Nada

^ Upp till kursens hemsida.

Kursanalys 2D1426, Robotik och autonoma system, 5p, per 4 1999

Kursdata

Examination

Tentamen med 18 relativt översiktliga frågor inom sex områden: kinematik, reglerteknink, mekanismer, elektriska komponenter, sensorer och robotprogrammering. Projekdel där eleverna i grupper om två till tre skulle bygga och programmera en robot (m.h.a. bl.a. lego och ett färdigt moderkort med en microcontroller) som kan splea "bordshockey" mot en motståndare. För godkänd projekddel krävdes att roboten före den av slutande tävlingen mot de andra kursdeltagarnas robotar eller därefter kunde göra mål.

Kurslitteratur

Kursbunt med utdrag ur böcker inom de sex områden tentan omfattar. Kopior av föreläsningarnas stordior. Större delen av handboken till den microcontroller-krets (PIC16C74A/16F877) som användes.

Övrigt

Projekdelen fungerade denna omgång bra, men kunde ha kommit igång ännu tidigare (allt material fanns nu på plats först efter påskuppehållet, även om mycket gick att göra även under påsken). Den nya och bättre microcontroller med bl.a. flashminne som planerats kunde tyvärr inte användas eftersom den blivit försenad och inte fanns tillgänglig förrän efter sommaren. Dock gav tillgången till en C-kompilator ett stort lyft till projektdelen vilket syns på robotarnas prestanda.

Föreläsningarna hade tjänat på ett bättre sammanhållet kursmaterial och en kursbok, vilken dock har varit svår att finna.

Planerade förändringar till nästa omgång

Kursmaterialet kommer att omarbetas ytterligare och om möjligt integreras mer med projektet.

Hårdavaran som används i projekdelen (moderkort och microcontroller) kommer att vara de samma förutom att en ny microcontroller med bl.a. elektriskt raderbart minne som väsentligt kommer att underlätta programmering och testning nu finns tillgänglig. Ännu mer och förbättrad exempelkod för hantering av I/O kommer också att tillhandahållas för att låta kursdeltagarna fokusera på mer centrala moment.

Elevenkät

En elevenkät har genomförts via www, och tolv elever har svarat på frågorna. Resultatet finns här.

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <bratt@nada.kth.se>
Senast ändrad 23 augusti 1999
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>