2D1423 Datorseende, fortsättningskurs, 5 poäng, för (D), (E) och (F)

Mål

Kursens mål är att för att eleverna ska

Förkunskaper

2D1420 Datorseende gk.

Kursinnehåll

Orientering om datorseende och seende system.
Seende som en process för interaktion med omvärlden, ögon- och kamerarörelser, geometriska relationer.
Representation av visuell information.
Lågnivåberäkningar av primitiver som konturer, hörn och textur.
Analys och estimering av form- och reflektansegenskaper.
Binokulär stereopsi. Visuell rörelse.
Visuella invarianter. Centralt och perifert seende.
Objektigenkänning: representationer, matchning, modellindexering.
Visuell perception och agerande.

Kursuppläggning

Föreläsningar
48 h period 4

Examination

En skriftlig tentamen (TEN1; 3 p).
Laborationsuppgifter (LAB1; 2 p).
Betygsskala: 3, 4, 5.
Fördjupningsnivå: D

Kurslitteratur

Enligt förteckning på institutionen.

2D1423 Computer Vision, intermediate course, 5 credits

Goals

The goals of the course are to give the students so that they will be able to

Prerequisites

2D1420 Computer Vision, first course.

Contents

On computer vision and seeing systems.
Seeing as a means of interaction with the environment, eye and camera movements, geometric considerations.
Representing visual information.
Early processing for deriving contours, junctions and texture.
Analysis and estimation of shape and reflectance properties.
Binocular stereopsis. Visual motion.
Visual invariants. Central and peripheral vision.
Object recognition: representation, matching and model indexing.
Visual perception and action.

Examination

A written examination (TEN1; 3 cr.).
Laboratory assignments.(LAB1; 2 cr.).
Grades: 3, 4, 5.

Required reading

Reading list available at the department


^ Upp till kursens hemsida.


Senast ändrad 1995-08-08 <www-kurs@nada.kth.se>