Nada

^ Upp till kursens hemsida.

Kursanalys 2D1426, Robotik och autonoma system, 5p, per 1 2003

Kursdata

Examination

Tentamen med 16 relativt översiktliga frågor inom sex områden: kinematik, reglerteknink, mekanismer, elektriska komponenter, sensorer och robotprogrammering. Projekdel där eleverna i grupper om tre ska bygga och programmera en robot (m.h.a. bl.a. lego, meccano och ett färdigt moderkort med en microcontroller) som kan spela "bordshockey" mot en motståndare. För godkänd projekddel krävdes att roboten före den av slutande tävlingen mot de andra kursdeltagarnas robotar eller därefter kunde göra mål, samt att en rapport lämnats in och efter omarbetningar godkänts.

Kurslitteratur

Kursbunt med utdrag ur böcker inom de sex områden tentan omfattar. Kopior av föreläsningarnas stordior. Delar av handboken till den microcontroller-krets (PIC16F877) som användes.

Övrigt

Projekdelen fungerade bra, och alla robotarna blev färdiga i tid till tävlingen där all gjorde mål under match med motstånd. Vissa problem med trasiga komponenter förekom dock (motorer, LCDer etc) och vissa reservdelar saknades tidvis. Detta ska förbättras liksom urvalet av verktyg i labbet. Alla genomförde den enkla icke obligatoriska "komma-igång-labben" i tid för att få en liten tentabonus, och detta bidrog nog till att alla sedan blev klara i tid. Kompilering och nerladdning av kod från PC till robot fungerade bra. En del microkontrollers gick sönder och vållade en del grupper problem innan felet upptäktes och kretsen kunde bytas ut. Det fanns endast sex datorer till de sju labbgrupperna, vilket åtgärdas till nästa omgång.

Planerade förändringar till nästa omgång

Kursbuntens omfång minskas något

Vissa identifierade brister i den tillhandahållna färdiga koden rättas.

En del mindre verktyg köps in liksom några nya motorer.

Elevenkät

En elevenkät har genomförts via www, och 14 elever svarade på frågorna. Resultatet finns här.

Rapporter publicerade på www

De projektrapporter som är färdiga och har publicrats på www finns samlade på en websida (länk) som nås från kursens hemsida. Där finns också tävlingsresultat, bilder och filmer.

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <bratt@nada.kth.se>
Senast ändrad 6 maj 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>