Nada

^ Upp till kursens hemsida.

Kursanalys 2D1426, Robotik och autonoma system, 5p, per 4 2000

Kursdata

Examination

Tentamen med 18 relativt översiktliga frågor inom sex områden: kinematik, reglerteknink, mekanismer, elektriska komponenter, sensorer och robotprogrammering. Projekdel där eleverna i grupper om tre ska bygga och programmera en robot (m.h.a. bl.a. lego och ett färdigt moderkort med en microcontroller) som kan spela "bordshockey" mot en motståndare. För godkänd projekddel krävdes att roboten före den av slutande tävlingen mot de andra kursdeltagarnas robotar eller därefter kunde göra mål, samt att en rapport lämnats in och efter omarbetningar godkänts.

Kurslitteratur

Kursbunt med utdrag ur böcker inom de sex områden tentan omfattar. Kopior av föreläsningarnas stordior. Större delen av handboken till den microcontroller-krets (PIC16F877) som användes.

Övrigt

Projekdelen fungerade bra, men den sena påsken verkar ha haft en negativ inverkan på projekdeltagarnas förmåga att komma igång med projektet tidigt. Endast ett fåtal gjorde några större insatser före och under påsken i likhet med tidigare kursomgångar, vilket begränsade återstående tid mer än önskvärt. Den nya och bättre microcontroller med bl.a. flashminne använde denna omgång, och gav fördelar i form av enklare och snabbare programnmering av kretsarna. Dock var stödet för den nya processorn i den C-kompilator som användes i kursen inte helt komplett, med en del tråkiga buggar som kostade deltagarna mycket tid. Tillsammans med nya hockeyregler som gjorde robotkonstruktionen svårare (pucken fick ej länger gripas utan måste fösas) gjorde detta att färre robotar kom till start i den avslutande tävlingen och att de som var med i snitt presterade sämre än föregående kursomgång. I några fall spelade konkurrens från annan projektkurs om elevernas tid stor roll.

Planerade förändringar till nästa omgång

Vissa mindre relevanta delar av kursmaterialet stryks för att ge eleverna mer tid till projektdelen

Eventuellt byts hårdvaran i projektet helt och hållet, och en lösning baserad på en javaprocessor med tillhörande utvecklingsmiljö används i stället. Möjligen kan då också en videosensor användas istället för enkla IR-sensorer som hittills. I vilket fall som helst behövs ännu mera färdig kod (mer tillhandahölls denna kursomgång än föregående) för att minska den tid som åtgår till felsökning av mycket basala funktioner hos roboten och som utgör en oproportionerligt stor del av den tid som läggs ner på projektet.

Elevenkät

En elevenkät har genomförts via www, och 12 elever har hittils svarat på frågorna. Resultatet finns här.

Rapporter publicerade på www

De projektrapporter som är färdiga och har publicrats på www finns samlade på en websida (länk) som nås från kursens hemsida. Där finns också tävlingsresultat och en del bilder.

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <bratt@nada.kth.se>
Senast ändrad 9 oktober 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>