2D1418 Språkteknologi

Resultat av kursutvärdering


  18 frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.

  De första elva allmänna frågorna vill jag att alla svarar på. De resterande sju frågorna gäller detaljer och kan hoppas över av den som inte vill ägna så mycket tid åt att fylla i enkäten.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 7% (1 st) Mycket lätt.
  2. 40% (6 st) Lätt.
  3. 47% (7 st) Medel.
  4. 7% (1 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 87% (13 st) Ja.
  2. 13% (2 st) Tveksamt.
  3. 0% (0 st) Nej.


 3. Vad tycker du om kursens innehåll? (lingvistiska och statistiska metoder, tillämpningar)

  1. 27% (4 st) Mycket bra.
  2. 60% (9 st) Bra.
  3. 13% (2 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Ev. allmänna kommentarer om kursinnehållet:

  Det känns som om kursen är väldigt fokuserad på vad språkteknologigruppen på KTH sysslar med istället för att belysa hela området. Stava och Granska får för mycket plats.
  ---
  Jag tycker att kursen gav en bra överblick över språkteknologi, men det är svårt som student att avgöra vilka områden inom ämnet som är viktigare och mer utvecklade än andra.
  ---
  Väldigt stor spännvidd, bra!
  ---
  För mycket fokus på nadas egna forskningsprodukter. För lite egen utveckling.


 4. Vad tycker du om kursens form? (föreläsningar av experter på varje område, såväl teori som tillämpning och labb varje vecka)

  1. 60% (9 st) Mycket bra.
  2. 33% (5 st) Bra.
  3. 7% (1 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.

  Ev. allmänna kommentarer om formen:

  Det verkade dessutom som att olika föreläsare hade rätt bra koll på det totala innehållet, så det inte blev så mycket överlapp vilket annars är en risk när man har ett upplägg med flera olika föreläsare.
  ---
  Jag förväntade mig mera labbar än vad det var på kursen. Större och svårare labbar vore roligare.
  ---
  Korta labbar som man hinner på labbtillfället är mycket bra, bra handledning fanns också tillhands.
  ---
  ha! tänk om alla kurser kunde ha så!
  ---
  kul med interesserade föreläsare
  ---
  Har väntat hela utbildningen på en kurs som verkligen utnyttjar att det forskas på KTH. Kändes mycket bra att få ta del av det.


 5. Hur var fördelningen mellan lingvistiska metoder, statistiska metoder, utvärdering och tillämpningar?

  Lingvistiska metoder:

  1. 0% (0 st) För mycket.
  2. 67% (10 st) Lagom.
  3. 27% (4 st) För lite.

  Statistiska metoder:

  1. 0% (0 st) För mycket.
  2. 80% (12 st) Lagom.
  3. 13% (2 st) För lite.

  Språkteknologiska tillämpningar:

  1. 0% (0 st) För mycket.
  2. 53% (8 st) Lagom.
  3. 40% (6 st) För lite.

  Utvärdering:

  1. 20% (3 st) För mycket.
  2. 73% (11 st) Lagom.
  3. 0% (0 st) För lite.

  Ev. allmänna kommentarer om fördelningen av kursinnehållet:

  Det hade varit roligt att kanske se fler praktiska tillämpningar, jag tror att det ökar intresset för kursen.
  ---
  Statistiken var väldigt intressant


 6. Vad tycker du om kursboken av Jurafsky & Martin?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 47% (7 st) Bra.
  3. 13% (2 st) Hyfsad.
  4. 7% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 27% (4 st) Har inte läst den.

  Ev. kommentar om boken:

  Den är förmodligen en bra bok, men det kändes inte alls som att den behövdes för att klara av kursen. Föreläsningsinnehållet med tillhörande anteckningar räckte gott.
  ---
  Väldigt mycket som man inte behövde för kursen.
  ---
  Alldeles för pratig och redundant som alla amerikanska böcker. Hade velat ha en "Språkteknologi in a nutshell".


 7. Vad tycker du om artiklarna i kursbunten?

  1. 7% (1 st) Mycket bra.
  2. 20% (3 st) Bra.
  3. 13% (2 st) Hyfsade.
  4. 7% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåliga.
  6. 53% (8 st) Har inte läst dem.

  Ev. kommentar om kursbunten:

  Har inte läst alla.
  ---
  Kändes inte så relevanta och hade dålig anknytning till föreläsningarna. Lite för långa och svåra.


 8. Vad tycker du om kursens examinationsform? (mindre labbar, avslutande uppgift, tenta)

  1. 60% (9 st) Mycket bra.
  2. 40% (6 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Ev. kommentarer om examinationsformen:

  Det var bra med flera, mindre labbar, istället för ett fåtal större!
  ---
  Det var svårt att veta hur bra det hade gått på den muntliga redovisningen och hur det skulle påverka betyget.
  ---
  Lite kort om tid mot slutet då man har en labb, en uppgift samt skall börja tänka på tentan.


 9. Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet?

  1. 40% (6 st) Mycket bra.
  2. 53% (8 st) Bra.
  3. 7% (1 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Tentade inte.

  Ev. kommentarer om tentan:

  Bra variation på frågornas svårighetsgrad
  ---
  Svårt att göra tenta till en så här ämnesspridd kurs, kanske?
  ---
  Täckte relevanta områden. Men hade kanske väntat mig mer specifika frågor.


 10. Tycker du att du har lärt dig något på kursen?

  1. 13% (2 st) Mycket.
  2. 67% (10 st) En hel del.
  3. 13% (2 st) Ganska mycket.
  4. 7% (1 st) Lite grann.
  5. 0% (0 st) Nästan inget - kunde ha läst materialet på egen hand.
  6. 0% (0 st) Svårt att svara på.

  Ev. kommentarer om lärandet och kursen:

  Jag har länge haft ett intresse av sådant här, och hade därför en del förkunskaper jag snappat upp på egen hand. Däremot tycker jag att de kunskaperna utökats, inte minst hur språkteknologi fungerar i praktiken.
  ---
  Jag har fått en ny syn på språket och hur det används, att det är mycket mer komplicerat än vad jag trodde tidigare.
  ---
  Utomordentlig introduktion till området. Men bredden gör det också svårt att få ett grepp.


 11. Vilken del av kursen tycker du har gett dig mest/lärt dig mest?

  1. 47% (7 st) Föreläsningarna.
  2. 27% (4 st) Laborationerna.
  3. 7% (1 st) Inlämningsuppgiften.
  4. 0% (0 st) Tentan.
  5. 7% (1 st) Självstudierna.
  6. 0% (0 st) Ingen speciell del.
  7. 13% (2 st) Svårt att svara på.

  Ev. kommentarer om kursens lärmoment:

  Labbarna tycker jag var bra upplagda på det sättet att de fokuserade på själva språkteknologin; att vi fick färdiga gränssnitt och program så att man slapp sitta och få problem med en massa runtikring den relevanta uppgiften.
  ---
  föreläsningar var bra, inlämningsuppgiften lärde man sig såklart också mycket av, men ganska speciella grejer.
  ---
  Generellt sett bra labbar, bra att man hinner göra dem på labtiden och inte behöver sitta en vecka extra med varje.


  Om du har tid och vill tycka till om detaljer i kursen är det bara att fortsätta. Annars hoppar du direkt till slutet av sidan och skickar in enkäten.


 12. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 0% (0 st) Mindre än 20%.
  2. 0% (0 st) 20-40%.
  3. 13% (2 st) 40-60%.
  4. 13% (2 st) 60-80%.
  5. 67% (10 st) Mer än 80%.


 13. Vad tyckte du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används OH-bilder i lagom omfattning?)

  Ola Knutsson (kursintroduktion, introduktion till språkteknologi, morfologi och morfologisk analys, syntax, parsning, datorstöd för skrivande och grammatikkontroll, semantik, Språkinlärning: mänsklig och datorstödd, maskinöversättning)

  1. 20% (3 st) Mycket bra.
  2. 47% (7 st) Bra.
  3. 13% (2 st) Mindre bra.
  4. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Viggo Kann (formella språk och syntaxanalys, språkstatistik 1, språkstatistik 2, stavningskontroll)

  1. 47% (7 st) Mycket bra.
  2. 33% (5 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Mindre bra.
  4. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Magnus Rosell (informationssökning, statistisk lexikal semantik, textkategorisering och klustring)

  1. 47% (7 st) Mycket bra.
  2. 33% (5 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Mindre bra.
  4. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Jonas Sjöbergh (språkstatistik 3, språkinlärning: maskinell)

  1. 7% (1 st) Mycket bra.
  2. 47% (7 st) Bra.
  3. 13% (2 st) Mindre bra.
  4. 13% (2 st) Har inte deltagit.

  Martin Hassel (diskurs och språkgenerering, textsammanfattning, utvärdering av språkteknologiska system)

  1. 7% (1 st) Mycket bra.
  2. 53% (8 st) Bra.
  3. 20% (3 st) Mindre bra.
  4. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Anders Green (dialogsystem)

  1. 13% (2 st) Mycket bra.
  2. 40% (6 st) Bra.
  3. 13% (2 st) Mindre bra.
  4. 13% (2 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentarer om föreläsarna:

  Olika föreläsare höll väldigt olika tempo. En del gick väldigt långsamt.
  ---
  Ola ger ett något osäkert intryck och det är rätt lågt tempo på hans föreläsningar. Att i smågrupper tagga själv får för mycket tid.

  Martin stirrar hela föreläsningen på en person som sitter längst fram vilket gör att det känns konstigt. Känns även som om föreläsningarna ligger på en väldigt hög abstrakt nivå.


 14. Följande frågor gäller labbarna. Flera alternativ kan kryssas för.

  Vad tyckte du om laboration 1 - Stavningskontroll och böjningsregler?

  1. 7% (1 st) Mycket intressant
  2. 53% (8 st) Intressant.
  3. 13% (2 st) Okej.
  4. 7% (1 st) Ointressant.
  5. 7% (1 st) För omfattande.
  6. 0% (0 st) För ytlig.
  7. 13% (2 st) Svårförstådd.
  8. 0% (0 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på laboration 1:

  Man lär sig bara om ett program istället för något om stavning generellt. Att skriva en enkel stavningskontroll själv skulle ge mer.

  Vad tyckte du om laboration 2 - Grammatikkontroll?

  1. 13% (2 st) Mycket intressant
  2. 67% (10 st) Intressant.
  3. 7% (1 st) Okej.
  4. 7% (1 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 7% (1 st) För ytlig.
  7. 0% (0 st) Svårförstådd.
  8. 7% (1 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på laboration 2:

  Man lär sig om ett program istället för något om grammatikkontroll generellt. Att skriva en enkelt grammatikkontroll själv skulle ge mer.

  Vad tyckte du om laboration 3 - Statistisk lexikal semantik?

  1. 0% (0 st) Mycket intressant
  2. 53% (8 st) Intressant.
  3. 27% (4 st) Okej.
  4. 0% (0 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 0% (0 st) För ytlig.
  7. 13% (2 st) Svårförstådd.
  8. 0% (0 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på laboration 3:

  Jag hade svårt att ens gissa hur resultatet skulle bli på förhand. Något komplicerad labblydelse.

  Vad tyckte du om laboration 4 - Maskininlärning?

  1. 0% (0 st) Mycket intressant
  2. 53% (8 st) Intressant.
  3. 27% (4 st) Okej.
  4. 0% (0 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 7% (1 st) För ytlig.
  7. 20% (3 st) Svårförstådd.
  8. 0% (0 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på laboration 4:

  Kanske var jag dåligt påläst eller hjärnslö just under labtillfället, men jag fick inget direkt grepp om vad som exakt hände när jag ändrade de olika variblerna som skulle ändras. Jag ändrade mest på måfå och lyckades väl iofs få någon liten känsla av vad de skulle ha för värde för att bli bra, men det var ändå inte glasklart vad variablerna gjorde.

  Vad tyckte du om laboration 5 - Informationssökning med stemming?

  1. 13% (2 st) Mycket intressant
  2. 47% (7 st) Intressant.
  3. 20% (3 st) Okej.
  4. 0% (0 st) Ointressant.
  5. 7% (1 st) För omfattande.
  6. 0% (0 st) För ytlig.
  7. 7% (1 st) Svårförstådd.
  8. 0% (0 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på laboration 5:

  Här missar man grunderna i informationssökning helt och labbar på stemming istället. Att söka och klustra är betydligt intressantare.
  ---
  Bra uppgifter som krävde att man tänkte efter på lösningarna lite i förväg. Möjligtvis något oklart om vilka texter som fanns och vilka resultat som efterfrågades.
  ---
  Lite ont om tid om man jobbar själv.

  Vad tyckte du om laboration 6 - Utvärdering?

  1. 7% (1 st) Mycket intressant
  2. 20% (3 st) Intressant.
  3. 33% (5 st) Okej.
  4. 20% (3 st) Ointressant.
  5. 7% (1 st) För omfattande.
  6. 0% (0 st) För ytlig.
  7. 0% (0 st) Svårförstådd.
  8. 0% (0 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på laboration 5:

  Ännu en labb med karraktär av: "Testa våra verktyg"
  ---
  Rolig och intressant, men en hel del tid gick åt att klippa och klistra. Skulle kanske kunna vara lite mer automatiserat för labben.

 15. Var någon/några av labbarna mer givande än de övriga? (Flera alternativ kan kryssas för.)

  1. 20% (3 st) Laboration 1 - Stavningskontroll och böjningsregler
  2. 33% (5 st) Laboration 2 - Grammatikkontroll
  3. 13% (2 st) Laboration 3 - Statistisk lexikal semantik
  4. 7% (1 st) Laboration 4 - Maskininlärning
  5. 33% (5 st) Laboration 5 - Informationssökning med stemming
  6. 0% (0 st) Laboration 6 - Utvärdering


 16. Vad tyckte du om inlämningsuppgiften som redovisades sist i kursen?

  1. 20% (3 st) Mycket intressant
  2. 33% (5 st) Intressant.
  3. 13% (2 st) Okej.
  4. 0% (0 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) Tog för mycket tid.
  6. 13% (2 st) Borde få ta mera tid.

  Synpunkter på extrauppgiften/uppsatsen, t.ex. redovisningsformen:

  Den kändes inte helt relevant för kursen. Det blev mer en programmeringsuppgift än en fördjupningsuppgift. Jag hade helst sett att man gjort någon fördjupning eller att man kombinerat olika avsnitt ur kursen. Men det kan bero lite på uppgiftsval också iofs.
  ---
  Vore bra med tydligare betygskriterier i förväg. Vad gör en inlämningsuppgift bra?
  ---
  Vi hade svårt att hinna ta fram så mycket material innan den muntliga redovisningen, kanske beroende på att vi inte fick så bra handledning av Jonas.
  ---
  Lite ont om tid mot slutet.
  ---
  Bra att kunna välja mellan programmeringsuppgift och uppsats. Mycket bra handledning från Ola Knutsson.
  ---
  Bra att lägga inlämningsdatum skilt från tentan

 17. Följande frågor gäller kursens olika avsnitt. Flera alternativ kan kryssas för. Hoppa över en fråga om du inte kan eller vill svara på den. Efter flervalsfrågorna kan du ge en textkommentar.

  Vad tyckte du om avsnittet Introduktion till språkteknologi?

  1. 7% (1 st) Mycket intressant
  2. 33% (5 st) Intressant.
  3. 13% (2 st) Okej.
  4. 0% (0 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet Morfologi och morfologisk analys?

  1. 7% (1 st) Mycket intressant
  2. 33% (5 st) Intressant.
  3. 13% (2 st) Okej.
  4. 0% (0 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet Syntax och parsning?

  1. 13% (2 st) Mycket intressant
  2. 47% (7 st) Intressant.
  3. 13% (2 st) Okej.
  4. 0% (0 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet Semantik och diskurs?

  1. 0% (0 st) Mycket intressant
  2. 53% (8 st) Intressant.
  3. 13% (2 st) Okej.
  4. 0% (0 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om tillämpningsföreläsningen Talteknologi

  1. 13% (2 st) Mycket intressant
  2. 27% (4 st) Intressant.
  3. 20% (3 st) Okej.
  4. 7% (1 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om föreläsningen Lokalisering och internationalisering

  1. 7% (1 st) Mycket intressant
  2. 13% (2 st) Intressant.
  3. 33% (5 st) Okej.
  4. 20% (3 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet Stavningskontroll?

  1. 20% (3 st) Mycket intressant.
  2. 40% (6 st) Intressant.
  3. 7% (1 st) Okej.
  4. 7% (1 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet Grammatikkontroll?

  1. 7% (1 st) Mycket intressant.
  2. 53% (8 st) Intressant.
  3. 0% (0 st) Okej.
  4. 7% (1 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet Språkstatistik?

  1. 20% (3 st) Mycket intressant.
  2. 47% (7 st) Intressant.
  3. 7% (1 st) Okej.
  4. 0% (0 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 7% (1 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet Maskininlärning?

  1. 7% (1 st) Mycket intressant.
  2. 47% (7 st) Intressant.
  3. 13% (2 st) Okej.
  4. 7% (1 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 7% (1 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet Informationssökning?

  1. 40% (6 st) Mycket intressant.
  2. 27% (4 st) Intressant.
  3. 7% (1 st) Okej.
  4. 0% (0 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 7% (1 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet Statistisk lexikal semantik?

  1. 20% (3 st) Mycket intressant.
  2. 47% (7 st) Intressant.
  3. 7% (1 st) Okej.
  4. 7% (1 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet Textkategorisering och klustring?

  1. 20% (3 st) Mycket intressant.
  2. 40% (6 st) Intressant.
  3. 13% (2 st) Okej.
  4. 0% (0 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 7% (1 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet Utvärdering?

  1. 0% (0 st) Mycket intressant.
  2. 27% (4 st) Intressant.
  3. 33% (5 st) Okej.
  4. 13% (2 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet Textsammanfattning?

  1. 0% (0 st) Mycket intressant.
  2. 53% (8 st) Intressant.
  3. 13% (2 st) Okej.
  4. 0% (0 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet Textgenerering?

  1. 7% (1 st) Mycket intressant.
  2. 33% (5 st) Intressant.
  3. 27% (4 st) Okej.
  4. 0% (0 st) Ointressant.
  5. 7% (1 st) För omfattande.
  6. 13% (2 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet Språkinlärning: mänsklig och datorstödd?

  1. 0% (0 st) Mycket intressant.
  2. 20% (3 st) Intressant.
  3. 27% (4 st) Okej.
  4. 13% (2 st) Ointressant.
  5. 7% (1 st) För omfattande.
  6. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet Maskinöversättning?

  1. 0% (0 st) Mycket intressant.
  2. 40% (6 st) Intressant.
  3. 20% (3 st) Okej.
  4. 0% (0 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 13% (2 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet Dialogsystem?

  1. 0% (0 st) Mycket intressant.
  2. 27% (4 st) Intressant.
  3. 27% (4 st) Okej.
  4. 7% (1 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 7% (1 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Ev. synpunkter på kursens olika avsnitt:

 18. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Mycket bra kurs, en av de bästa jag läst hittills (har tagit 120 poäng). Trevliga och engagerade lärare som har tid med diskussioner av ämnet.

  Det var lite svårt att komma ihåg alla moment på kursen, kanske utvärderingen ska lämnas ut i början och fyllas i under kursens gång?

  ---
  Mycket intressant och trevlig kurs.
  Gästföreläsningar av folk utifrån, från språkteknologiska företag hade varit intressant.

  ---
  Jättebra!
  ---
  Väldigt många moment och föreläsningar för 4p men efter som det var en så bra kurs kändes det som om man fick mkt för poängen. Fast 1p till speglar nog verkligheten bättre.
  ---
  En trevlig kurs, lagom nivå på labbar och inlämningsuppgift, över lag intressanta föreläsningar där man fick lite inblick i vad som kan göras inom ämnet. Har varit kul att följa kursen.


knutsson@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.