Kursanalys, Artificiella neuronnät och andra lärande system, 2D1432, 4 poäng

Kursdata

Mål

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om ANN-baserade och andra inlärningsbaserade metoder samt övning i praktisk användning av dessa för att studenterna ska få en förståelse för den tekniska potentialen samt fördelar och begränsningar hos dagens lärande och självorganiserande system.

Sammanfattning

Detta är en kurs öppen för många olika utbildningsprogram och de som väljer den motiverar ofta sitt val med att ämnet verkar roligt. Det verkar också som att vi lyckats infria de höga förväntningarna, flera elever har t.o.m. berättat att detta var en av de roligaste kurserna de läst på teknis.

Detta var andra året kursen gick och den största förändringen var att vi bytt kursbok. Förra årets kursbok var alltför teoretisk och tungläst medan årets bok istället kan ha varit i ytligaste laget. Det problem vi har är att det helt enkelt inte verkar finnas någon lämplig bok på marknaden.

Undervisningen

Undervisningen har bestått av 13 tvåtimmarsföreläsningar som var och en har haft ett tydligt tema, t.ex. en algoritm eller en grupp av relaterade metoder. Dessutom har eleverna arbetat med fyra obligatoriska laborationer som till stor del är av demonstrationskaraktär.

Examination

Kursen examineras genom muntlig redovisning av de fyra laborationerna samt en skriftlig tentamen. Tentamen består av ett antal frågor som testar förståelsen för hur de olika metoderna fungerar och vad de har för speciella egenskaper.

Kurslitteratur

Som antyds ovan är vi inte riktigt nöjda med den nya kursboken heller. Den bok vi använde förra året fick mycket kritik för att den var krångig och mycket tungläst. Vi gjorde en ordentlig genomgång av tillgängliga kursböcker på marknaden och det verkar inte finnas någon riktigt lämplig bok. Efter viss tvekan valde vi att använda en helt annan typ av bok än förra året. Årets bok vänder sig egentligen inte till ingenjörer och undviker därför alla matematiska detaljer. Däremot ger den en utmärkt beskrivning av hur de olika algoritmerna fungerar baserat främst på intuitiv förståelse. Vi har kompletterat kursboken, dels genom att kopiera alla OH-bilder som använts på föreläsningarna, dels genom att dela ut några översiktsartiklar inom området.

Elevsynpunkter

Vid kursens slut gjordes en elevenkät som besvarades av 29 elever. Resultatet finns här. De flesta tycker att det är en rolig kurs och är också nöjda med själva genomförandet. Föreläsningarna är mycket uppskattade medan kursboken får en del kritik för att vara för ytlig.

Ett återkommande önskemål är att det borde finnas någon form av fortsättningskurs i ämnet. Detta är något som vi på Nada borde fundera över.

Många elever uttryckte också ett önskemål om att få arbeta mer handfast med algoritmerna för att lösa lite mer ordentliga problem. Laborationerna är lite väl styrda för att man riktigt ska få känna på hur det fungerar i praktiken. Den sista laborationen finns i en "fri" variant där man fick använda valfri metod för att lösa någon uppgift med givna datamängder. Många uppfattade dock detta som en större uppgift och de flesta valde att istället göra den "ordinarie" laborationen.

Kursens belastning för eleverna

Allt tyder på att belastningen för eleverna är "lagom".

Förkunskaper

Eftersom kursen vänder sig till elever från många olika utbildningsprogram är förkunskapsnivån mycket varierande. Trots detta har vi inte upplevt några större problem med elevernas förkuskaper.

Planerade förändringar

När det gäller kursbok är det fortfarande lämpligt att kontrollera ifall någon ny bok dyker upp på marknaden. Den nuvarande boken går att använda, men den bör kompletteras med extra material. På sikt borde vi fundera över om vi inte borde skriva ihop någon slags kompendium av tillräckligt hög kvalitet för att kunna fungera som kursbok.

Precis som förra året kvarstår önskemålet att få in mer problemlösning i laborationerna. De nuvarande laborationerna bygger på de som använts i liknande kurser tidigare men dessa kurser har ofta vänt sig till elever med mycket mindre programmeringsvana och är anpassade för detta förhållande. Inför årets kursomgång gjordes några förändringar i den riktningen, men önskemålet tycks kvarstå. För att få riktigt bra labbar borde vi göra en mer omfattande omarbetning med målet att eleverna själva får implementera och använda metoderna istället för att främst köra färdiga verktyg som döljer var som egentligen sker.