Nada

Läsanvisningar till 2D1420 Datorseende gk (period 3 2003)

Detta dokument ger en översiktlig vägledning till den litteratur som hör ihop med respektive kursavsnitt. Som generell vägledning till läsandet rekommenderas att du utgår från föreläsningsanteckningarna för att få en sammanfattande översikt över respektive avsnitt samt ett urval över prioriterat material. Den övriga kurslitteraturen ger därefter en fylligare beskrivning av respektive avsnitt, och i vissa fall mer bakgrundsinformation.

OBS! Dessa läsanvisningar är upplagda så att du kan tillgodogöra dig kursen utifrån endera av de primära kursböckerna:

Den största fördelen med boken av Sonka et al är att den ger en relativt bred täckning av området, och utgör en bra referens för vidare arbete i området. Dock är det tekniska materialet emellanåt rätt kortfattat, speciellt gällande ren bildbehandling och bildkompression, varför kompletterande material lämnas i form av utdrag ur annan litteratur. Boken av Gonzalez och Woods ger en betydligt mer utförlig beskrivning gällande de rena bildbehandlingsdelarna, bildkompressionsdelen samt ett vissa moment i bildanalys, och kan i vissa avseenden vara lättare att tillgodogöra sig. Dock saknas i denna bok material om rent datorseende, liksom för vissa väsentliga moment i bildanalys.

Kursen och examinationen läggs dock upp på ett sådant sätt att du kan skriva tentan och göra laborationerna utgående från endera boken i kombination med övrig litteratur (inkluderande föreläsningsanteckningarna).

Introduktion
Sonka (1999) kap 1 (ori), 9.1
Gonzalez och Woods (2002) kap 1 (ori)
Föreläsningsanteckningar: "Introduktion och översikt"
Orientering om biologiskt seende
Utdrag ur Coren et al (1999) kap 3
G & W (2002) avsnitt 2.1-2.2 (orienterande)
Föreläsningsanteckningar: "Biologiskt seende"
Image formation
Sonka (1999) 6.2.7 dubbelförhållandet, 9.2.1, 9.2.2 kameramodell, 9.3.1 radiometri, 4.2 geometriska transformationer
G & W (2002) avsnitt 2.3 (ori), 2.4, 5.11.2
Nalwa avsnitt 2.1-2.3.1
Hartley och Zisserman 1.1-1.5
Föreläsningsanteckningar: "Image formation"
Digital geometri
Sonka 2.3 metrik, distanstransform, sammanhängande komponent, del av 6.1 algoritm för sammanhängande komponenter, 11.5.2 skelett
G & W (2002) avsnitt 2.5, 11.1.5
Föreläsningsanteckningar: "Digital geometri"
Bildförbättring med punktbearbetning
Sonka (1999) 4.1 gråskaletransformationer, histogramutjämning
Utdrag ur Gonzalez och Woods (1992) avsnitt 4.2.1 enkla gråskaletransformationer
G & W (2002) avsnitt 3.1-3.4
Föreläsningsanteckningar: "Grånivåtransformationer"
Linjära system, Fouriertransformationen, samplingsteoremet, DFT
Sonka (1999) 12.1 linjära system, 12.2 Fouriertransformen, 12.4 DCT
Utdrag ur Gonzalez \& Woods (1992) 3.1-3.3
G & W (2002) avsnitt 4.2.1-4.2.2, 4.2.4, 4.6
Föreläsningsanteckningar: "Linjära operatorer", "Fouriertransformen", "Samplingsteoremet och DFT". Fouriertransformer behandlas också i föreläsningsanteckningarna om grundläggande bildbehandlingsoperationer.
Teoriavsnitten till Laboration 2
Bildförbättring med spatial filtrering, bildrestaurering
Sonka (1999) 4.3.1 filtreringsoperationer, 4.4 restaurering, 12.7 transformer
Utdrag ur Gonzalez \& Woods (1992) 4.2.3, 4.2.4, 4.3
G & W (2002) avsnitt 3.5-3.8, 4.2.3, 4.3-4.5, 5.1-5.9
Utdrag ur Horn avsnitt 6.8-6.9, 6.10-6.14
Föreläsningsanteckningar: "Image enhancement by filtering", "Sharpening and restoration"
Kantdetektion och Houghtransformen
Sonka (1999) 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 5.2.1 kantdetektion
G & W (2002) avsnitt 10.1
Föreläsningsanteckningar: "Kantdetektion"
Teoriavsnittet till Laboration 3
Särdragsdetektion och multiskalrepresentation
Föreläsningsanteckningar: "Theory of a visual front-end"
Trucco och Verri 4.3
Sonka (1999) 4.3.4
Utdrag ur Trucco och Verri (1998) avsnitt 4.3
Översiktsartikeln "Scale-space: A framework for handling image structures at multiple scales"
Klassificering
Sonka (1999) 5.1.1, 5.1.2 tröskling, 7.2.1, 7.2.2 klassifikation, 7.2.4 klusteranalys
G & W (2002) avsnitt 10.3, 12.1-12.2.2
Utdrag ur Duda och Hart (1973) kap 2 Bayesisk klassificering
Utdrag ur Horn 14.3-14.9 elementära klassifikationsmetoder
Föreläsningsanteckningar: "Pixelklassificering"
Segmentering
Sonka (1999) 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.5 merging, splitting, split-merge, region growing, del av 6.1 beräkning quad-tree, 5.2.6 Houghtransformen
G & W (2002) avsnitt 10.2, 10.4-10.6
Nalwa 3.3
Föreläsningsanteckningar: "Segmentering, Houghtransformen"
Representation, matematisk morfologi
Sonka (1999) 6.2.1-6.2.3 konturdeskriptorer, 6.3.1 regionsdeskriptorer, 6.3.2 momentdeskriptorer
G & W (2002) avsnitt 11.1-11.3.2, 11.3.4, 11.4, 9.2-9.5
Utdrag ur Horn (1986) 3.2 momentdeskriptorer binära objekt
Utdrag ur Johnson och Wichern (1998) kap 8 principalkomponentanalys
Utdrag ur Trucco och Verri (1998) avsnitt 10.4 igenkänning principalkomponenter
Föreläsningsanteckningar: "Representation, morfologi"
Textur
Sonka (1999) kap 14
G & W (2002) avsnitt 11.3.3
Föreläsningsanteckningar: "Textur"
Stereo
Föreläsningsanteckningar: "Stereogeometri", "Stereomatchning"
Sonka (1999) 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7 epipolarlinjegeometri, 9.2.8 bestämning av fundamentala matrisen, 9.2.9 rektifiering
Utdrag ur Trucco och Verri: 7.3-7.3.5, 7.4.1
Rörelse
Sonka (1999) 15.1 temporala differenser, 15.2.1 optiskt flöde, 15.2.4 rörelseanalys
Utdrag ur Hartley och Zisserman (2000) 13.5 affin faktorisering
Föreläsningsanteckningar: "Rörelse I", "Rörelse II"
Bildkompression
Sonka (1999) 13.1 entropi, 13.2 tranformkodning, 13.3 prediktionskodning, 13.9 JPEG,MPEG
G & W (2002) avsnitt 8.1-8.6
Materialet om kanalkapacitet och hantering av överföringsfel ingår ej. (Mer specificerade anvisningar om detta avsnitt finns i de detaljerade läsanvisningarna.)
Översiktsartikeln ``MPEG Digital Video-Coding Standards'' (ori)
Föreläsningsanteckningar: "Bildkompression"
Förkortningarna hänvisar till följande material: De första två böckerna i denna utgör kursböcker till kursen. Övriga böcker kan rekommenderas som fördjupnings- och referenslitteratur.

^ Upp till Aktuell kursinformation.


Sidansvarig: <tony@nada.kth.se>
Senast ändrad 16 januari 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>