Nada

Kursanalys för 2D1418, Språkteknologi, hösten 2005

Kursdata

Tid: period 1 läsåret 2005/2006 dvs sept-okt 2005.
Poängantal: 4 (varav 1 poäng på labbar, 1 poäng för inlämningsuppgift och 2 poäng på tenta).
Tenta: ordinarietenta den 19 oktober 2005, muntlig omtenta den 13 januari 2006. .
För att få skriva tentan måste man presentera inlämningsuppgiften muntligt före tentan.
Föreläsningar: 40 timmar.
Labbar: 12 timmar.
Inga övningar.
Kursledare: Ola Knutsson
Huvudföreläsare: Ola Knutsson, Viggo Kann, Martin Hassel, Jonas Sjöbergh, Magnus Rosell, Anders Green
Gästföreläsare: Peter Svanberg (Datatermgruppen Nada) och Rolf Carlson, (TMH).
Antal studenter: 24 som har redovisat åtminstone ett helt moment (27 totalt i res).

Kurslitteratur:

Jurafsky & Martin: Speech and Language Processing, Prentice Hall 2000 + diverse artiklar, se kurshemsidan

Avklarade moment en månad efter kursens slut:

Ordinarietentamen: 23 av 23 (100 % godkända. Betygsfördelning: 3 x 3, 11 x 4, 9 x 5)
Labbkurs: 24 (89 %)
Inlämningsuppgiften: 24 (89 %)
Prestationsgrad: 87 % (94/108 poäng, förra året 87 %) antal presterade poäng av antalet möjliga poäng för de registrerade studenterna.

Examinationsgrad: 78 % (21/27 helt klara studenter , förra året 77 %) antal studenter som klarat alla kurskrav av alla registrerade studenter.
Omtentamen: 2 av 2 (Betygsfördelning: 1 x 4, 1 x 5)

Mål

Förändringar inför denna kursomgång

Detta var nionde året kursen gick.
Vi gjorde inga stora förändringar i kursen. Eftersom labbarna har varit uppskattade under senare år så bestämde vi att lägga till ytterligare en laboration. Denna laboration handlar om informationssökning med stemming. Tanken med laborationen var att knyta ihop flera områden som presenterats under kursens gång. Vi tog bort en timme "Datorstödd språkinlärning" och en timme "Diskurs och textgenerering". Vi ändrade en hel del i kursbunten, bytte ut de artiklar som kritiserats under tidigare år.

Sammanfattning

Ola Knutsson var kursledare för andra gången. Kursen är väl inkörd och har ett bra skelett, de små förändringar som gjordes inför denna kursomgång har från lärarnas synvinkel fungerat väl.

Det gick ungefär lika bra både med avseende på prestations- och examinationsgrad i år jämfört med förra året. Alla som skrev ordinarietentan denna gång klarade den.

Faktiskt innehåll på kursen

Kursen följde det ursprungliga upplägget enligt kursplanschemat. Två föreläsningar bytte plats på grund av sjukdom.

kursens hemsida finns mer information om kursen.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

En enkät (15 svar, 56 % av totalt deltagande 27 personer på kursen, förra året svarade 68 % på enkäten) gjordes med ACE.
De fullständiga resultaten finns på webben. Här följer en sammanfattning av enkätsvaren.
Studenternas kommentarer är kursiverade.
Några utdrag:

Om innehållet
Vad tycker du om kursens innehåll? (lingvistiska och statistiska metoder, tillämpningar) Det känns som om kursen är väldigt fokuserad på vad språkteknologigruppen på KTH sysslar med istället för att belysa hela området. Stava och Granska får för mycket plats
---
Jag tycker att kursen gav en bra överblick över språkteknologi, men det är svårt som student att avgöra vilka områden inom ämnet som är viktigare och mer utvecklade än andra.
---
Väldigt stor spännvidd, bra!
---
För mycket fokus på nadas egna forskningsprodukter. För lite egen utveckling.

Om kursens form

Vad tycker du om kursens form? (föreläsningar av experter på varje område, såväl teori som tillämpning och labb varje vecka) Det verkade dessutom som att olika föreläsare hade rätt bra koll på det totala innehållet, så det inte blev så mycket överlapp vilket annars är en risk när man har ett upplägg med flera olika föreläsare.
---
Jag förväntade mig mera labbar än det var på kursen. Större och svårare labbar vore roligare.
---
Korta labbar som man hinner på labbtillfället är mycket bra, bra handledning fanns också tillhands.
---
ha! tänk om alla kurser kunde ha så!
---
kul med interesserade föreläsare
---
Har väntat hela utbildningen på en kurs som verkligen utnyttjar att det forskas på KTH. Kändes mycket bra att få ta del av det.

Boken

Vad tycker du om kursboken av Jurafsky & Martin?
Detta är förmodligen en bra bok, men det kändes inte alls som att den behövdes för att klara av kursen. Föreläsningsinnehållet med tillhörande anteckningar räckte gott.
---
Väldigt mycket som man inte behövde för kursen.
---
Alldeles för pratig och redundant som alla amerikanska böcker. Hade velat ha en "Språkteknologi in a nutshell".

Om kursbunten

Vad tycker du om artiklarna i kursbunten?
Har inte läst alla.
---
Kändes inte så relevanta och hade dålig anknytning till föreläsningarna. Lite för långa och svåra.

Om tentan

Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet? Bra variation på frågornas svårighetsgrad
---
Svårt att göra tenta till en så här ämnesspridd kurs, kanske
---
Täckte relevanta områden. Men hade kanske väntat mig mer specifika frågor.

Om det egna lärandet

Tycker du att du har lärt dig något på kursen? Jag har länge haft ett intresse av sådant här, och hade därför en del förkunskaper jag snappat upp på egen hand. Däremot tycker jag att de kunskaperna utökats, inte minst hur språkteknologi fungerar i praktiken.
---
Jag har fått en ny syn på språket och hur det används, att det är mycket mer komplicerat än vad jag trodde tidigare
---
Utomordentlig introduktion till området. Men bredden gör det också svårt att få ett grepp.

Om inlämningsuppgiften

Vad tyckte du om extrauppgiften/uppsatsen som redovisades sist i kursen? Den kändes inte helt relevant för kursen. Det blev mer en programmeringsuppgift än en fördjupningsuppgift. Jag hade helst sett att man gjort någon fördjupning eller att man kombinerat olika avsnitt ur kursen. Men det kan bero lite på uppgiftsval också iofs.
---
Vore bra med tydligare betygskriterier i förväg. Vad gör en inlämningsuppgift bra?
---
Lite ont om tid mot slutet.
---
Bra att lägga inlämningsdatum skilt från tentan.

Ytterligare kommentarer om kursen

Mycket bra kurs, en av de bästa jag läst hittills (har tagit 120 poäng). Trevliga och engagerade lärare som har tid att diskutera.
Det var lite svårt att komma ihåg alla moment på kursen, kanske utvärderingen ska lämnas ut i början och fyllas i under kursens gång?

---
Mycket intressant och trevlig kurs. Gästföreläsningar av folk utifrån, från språkteknologiska företag hade varit intressant.
---
Jättebra!
---
Väldigt många moment och föreläsningar för 4p men efter som det var en så bra kurs kändes det som om man fick mkt för poängen. Fast 1p till speglar nog verkligheten bättre.
---
En trevlig kurs, lagom nivå på labbar och inlämningsuppgift, över lag intressanta föreläsningar där man fick lite inblick i vad som kan göras inom ämnet. Har varit kul att följa kursen

Kursledarens kommentarer om studenternas svar i enkäten samt egna tankar om kursen

Jag tycker fortfarande att boken är bra, speciellt i avsaknad av en på svenska. Att man klarar kursen genom att gå på kursens föreläsningar är väl snarare ett erkännande av föreläsarna samt av studenternas snabba förmåga att ta till sig ny kunskap. Jag upplevde studenterna som rekordintresserade denna kursomgång. Diskussionerna och de intressanta uppslagen från studenterna var många. Mycket kul och stimulerande att vara lärare med sådana studenter. Kursbunten tycker jag är bra, men upplevs svår eller irrelevant av några studenter. Jag och övriga lärare på kursen tycker att artiklarna i kursbunten är mycket bra. Att ta till sig vetenskapliga artiklar inom ämnet är mycket viktigt om man skall hänga med i språkteknologins snabba utveckling. Att läsa och ta sig igenom artiklar känns också som en viktig sak att lära sig när man läser på KTH. Det finns ju en kritik mot att vi utgår ifrån våra egna språkteknologiska verktyg i allt för stor grad, medan andra tycker just att det är detta som är kursens styrka. Jag tycker själv att detta är kursens styrka eftersom det gör teorin mer konkret när vi så i detalj vet hur programmen fungerar.

Planerade förändringar

Revision av ämnen för inlämningsuppgifter bör alltid göras, och det är en rekommendation till nästa kursomgång. En del av ämnen var lite för krävande och vi bör kanske också fundera över hur man undviker mer eller mindre rena programmeringsprojekt till nästa kursomgång. Svårigheten ligger i att så fort ämnet för inlämningsuppgiften hamnar utanför de ämnen som vi själva har utvecklat program för så blir det mycket svårt att undvika mycket programmering. En gästföreläsning av någon från ett språkteknologiskt företag bör övervägas till nästa kursomgång.^Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <knutsson@nada.kth.se>
Senast ändrad 20 december 2005.
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>