laborationer. Tentamen är i huvudsak av berättarkaraktär men med någon del där mera formella kunskaper testas. Det är rimligt med hänsyn till hur kursen ser ut. För godkänd kurs skall också projektuppgiften ha redovisats och godkänts.

Kurslitteratur

Kursboken (Johnston and Wu) är unik i sitt slag. Den upplevs som rätt så lättläst men också omfattande och ganska pratig. Har dock fungerat ganska bra.

Övrigt material hade närmast orienterande karaktär, utom kompendiet om Enzymkinetik och Biokemiska nätverk som är viktigt, spec för lab 3.

Läsanvisningarna tycks i huvudsak ha fungerat bra.

Kompendiet ”Models of development” behöver förbättras en del.

Elevenkät

Utfördes muntligen vid genomgång sista föreläsingen samt elektroniskt med hjälp av ACE efter tentan. 1/7 har svarat. Av detta framgår att kursen

- upplevs som meningsfull, intressant och ”forskningsnära”

- är ganska svår (omfattande med många nya begrepp, delvis oklara krav)

- det var oklart hur mycket ANN resp biologi som kursen behandlade

- pedagogiken och nivån på föreläsningarna är acceptabel

- egna projekten och redovisning av dem var ett trevliga och givande inslag

Kursens belastning för eleverna

Inga särskilda klagomål på för stor belastning har förekommit.

Förkunskaper

Kursen har som förkunskapskrav 7E1200 Cell- och Molekylärbiologi och 7E1201 Neurovetenskap men lästes i år av flera elever som inte hade detta fullt ut. Dessa hade också större svårigheter än övriga. Med viss möda så går det dock uppenbarligen men kursenkäten visar att studenterna upplevde sig inte ha riktigt tillräckliga förkunskaper.

Verkligt kursinnehåll

Kursens innehåll följde i stort sett vad som planerats, med undantag för slutdelen där planerade avsnitt om nätverssimulering blev styvmoderligt behandlat.

Planerade förändringar

Kursen bör utökas med mer på nätverksnivå (hanns inte med denna gång heller, synd!). Avsnittet om genetiska nätverk och mekanismer utökas till två föreläsningar (Erik Aurell). Dessutom planeras en utökning till 6 p totalt, fr om läsåret 2001/2002. Detta går till två ytterligare föreläsningar (en om genetiska nätverk, en om modeller på nätverksnivå), samt till en utökad tid för projektuppgiften. Poäng på kursmoment bör bli TEN1 4p, LAB1 1p, PROJ1 1p = 6p.

Diskussion och publicering

En länk till denna kursanalys har lagts in på kursens aktuelltsida på WWW.