Nada

Kursanalys för 2D1418, Språkteknologi, hösten 2004

Kursdata

Tid: period 1 läsåret 2004/2005 dvs sept-okt 2004.
Poängantal: 4 (varav 2 på labbar och 2 på tenta).
Tenta: ordinarietenta den 18 oktober, muntlig omtenta den 12 januari 2005. .
För att göra tentan måste man skriva en uppsats/göra en extra labb och presentera
detta arbete muntligt.
Föreläsningar: 40 timmar.
Labbar: 12 timmar.
Inga övningar.
Kursledare: Ola Knutsson
Huvudföreläsare: Ola Knutsson, Viggo Kann, Martin Hassel, Jonas Sjöbergh, Magnus Rosell, Anders Green
Gästföreläsare: Peter Svanberg (Datatermgruppen Nada) och Kjell Elenius, (TMH).
Antal studenter: 31 som har redovisat åtminstone ett helt moment (34 totalt i res).

Kurslitteratur:

Jurafsky & Martin: Speech and Language Processing, Prentice Hall 2000 + diverse artiklar, se kurshemsidan

Avklarade moment en månad efter kursens slut:

Ordinarietentamen: 25 av 28 (89 % godkända. Betygsfördelning: 3 x U, 9 x 3, 5 x 4, 11 x 5)
Labbkurs       29 (94 %)
Prestationsgrad: 87 % (108/124 poäng, förra året 60 %) antal presterade poäng av antalet möjliga poäng för de registrerade studenterna.

Examinationsgrad: 77 % (24/31 helt klara studenter , förra året 51 %) antal studenter som klarat alla kurskrav av alla registrerade studenter.
Omtentamen: 3 av 3 (Betygsfördelning: 1 x 3, 2 x 4)

Mål

Förändringar inför denna kursomgång

Detta var åttonde året kursen gick.
Vi gjorde stora förändringar i kursen. Moment med "populärlingvistik" och Prolog togs bort till förmån för nya föreläsningar, t.ex. en introduktion till själva området Språkteknologi. Maskininlärning och utvärdering fick egna föreläsningar; vilket kan sägas vara en förändring som var nödvändig med tanke på språkteknologins utveckling. En ny laboration sattes ihop av Jonas Sjöbergh med fokus på maskininlärning och Named Entity Tagging. Metoder för statistisk lexikal semantik fick också en egen föreläsning och en egen laboration. Semantikföreläsningen som alltid har varit med fokuserade i år enbart på lexikal semantik. Diskurs, dialogsystem och datorstödd språkinlärning var nya föreläsningar som gav en bredare syn på språk, t.ex. pragmatik och andraspråksinlärning.

Sammanfattning

Ola Knutsson var kursledare för första gången. Kursen är väl inkörd och har ett bra skelett, alla förändringar har från lärarnas synvinkel fungerat väl.

Det gick bättre med både prestations- och examinationsgraderna i år jämfört med förra året.

Faktiskt innehåll på kursen

Kursen följde det ursprungliga upplägget enligt kursplanschemat. En föreläsning flyttades på grund av sjukdom.

kursens hemsida finns mer information om kursen.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

En enkät (21 svar, 68 % av totalt deltagande 31 personer på kursen, förra året svarade 14 % på enkäten) gjordes med ACE.
De fullständiga resultaten finns på webben. Här följer en sammanfattning av enkätsvaren.
Studenternas kommentarer är kursiverade.
Några utdrag:

Om innehållet
Vad tycker du om kursens innehåll? (lingvistiska och statistiska metoder, tillämpningar) Kanske lite för omfattande. Bra introduktion för de olika delarna.
---
Kanske väl mycket "lite av mycket". Alla områden intressanta, men kanske en ide att gå lite djupare på vissa och då skippa andra.
---
Mycket bra överiskt över ämnet
---
Allting var ganska skissartat

Om kursens form

Vad tycker du om kursens form? (föreläsningar av experter på varje område, såväl teori som tillämpning och labb varje vecka) Stor arbetsbörda (många föreläsningar, labbar, uppsats och tenta) i förhållande till poäng.
---
Possitivt överaskad av labbarna, dom var fokuserade på ämnes området och inte som i andra kurser där man får programera som en tokig och det som är relevant för kursen kommer in lite vid sidan av.
---
Bra med labbar där man fick testa teorin som gåtts igenom på föreläsningarna.
---
Splittrat med många föreläsare. ---
Lite för ytligt och långsamt, annars bra.
---
trist att behöva gå på talteknologiföreläsningen som jag redan varit på två gånger.

Boken

Vad tycker du om kursboken av Jurafsky & Martin?
Boken är bra och mycket omfattande. Skulle räcka till fler kurser.
---
Inte läst så mycket i den. Men det jag läst var bra förklarat.
---
Men man hann inte riktigt läsa i den förrän på tentan, men bättre sent än aldrig!
---
Intressant och lätläst. Lite synd att den behandlade engelska spåkets grammatik isf svenska.
---
Trevlig att läsa.
---
Alldeles för mycket snack. Man borde väl kunna förutsätta att läsaren t.ex. vet skillnaden på dialog och monolog. Alldeles för mycket exempel på minsta detalj. ---
Som vanligt med amerikansk kurslitteratur är det väldigt lite väsentlig information per sida. Var mer användbar som uppslagsbok.
---
Lite jobbigt med en kursbok på engelska (tar upp engelsk grammatik och så) och en kurs på svenska. Annars är boken bra.

Om kursbunten

Vad tycker du om artiklarna i kursbunten?
Har bara tittat igenom några av dom snabbt. Men det är bra att ha material som beskriver hur bla Stava och Granska fungerar.
---
Ibland fick jag intrycket av dem var på en alltför djup nivå. Något som inte framgick av kurshemsidan.
---
Flera intressanta artiklar
---
RI-artikeln var helt obegriplig innan man varit på föreläsningen. CALL-artikeln kändes ganska meningslös för den oinsatta.
---
Alla kändes inte relevanta, jag tänker speciellt på "What have you done for me lately?"
---
De verkade lite överflödiga.

Om tentan

Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet? Relativt svävande formuleringar i frågorna ibland, svårt att veta på vilken nivå svaret skulle ligga.
---
mer övergripande på tentan än vi läst. tentan var helt annorlunda än extentorna, svårare. annat pluggsätt hade behövts.
---
Lite väl detaljnivå på vissa av svaren (svårt att säga innan rättning dock, men på svarsförslagen verkar det så).... T.ex. förväntar jag inte att man ska behöva förklara hur ett bloomfilter funkar på en tenta i denna kurs, det tycker jag man kan utgå ifrån att man kan.
---
Bra.
---
Hade i princip en uppgift från varje delmoment i kurser = Bra.
---
Men den var alldeles för lätt och ytlig. Man blev inte alls motiverad av att lära sig mer djupgående när man tittade på extentorna.
---
Det var många moment som skulle täckas in vilket gjorde tentan lite rörig. Man kanske kan försöka ha lite bredare frågor som täcker in flera fält.

Om inlämningsuppgiften

Vad tyckte du om extrauppgiften/uppsatsen som redovisades sist i kursen? Sätt deadline för inlämningen tidigare än tentamen. Jag iallfall jobbar för mycket med uppsatser mer än med att plugga till tentamen.
---
Som sagt, mer tid och gärna inlämning efter tentan
---
Tog betydligt mer tid än vad som var avsatt.
---
För tidskrävande!
---
Tycker att det var kul att fördjupa sig i nått ämne. Under redovisningen så borde ni borde hålla hårdare på 10 min redov. och 5 min frågor. Var en del redovisningar som blev mot 20 min. Inte bra. Speciellt då ni i förväg har sagt max 10 min.
---
Mycket bra, men skulle gärna redovisat veckan efter tentan istället. Nu han jag knappt plugga till tentan.
---
Roligt att få fördjupa sig i något man intresserat sig för. Speciellt roligt att få implementera något eget.
---
Det var roligt.

Kursledarens kommentarer om studenternas svar i enkäten

Artikeln om datorstödd språkinlärning verkade inte vara på rätt nivå för kursen. Kursledaren har hittat en ny som bör fungera bättre som introduktion till det avsnittet. Vi tycker att boken är bra, speciellt i avsaknad av en på svenska. Eventuellt kan kursbunten utökas med en artikel om svensk grammatik. Deadline för inlämningsuppgiften är något vi får fundera över. Nuvarande upplägg har dock den fördelen att majoriteten av studenterna är klara med kursen när tentan är skriven.

Planerade förändringar

Revision av ämnen för inlämningsuppgifter. En del av ämnen har funnits med i så många år och har förlorat sitt nyhetsvärde. Fundera över att införa ett kort handledningsmöte för inlämningsuppgiften per student för att styra uppgiften åt rätt håll. Om möjlighet finns bör en enkel stilmall för uppsatsen/rapporten konstrueras. Vi bör se över kursbunten ännu en gång för att hitta artiklar på rätt nivå.^Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <knutsson@nada.kth.se>
Senast ändrad 18 januari 2005.
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>