^ Upp till kursens hemsida.

Aktuell information om 2D1423, Datorseende fk

Senaste nytt

Om du är intresserad av examensarbete med anknytning till datorseende, bildbehandling eller bildkompression, kontakta kursledaren med datorpost.

OBS: Denna kurs kommer troligen att ges endast under läsåret 1995/96. Från och med läsåret 1996/97 avses kursen i stället att integreras i forskarutbildningen. På grund av kursens tillfälliga karaktär kommer den i år att genomföras i form av en kombinerad läs- och fördjupningskurs med projektinriktade laborationer.

Lärare

Kursledare och föreläsare är Tony Lindeberg (tony@bion.kth.se). Mottagning tisdagar kl 15.15-16.15 (eller enligt överenskommelse) i rum D115 på Drottning Kristinas väg 47D.
Under kursen kommer också andra föreläsare att engageras, liksom laborationsassistenter för de olika fria laborationerna. Namnen på dessa personer meddelas senare.

Kursuppläggning

Kursen ges i form av en kombinerad läs- och fördjupningskurs baserad i huvudsak på självstudier och laborationer.

Ett mindre antal föreläsningar kommer att ges (betydligt färre än vad som anges i schemat). Dessutom arrangeras frågetillfällen och kompletterande handledning till laborationerna.

Ett preliminärt schema med förslag till kontinuerliga studier av litteraturen finns här.

Kurslitteratur

Litteraturen till denna kurs utgörs av utdrag ur böcker och utvalda artiklar enligt förteckning och läsanvisningar som utdelas vid första föreläsningen.

Inläsningsdelen

Inläsningsdelen innebär dels djupare studier av vissa av de områden som berörts i grundkursen och dels studier av nya områden. Som vägledning ges ett mindre antal föreläsningar för de delområden som inte berörts i grundkursen. För övriga delar tillhandahålles läsanvisningar. I stort omfattar dessa kursmoment mer detaljerade studier av följande ämnen: Examinationen på denna del av kursen sker huvudsakligen genom inlämningsuppgifter.

Laborationer

Laborationsdelen består av en vägledd laboration och en fri laboration.

Den vägledda laborationen "Särdragsextraktion" omfattar hörndetektion, blobdetektion och åsdetektion, samt eventuellt ett moment med ickelinjärt skalrum. Denna laboration är av liknande typ som laborationerna i grundkursen och genomförs i Matlab efter relativt detaljerade anvisningar. Redovisningen sker också på motsvarande sätt som i grundkursen.

Ämnet för den fria laborationen väljs bland förslag som ges av kursledaren. För närvarande finns följande uppgifter: (Om du har ett bra eget förslag, kontaktar du kursledaren.)

Till den fria laborationen ges endast en översiktlig specifikation av problemet och ett grovt förslag till lösningsmetodik. Avsikten är att du skall angripa ett större problem samt arbeta mer självständigt.

Kraven på redovisningen av den fria laborationen är högre. Du skall skriva en skriftlig rapport som beskriver vad du gjort, den metodik som har använts, samt en dokumentation av din implementation med resultat av illustrativa experiment och en kort utvärdering. Den fria laborationen betygssätts.

Till varje fri laboration finns en laborationsassistent som du kan vända dig till med frågor. Programmeringsmiljön kan väljas fritt i samråd med laborationsassistenten. Förutom Matlab, som använts i grundkursen, tillhandahåller vi en programmeringsmiljö i C och C++ baserad på bildbehandlingspaketet Candela som utvecklats av CVAP-gruppen på KTH.

Examination

Avsikten med denna kurs är att deltagarna skall kunna kunna examineras enbart baserat på inlämningsuppgifterna och laborationerna. Dvs man kan undvika att tentera kursen genom att klara av samtliga inlämningsuppgifter och laborationer inom de tidsgränser som anges. Betyget på kursen blir då ett sammanfattande betyg på de olika kursmomenten, eventuellt kompletterat med en muntlig examination.

För de som inte blir klara med samtliga moment inom tidsgränserna, ges en kompletterande skriftlig tentamen. Resultatet av denna invägs då också i betyget.

Anmälan

Om du är intresserad av denna kurs, kontakta kursledaren med datorpost.

Kursregistrering

Alla som vill gå kursen måste också registrera sig på den. Detta görs med kommandot

res checkin dsfk96

på någon av NADAs unixdatorer. Registrera dig så snart som möjligt!

Handledning

Om du behöver handledning till den vägledda laborationen, får du det enklast genom att söka upp kursledaren vid laborationsredovisningarna (boka gärna en tid med "bok"), eller genom att kontakta kursledaren i samband med föreläsningarna. Du kan också besöka kursledaren på hans mottagningstid (boka i så fall gärna tid via datorpost.)

För handledning till den fria laborationen, kontaktar du den laborationsassistent som anges i laborationsformuleringen.

Kurskatalog

Kursen har en katalog på Unixdatorerna /info/NADA-kurser/datorseende-gk/. På denna katalog finns initieringsfiler, testbilder, Matlab-rutiner och liknande som har med kursen att göra. (Notera att avseende vissa delmoment används också samma kurskatalog som för grundkursen.)

Se filen /info/NADA-kurser/datorseende-gk/INFO för ytterligare information.

Tentamen

Tid och plats för ordinarie tentamen är fredagen den 24 maj kl. 14-19 i sal F34.

Betygssättning

För KTH-studenter ges betygen U (underkänt), 3 (godkänt), 4 (bra) och 5 (väl godkänt). SU-studenter erhåller endera av betygen U, G och VG.

NADAs terminalsalar

För att komma in i laborationssalarna på plan 5 kan ditt kårkort behöva kompletteras med utökade rättigheter. För de som anmält sig till grundkursen, bör kurskonton samt rättigheter till terminalsalarna fungera ett tag framöver. Om du drabbas av problem, kontakta systemgruppens mottagning DELFI (norr om datorsalarna på plan 4; ingång vid Osquars Backe 14).

Synpunkter på kursen

Eftersom denna kurs ges för första gången detta år, är vi tacksamma för synpunkter på kursen. Dessa kan lämnas till kursledaren.

Utbildning och forskning i datorseende

Denna kurs ges av CVAP-gruppen (Computational Vision and Active Perception Laboratory) vid NADA, KTH, som forskar i datorseende och dess tillämpningar. För närvarande består gruppen av cirka 20 forskare och doktorander.

CVAP har ett brett internationellt kontaktnät och samarbetar med ett flertal av de ledande forskningsgrupperna i Europa och USA. Om du är intresserad av examensarbete eller ytterligare forskarkurser i detta ämne, kontakta kursledaren.

Andra länkar till datorseende, bildanalys, bildkompression och robotik

^ Upp till kursens hemsida.


Senast ändrad 1996-05-29 <tony@bion.kth.se>