Nada

^ Upp till kursens hemsida.


Aktuell information om 2D1420 Datorseende, grundkursLärare

Kursledare och föreläsare är Danica Kragic (danik@nada.kth.se). Mottagning enligt överenskommelse i rum 13.15 på Fiskartorpsvägen 15A.

Kursassistenter är Ivan Laptev (laptev@nada.kth.se) och Ola Ramström (olar@nada.kth.se)

Kurslitteratur

Kurslitteraturen ska läsas på egen hand parallellt med kursen. Föreläsningarna och laborationerna ger ett urval av det viktigaste kursmaterialet, men kan inte i detalj täcka varje avsnitt. Mer detaljerade läsanvisningar finns här.

Kursböcker

Följande kursbok användes i kursomgången period 3 år 2003: Denna bok finns att köpa på Kårbokhandeln och ger en relativt bred täckning av områdena bildbehandling, bildanalys, datorseende och bildkompression. Om du önskar en mer utförlig komplettering gällande bildbehandling och bildkompression kan följande bok rekommenderas: Kursen och examinationen av kursen läggs upp på ett sådant sätt att du kan skriva tentan och göra laborationerna utgående från endera boken i kombination med övrig litteratur (inkluderande föreläsningsanteckningarna).

Kursbunt

Kursbunten kommer att kunna köpas på Nadas studentexpedition. Priset är preliminärt 250 kr och inkluderar material som delas ut under kursen. En uppdaterad förteckning av allt kursmaterial som delas ut under kursen finns här.

Gällande Matlab finns viss online-dokumentation tillgänglig under Nadas WWW-server. När du är inloggad på Nadas datorer kan du också använda följande sökfascilitet.

Fördjupnings- och referenslitteratur

Som komplement till den ovan angivna kurslitteraturen kan bla följande litteratur rekommenderas: och gällande biologiskt seende

Kursuppläggning

Varje läsvecka under veckorna 4-9 i period 3 hålls upp till fyra föreläsningar per vecka enligt följande schema.
Veckodag Tid Vecka Sal
Måndag 10-12 4-9 D3
Tisdag 15-17 4-9 E2
Torsdag 10-12 4-9 E2
Fredag 15-17 4-9 E2
Dessutom arrangeras terminalövningar/redovisningstillfällen minst fyra timmar varje vecka. Tider för dessa kommer att bestämmas i samråd med kursdeltagarna, och att annonseras på föreläsningarna samt här.

Preliminär kursdisposition

vecka 4:

Introduktion (2 h)
Orientering om biologiskt seende (2 h)
Perspektivavbildningen, bildsampling, belysning (2 h)
Digital geometri, gråskaletransformationer (2 h)
Teorin klar för lab 1

vecka 5:

Linjära system, faltningsoperationen, Fouriertransformen (2 h)
Egenskaper hos Fouriertransformen, samplingsteoremet, DFT, FFT (2 h)
Bildförbättring med linjär och olinjär filtrering, restaurering (2 h)
Övningstillfälle 1 (2 h)
Teorin klar för lab 2

Deadline för lab 1

vecka 6:

Kantdetektion (2 h)
Multiskalrepresentation, särdragsextraktion (2 h)
Segmentering via pixelklassificering (2 h)
Spatial segmentering och Houghtransformen (2 h)
Teorin klar för lab 3
vecka 7:

Bilddeskriptorer, principalkomponentanalys (2 h)
Morfologi (2 h)
Textursegmentering och form från textur (2 h)
Övningstillfälle 2 (2 h)

Deadline för lab 2

vecka 8:

Stereogeometri (2 h)
Stereomatching (2 h)
Rörelse (4 h)
Teorin klar för lab 4

vecka 9:

Bildkompression (4 h)
Övningstillfälle 3 (2 h)
Resurs (2 h)
Deadline för lab 3
Tentamen
Deadline för lab 4
Omtentamen

Kursregistrering

Endast de teknologer som registerats i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa denna valfria kurs måste du först välja kursen vid ditt fakultetskansli och/eller din studievägledning, som måste godkänna ditt val. Doktorander behöver ett intyg från handledaren samt prefekten vid respektive institution på en speciell blankett.

Alla som vill gå kursen måste dessutom registera sig i Nadas kursadminstrationssystem "res". Detta görs med kommandot

res checkin

på någon av NADAs unixdatorer. Registrera dig så snart som möjligt!

Före första labbtillfället på kursen, bör du också ansluta dig till kursen med NADAs kursadministrationsprogram course

course join

Detta kommando ger inställningar till din datormiljö och ser bl.a. till att modulfiler som hör till kursen laddas in i din datormiljö i samband med varje inloggning. Dessutom kontrolleras vid varje inloggning om det kommit några nya meddelanden från kursledaren. (Se course help för ytterligare information.

När du är klar med kursen ger du kommandot

course leave

för att återställa effekterna av course join .

OBS! Om du vill ha omedelbar tillgång till inställningarna som definieras av "course join" måste du logga ut och logga in på nytt --- att öppna ett nytt terminalfönster räcker ej.

Examination

För godkänt på kursen krävs godkänd tentamen och godkända laborationer.

Vid tentamen fästes den största vikten på grundläggande begrepp och metoder, och tentan har vanligen omfattat följande moment: en kortsvarsdel gällande grundläggande definitioner och begrepp, en större del innefattande teoretiska eller metodinriktade uppgifter av beskrivande och förklarande karaktär, någon eller några probleminriktade metoduppgifter, samt någon eller några räkneuppgifter. I vissa fall kan det finnas alternativa uppgifter att välja mellan.

Laborationer

Laborationskursen består av tre obligatoriska laborationer (Lab1, Lab2, Lab3) samt en frivillig laboration (Lab4), som görs i Matlab i grupper om två personer. Studenter som vill jobba ensamma får det, men vid redovisningstillfällen har tvåpersonersgrupper företräde.

Enstaka laborationer får inte sparas till annan kursomgång. Fullgörs inte alla laborationerna inom ett år måste samtliga göras om. Gällande regler för genomförande och redovisning av laborationer, se följande hederskodex.

Vid redovisningen av laborationerna läggs den största vikten vid de experimentella resultaten samt de slutsatser du dragit av dessa. Vid behov ska du vara beredd att reproducera experiment. Du ska även ha skrivit en kort labrapport enligt de instruktioner som ges i laborationsanvisningarna. Denna informella rapport fyller ett viktigt inlärningssyfte och fungerar som din personliga sammanfattning över de resultat du kommit fram till. Formen hos denna rapport är av underordnad betydelse, det är innehållet som är det viktiga.

Handledning

Om du behöver handledning till den vägledda laborationen får du det enklast genom att söka upp kursledaren eller assistenterna vid laborationsredovisningarna (om du har stort behov av hjälp, boka gärna en tid med det datoriserade bokningssystemet) Du kan också kontakta assistenterna via epost eller telefon.

Från tidigare kursomgångar har vi erfarenheten att behovet av handledning är individuellt och varierar mycket. Vidare är belastningen på handledarna ofta hög under de veckor som det "deadline" (bonusgräns) för en laboration, medan handledarna ofta har stor ledig kapacitet under övriga veckor. Om du tror att du kan vara hjälpt av individuell handledning, vill vi därför starkt rekommendera att du följer rådet att påbörja laborationerna så snart som möjligt, och dra nytta av handledarnas större möjligheter att hjälpa dig under de laborationspass då belastningen är låg I kursdispositionen ovan framgår när teoridelen har gåtts genom på föreläsningarna för respektive avsnitt.

Vi vill också att så många studenter som möjligt försöker att redovisa sina laborationer i god tid före "deadline". Av förklarliga skäl kan vi omöjligen ta fler redovisningar de sista dagarna än vad dessa laborationspass rymmer.

Kurskatalog

Kursen har kurskatalog på Unixdatorerna, /info/?/ samt en definitionskatalog /info/. Under dessa kataloger finns initieringsfiler, testbilder, Matlab-rutiner och liknande som har med kursen att göra.

Se filen /info/?/INFO för ytterligare information.

Bonuspoäng

Vi tillämpar ett bonussystem för att uppmuntra studenterna att ligga i fas med undervisningen. För laborationer som redovisas i tid erhålles bonuspoäng enligt följande:
Antal laborationer klara i tid Bonuspoäng
1 1
2 3
3 5
4 7
Summan av dessa poäng adderas till den på tentan uppnådda poängsumman.

Ovan nämnda bonuspoång får tillgodoräknas gällande gränsen för godkänt på tentamen. Utöver detta kan Laboration 4 ge upp till tre extra betygshöjande bonuspoäng, de senare extra bonuspoången kan dock ej tillgodoräknas gällande gränsen för godkänt.

Dessa poäng gäller endast vid det ordinarie tentamenstillfället och vid första omtentamenstillfället. När du är inloggad kan du se vilka labbar du är godkänd på genom att ge kommandot

res show

Tentamen

Tid och plats för ordinarie tentamen är lördag den 8 mars 2003 kl. 8.00--13.00 i sal L21-22, L41-42.

Hjälpmedel är miniräknare, ett handskrivet (icke-kopierat) A4-blad med anteckningar samt formelsamlingen ``Beta''. Anteckningsbladet inlämnas med tentamen och återfås då denna rättats.

Tentaresultatet anslås högst tre veckor efter tentan på institutionens anslagstavla på plan 3. Eventuella klagomål på rättningen lämnas in skriftligen till kursledaren inom tre veckor från det att tentaresultatet anslagits.

Betygssättning

På tentamen ges betygen U (underkänt), 3 (godkänt), 4 (bra) och 5 (väl godkänt).

KTH-studenter erhåller samma betyg på kursen som på tentamen. SU-studenter erhåller betyget VG om de får en 5:a eller en 4:a som ligger närmare en 5:a än en 3:a. Övriga SU-studenter med godkänd tentamen erhåller betyget G.

Anmälan till tentan

Du behöver inte anmäla dig till tentan. (Tentaanmälan har tidigare varit obligatorisk för vissa studenter men Nada använder sig inte av detta anmälningssystem längre.)

Grupparbeten

Vid vissa tillfällen arrangeras grupparbeten. Syftet med dessa grupparbeten är att du skall få tillfälle att arbeta med det kursmaterial som vi gått genom hitintills samt få möjlighet till återkoppling från kursledaren och andra studenter.

NADAs terminalsalar

Kårkortet ger tillträde till NADAs terminalsalar dygnet runt, men terminalsalarna är dagtid ofta bokade för andra kurser. Se www-sidan

http://www.nada.kth.se/datorer/

för att se när datorsalarna är bokade. Allmän handledare finns tillgänglig i terminalsalarna på plan 4 vissa tider varje vardag. Om du har en dator och ett modem hemma kan du koppla upp dig mot Nadas datorer hemifrån. Information om hur du gör detta finns här. (I och med att laborationerna görs på bilder, kan dock överföringstiderna bli mycket långa.)

För att komma in i laborationssalarna på plan 5 kan ditt kårkort behöva kompletteras med utökade rättigheter. För er som anmält sig på den lista som cirkulerat på föreläsningarna har beställning av detta inlämnats. Övriga kan kontakta systemgruppens mottagning DELFI (på bottenplanet vid Osquars Backe 2).

Synpunkter på kursen

Eftersom denna kurs kommer att ges för många studenter under flera års tid, och kursen dessutom uppdateras i år, är vi tacksamma för synpunkter på kursen. En kursutvärdering kommer att göras. Synpunkter kan lämnas till läraren.

Utbildning och forskning i datorseende

Denna kurs ges av CVAP-gruppen (Computational Vision and Active Perception Laboratory) vid NADA, KTH, som forskar i datorseende och dess tillämpningar. För närvarande består gruppen av cirka 30 forskare och doktorander.

CVAP har ett brett internationellt kontaktnät och samarbetar med ett flertal av de ledande forskningsgrupperna i Europa och USA. Om du är intresserad av examensarbete, doktorandstudier eller ytterligare forskarstudier eller forskarkurser i detta ämne, kontakta kursledaren.

Andra länkar till datorseende, bildanalys, bildkompression, biologiskt seende och robotik

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <danik@nada.kth.se>
Senast ändrad 17 november 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>