Nada

^ Upp till kursens hemsida.

Kursanalys 2D1426, Robotik och autonoma system, 5p, per 4 1998

Kursdata

Examination

Tentamen med 20 relativt översiktliga frågor inom fem områden: kinematik, reglerteknink, mekanismer, elektriska komponenter och sensorer. Projekdel där eleverna i grupper om två till tre skulle bygga och programmera en robot (m.h.a. bl.a. lego och ett färdigt moderkort med en microcontroller) som kan splea "golvhockey" mot en motståndare. För godkänd projekddel krävdes att roboten under den av slutande tävlingen mot de andra kursdeltagarnas robotar eller därefter kunde göra mål.

Kurslitteratur

Kursbunt med utdrag ur böcker inom de fem områden tentan omfattar. Kopior av föreläsningarnas stordior. Större delen av handboken till den microcontroller-krets (PIC16C74A) som användes.

Övrigt

På grund av byte av kursledare och att den nye kursledaren var förhindrad att närvara under april gick det inte att komma igång med projektet ordentligt förrän i början av maj. Ursprungligen var det tänkt att arbetet med projektet skulle fungera redan vid kursens början i slutet av mars. Efter denna tveksamma start fungerade det dock bättre och alla grupper utom en hade godkänts i början av juni.

Ett icke önskvärt glapp mellan föreläsningarna och projekdelen uppkom också eftersom båda inte kunde ledas av samma person.

Planerade förändringar

Kursledaren kommer själv att hålla föreläsningarna under nästa kursomgång (per 4 '99), och projektarbetet kommer att organiseras bättre så att det kan komma igång tidigare. Vissa förändringar kommer att göras i föreläsningarnas innehåll så att de bättre kopplas till projektet. De för projektet mest relevanta föreläsningarna kommer att hållas först.

Hårdavaran som används i projekdelen (moderkort och microcontroller) kommer att förbättras. Framför allt kommer en microcontroller med elektriskt raderbart minne att väsentligt underlätta programmering och testning. Mer exempelkod för hantering av I/O kommer också att tillhandahållas för att låta kursdeltagarna fokusera på mer centrala moment.

Elevenkät

En elevenkät har genomförts via www, och åtta elever har svarat på frågorna. Resultatet finns här.

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <bratt@nada.kth.se>
Senast ändrad 17 februari 1999
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>