Nada

^Upp till kursens hemsida.

Kursanalys 2D1426, Robotik och autonoma system, 5p, per 4 2001

Kursdata

Examination

Tentamen med 18 relativt översiktliga frågor inom sex områden: kinematik, reglerteknink, mekanismer, elektriska komponenter, sensorer och robotprogrammering. Projekdel där eleverna i grupper om tre ska bygga och programmera en robot (m.h.a. bl.a. lego och ett färdigt moderkort med en microcontroller) som kan spela "bordshockey" mot en motståndare. För godkänd projektdel krävdes att roboten före den av slutande tävlingen mot de andra kursdeltagarnas robotar eller därefter kunde göra mål, samt att en rapport lämnats in och efter omarbetningar godkänts.

Kurslitteratur

Kursbunt med utdrag ur böcker inom de sex områden tentan omfattar. Kopior av föreläsningarnas stordior. Större delen av handboken till den microcontroller-krets (PIC16F877) som användes.

Övrigt

Projekdelen fungerade detta år bättre än tidigare. Trots att deltagarna inte kom igång tidigare än föregående år kunde alla robotarna ställa upp i tävlingen där klara examinationskravet att göra minst ett godkänt mål. Tävlingen blev också betydligt mer underhållande då många grupper lyckats riktigt bra med sina robotar. Delvis berodde det på att mer färdig lågnivåkod fanns att utgå från. C-kompilatorn fungerade mycket bättre än förra året efter viktiga buggfixar.

Tentaresultaten har troligen förbättrats på grund av att alla föreläsnings-OH delades ut. Tidigare distribuerades bara en del för att minska antalet kopior, men det löstes i år genom att kopiera fyra OH per sida.

Ett problem var att de båda examinationsmomenten (projektredovisning och tenta) hamnade för nära varandra i tiden med endast en dag emellan. Datumen beslutades av kursdeltagarna gemensamt, men arrangemanget borde ha avstyrts då det säkert hade negativ inverkan på tentaresultaten.

Att de flesta projektrapporterna inte blir helt färdiga förrän efter sommaren är en konsekvens av att de huvudsakligen skrivs efter robottävlingen, och att de omarbetas av studenterna minst en gång.

Planerade förändringar till nästa omgång

Det utdelade kursmaterialet ses över för att göra det mer lättillgängligt.

Eventuellt byts hårdvaran i projektet helt och hållet, och en lösning baserad på en javaprocessor med tillhörande utvecklingsmiljö används i stället. Möjligen kan då också en videosensor användas istället för enkla IR-sensorer som hittills. I vilket fall som helst behöver den vid kursens början tillhandahållna färdiga koden (mer denna kursomgång än föregående) göras lättare att använda för att minska den tid som åtgår till felsökning av basala funktioner hos roboten.

Elevenkät

En elevenkät har genomförts via www, och 9 elever har hittills svarat på frågorna. Resultatet finns här.

^Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: mailto:bratt@nada.kth.se
Senast ändrad 18 oktober 2001
Tekniskt stöd:
mailto:webmaster@nada.kth.se