Nada

^ Upp till kursens hemsida.

Aktuell information om 2D1430, Artificiella neuronnät och neurofysiologi

Senaste nytt

Nyheter som tidigare har visats under denna rubrik finns samlade här.

Lärare

Anders Lansner (kursledare), ala@nada.kth.se

Örjan Ekeberg, orjan@nada.kth.se
Mikael Djurfeldt, mdj@nada.kth.se
Erik Fransén, erikf@nada.kth.se
Anders Sandberg, asa@nada.kth.se

Kursuppläggning

Varje vecka hålls (i allmänhet) två föreläsningar. Dessutom laborationer sex eftermiddagar. För att se vad som kommer att behandlas under föreläsningarna och laborationerna, se kursplanen.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen ska läsas på egen hand parallellt med kursen. Föreläsningar, övningar och laborationer täcker endast en del av kursmaterialet.

Kursböcker

"H. Reichert: Introduction to Neurobiology", Thieme Verlag, Stuttgart 1992 ISBN 0-19-521010-7. Pris: 365 kr på kårens bokhandel. -> Läsanvisning

"Simon Haykin: Neural Networks - A Comprehensive Foundation", Prentice Hall, London 1999, ISBN 0-13-908385-5. Pris ca 400 kr på kårens bokhandel. -> Läsanvisning

Liten ordlista (preliminär) för neurofysiologi-delen finns. TIPSA GÄRNA om du saknar något ord!

Online Engelsk-svensk översättare.

Kursbunt

Kursbunten kan köpas (efter 1999-01-18) på NADAs elevexpedition för 120 kr. Papper som delas ut under kursens gång finns också på expeditionen.

Lite föreläsningsanteckningar och länkar

"Motor systems ­ a summary" av Mikael Djurfeldt -> PostScript.

Läsanvisning för avsnitt "Simulering av nätverk", "Aktiva cellegenskaper" och "Passiva cellegenskaper" i kursbunten.

Läsanvisning för artikel "A Higher Order Bayesian Neural Network with Spiking Units" i kursbunten.

Overheadbilderna till Anders Sandbergs lektion om attraktornät -> PostScript.

Läsanvisningar till kapitel 14 och lite Hopfield-länkar

Läsanvisningar till reinforcement learning som pdf och postscript.
Artikel om Reinforcment learning.

Läsanvisningar till "gamla" Haykin kapitel 15 (utdelat) om "VLSI implementations of Neural Networks": 2: 15.1 - 15.2, 3: 15.3 - 15.5

Andra länkar av intresse kan vara
overheadbilder från J. Hertz, A. Krogh och R. G. Palmer, Introduction to the Theory of Neural Computation
en Simulated Annealing Applet och
Matt Hills Hopfield-Applet.

Schema 1998/99

Kursregistrering

Alla som vill gå kursen måste registrera sig på den. Detta görs dels hos respektive studievägledning, dels med kommandot

res checkin ann99

på någon av NADAs unixdatorer. Registrera dig så snart som möjligt!

Laborationer

Labbdelen består av sex laborationer som görs i grupper om högst två personer. Användarnamn till datorerna (konton) delas ut av NADA:s systemgrupp (Delfi). Enstaka labbar får inte sparas till annan kursomgång. Fullgörs inte alla sex labbarna måste samtliga göras om. Elever som vill jobba ensamma får det, men vid redovisningstillfällen har tvåpersonersgrupper företräde.

Anvisningar mm till laborationer finns på katalogen /info/ann99/labbar/ samt nedan:

Laborationerna kan göras på egen hand, men redovisning bör ske på schemalagd tid. Ni ska svara på de frågor som finns i labbanvisningarna. Skriv svaren i anvisningen eller på annat papper. Skriv också upp sådant som ni lärt er genom att göra uppgifterna. Om ni tycker det är lättare att förklara kan ni skriva ut plottar på papper (eller spara på fil). Ni kan också rita figurer. Det är viktigt att redovisningen kan gå fort så ni måste kunna redovisa labben snabbt och smidigt.

OBS! För dem som inte kan göra sina labbar vid ordinarie tillfälle kommer en uppsamlingsomgång att arrangeras efter tentamen i maj.

Tentamen

Ordinarie tentamen ges tisdagen den 1 juni 1999 kl. 8.00 - 13.00 i F11-13.

Tentan består av en biologidel och en ANN-del. För godkänt krävs minst ca hälften av poängen på varje del. Avsikten är att man ska behärska hela kursen för att kunna bli godkänd; det räcker inte med att kunna bara den ena delen väl.

Tentaresultatet anslås högst tre veckor efter tentan på institutionens anslagstavla på plan 3 (rakt under elevexpeditionen).

Klagomål på rättning av tentan lämnas in skriftligen till kursledaren inom tre veckor från det att tentaresultatet anslagits.

Anmälan till tentan

Du behöver inte anmäla dig till tentan.

NADAs terminalsalar

Kårkortet ger tillträde till NADAs terminalsalar dygnet runt, men terminalsalarna är dagtid ofta bokade för andra kurser. Ge kommandot

local-info tider

så får du reda på när det är bokat.

Allmän handledare finns tillgänglig i terminalsalarna på plan 4 vissa tider varje vardag.

Kurskatalog

Kursen har en katalog på Unixdatorerna: /info/ann99/. På denna katalog finns laborationsanvisningar, programskelett, program och liknande som har med kursen att göra.

Köra hemma

Vill du veta hur du ska bete dig för att koppla upp dig med modem mot NADAs datorer hemifrån ska du när du är inloggad ge kommandot

telnet kthnet.kth.se

och trycka på retur några gånger. När kthnet svarar ger du kommandot info.

Synpunkter på kursen

Eftersom denna kurs kommer att ges för många studenter under flera års tid är vi tacksamma för synpunkter på kursen.

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <ala@nada.kth.se>
Senast ändrad 29 mars 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>