Kursanalys 2006, Artificiella neuronnät och andra lärande system, 2D1432, 4 poäng

Kursdata

Mål

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om ANN-baserade och andra inlärningsbaserade metoder samt övning i praktisk användning av dessa för att studenterna ska få en förståelse för den tekniska potentialen samt fördelar och begränsningar hos dagens lärande och självorganiserande system.

Sammanfattning

Detta är en kurs öppen för många olika utbildningsprogram och de som väljer den motiverar ofta sitt val med att ämnet verkar roligt. Studenterna är på det hela taget mycket nöjda med kursen. Största problemet är att vi saknar en bra kursbok som täcker hela kursinnehållet.

Undervisningen

Undervisningen har bestått av 13 tvåtimmarsföreläsningar som var och en har haft ett tydligt tema, t.ex. en algoritm eller en grupp av relaterade metoder. Dessutom har studenterna arbetat med fyra obligatoriska laborationer som till viss del är av demonstrationskaraktär.

En återkommande fråga är ifall vi ska undervisa på Svenska eller Engelska. Vi har varje år en handfull studenter som inte förstår Svenska eller iallafall har mycket svårt att hänga med på Svenska. Å andra sidan har den överväldigande majoriteten studenter Svenska som modersmål. Vi har valt att hålla föreläsningarna på Svenska, men det skrivna kursmaterialet på Engelska. Anvisningarna till första laborationen är dock på Svenska vilket ställer till en del problem för utbytesstudenterna. Tentafrågorna vid det ordinarie tentatillfället översätter vi så att de finns tillgängliga både på Svenska och Engelska.

Examination

Kursen examineras genom muntlig redovisning av de fyra laborationerna samt en skriftlig tentamen. Laborationsredovisningen sker genom att studenterna anmäler sig via ett webb-baserat bokningssystem för en halvtimmes redovisningspass. En handledare går igenom laborationen, med tonvikt på de frågor som finns i labbanvisningen, tillsammans med studenterna.

Tentamen består av ett antal frågor som testar förståelsen för hur de olika metoderna fungerar och vad de har för speciella egenskaper. Betyget sätts efter tentaresultatet.

Kurslitteratur

Sen några år tillbaka använder vi som kursbok kursbok: Fausetts Fundementals of Neuroal Networks. Denna bok är dock inte något slutlig lösning för boken är både gammal (1994) och ganska dyr. Tack vare ett speciellt avtal med förlaget fick studenterna dock köpa boken till reducerat pris. Varken studenter eller lärare är speciellt förtjusta i boken, men den är bättre än de andra böcker vi tidigare har provat på kursen.

Vi har kompletterat kursboken, dels genom att kopiera alla OH-bilder som använts på föreläsningarna, dels genom att dela ut några översiktsartiklar inom området. Några avsnitt i kursen behandlas inte alls i kursboken (Reinforcement learning, BCPNN and genetiska algoritmer) och beskrivs därför bara i det utdelade extramaterialet.

Studentsynpunkter

Vid kursens slut gjordes en enkät som besvarades av 20 studenter. Resultatet finns här. De flesta tycker att det är en rolig kurs och är också nöjda med själva genomförandet. Föreläsningarna är uppskattade. Labbarna upplevs som intressanta, men flera av labbanvisningarna får kritik för att vara otydliga.

Det som får mest kritik är kursboken, som inte riktigt lever upp till förväntningarna.

Kursens belastning för studenterna

Allt tyder på att belastningen för studenterna är "lagom".

Förkunskaper

Eftersom kursen vänder sig till studenter från många olika utbildningsprogram är förkunskapsnivån mycket varierande. Trots detta har vi inte upplevt några större problem med studenternas förkunskaper.

Planerade förändringar

Den nuvarande kursboken kan bara ses som en temorär lösning och vi hoppas fortfarande att det ska dyka upp någon bättre bok på marknaden. På sikt borde vi fundera över om vi inte borde skriva ihop någon slags kurskompendium av tillräckligt hög kvalitet utgående från de nuvarande OH-kopiorna och föreläsningsmaterialet.

Vi har succesivt förbättrat laborationerna. De ursprungliga laborationerna var skrivna för att passa även de som inte kan programmera. Vi har nu ersatt de flesta av dessa med laborationer där det studenterna programmerar de centrala delarna av algoritmerna. Den laboration som står i tur att ersättas är nu den som behandlar Hopfieldnät. Denna laboration skulle behöva utvidgas till att behandla även andra typer av attraktorminnen. Dessa behandlades tidigare av BCPNN-labben som nu har utgått.

Inför nästa kursomgång har vi fått speciella medel för att utveckla några demonstrationsprogram som dels kan användas på föreläsningarna för att visa hur algoritmerna fungerar i praktiken, dels av studenterna själva för att få en bättre förståelse.