Upp till kursens hemsida.

Aktuell information om 2D1418, SpråkteknologiKursanalysresultaten finns här


Jag vill tacka för en trevlig kurs och skulle bli glad om ni kunde fylla i kursenkäten

Tryck här för att hämta kursenkäten:


Tenta 22 oktober 2003 (PDF)

Tentalösningar 22 oktober 2003 (PDF)

Senaste nytt

2003-12-08 - Muntlig omtenta kl 13-16 fredagen den 23 januari 2004 i rum 1625. Föranmälan till Hercules.
2003-11-04 - Alla tentorna rättade alla godkända. Resultat finns på plan 3 anslagstavlan. Tentorna finns att hämta på studentexpeditionen. Dom som inte tentade kan skicka ett email till Hercules om man vill göra omtentan någon gång i januari 2004.
2003-10-14 -
Kursboken Speech and Language Processing av Jurafsky & Martin får användas och tas med på tentan.
2003-10-14 - Jag vill ha en PDF/HTML fil eller länk till en PDF/HTML till alla inlämningsuppgifter senast tentadagen för att ni skall få tentera
2003-10-02
- De uppdaterade föreläsningsbilderna till Informationssökningsföreläsningen finns nu uppe.
2003-09-24 - Dags att välja inlämningsuppgiftsämne. Ni får gärna arbeta två och två. Jag är tacksam att ni mailar mig Hercules, titel på er uppgift, vilka ni är och vilken dag ni vill redovisa, 13 eller 14 okt förmiddag eller eftermiddag, totalt 4 tillfällen.
2003-09-07
- Ny labb: Textsammanfattningslabben har ersatts med en helt ny och förhoppningsvis både bättre och roligare labb. Den gamla har helt utgått.
2003-09-07 Inlämningsuppgiften får och kan göras två och två.
2003-09-04 - Ny labb: Informationssökningslabben är nu samma som på distansversionen av kursen. Den gamla informationssökningslabben kan med valfri utökning väljas som inlämningsuppgift, vid intresse kontakta Martin Hassel.
2003-09-03 - Tillägg till kursbunten: Summarization Evaluation: An Overview (Inderjeet Mani 2001). Denna kommer att delas ut på föreläsningen om Automatisk Textsammanfattning men kan alltså redan nås på ovanstående länk.
2003-09-02 - Schemat uppdaterat den 2 sept 2003. V 39 och v 40 ändrad tid föreläsning fredagar till kl 8-10.


Redovisning av inlämningsuppgift
Redovisningar inlämningsuppgift mån-tid 13-15 okt 2003. Ni har 15 min på er att presentera 10 min föredrag och 5 min frågor från publiken. Vi kör i 2 timmars pass, ni behöver bara närvara på "ert" pass. Jag vill ha en PDF/HTML fil eller länk till en PDF/HTML till inlämningsuppgiften.
Att skapa PDF filer

Måndag den 13 oktober 2003, kl 10-12 seminarieledare Martin
David Pauchet and Agaric Perdereau - Linguistic study of French
Nils Liberg-Språkteknologiska problem specifika för japanska.
Anders Nilsson - Interaktiva assistenter-Nyttiga chattbottar

Måndag den 13 oktober 2003, kl 13-15 seminarieledare Ola
Johan Ullberg och Gustav Algotsson - Wordnet, vad är det?
Daniel Hasselrot - Taltaggning
Björn Engdahl, Tom Eriksson och Thomas Glod - Parsning av IOB-format (IOB = Inside Outside Beginning)
Anneli Lönn - Datorstödd språkinlärning(PDF)

Tisdag den 14 oktober 2003, kl 10-12 seminarieledare Hercules
Jon Åslund och Magnus Hult - Interaktiv fiktion - textäventyrsspel .
Peter Modin och Therese Palm - Lingvistisk relativitet och determinism (Sapir-Whorfs hypotes)
Anna Decker - Rysk stemmer
Åke Wallebom och Joachim Gagnaire - Comparison of SweSum results on Swedish and French text
Andreas Ehn - Dadamotorn och Postmodernismgeneratorn".
Mats Eriksson - Resurser för maskinöversättning mellan de skandinaviska språken.


Tisdag den 14 oktober 2003, kl 13-15 seminarieledare Hercules
Christian Smith och Arno Lepisk - Att identifiera räkneord respektive årtal i en text.
Marcus Johansson och Claes Robertson - Rangordning av rättningsförslag med ordprediktionsmetoder.
Tomas Petterson - Vargbarn, med uttökning.
Linda Andersson - Sammansättningsproblematik vid statistisk indexering
Helene Rastas - Disambiguering av ords betydelser.
Mattias Josefsson och Ignacio Sanchez Pardo - A Comparison between a Swedish and a Spanish Text Summarizer

Lärare

Kursledare är Hercules Dalianis Mottagningstid är måndagar klockan 14.00-15.00, telefon 08-790 91 05. Övriga föreläsare är Viggo Kann, Ola Knutsson Martin Hassel och Jonas Sjöbergh. Dessutom medverkar Mikael Goldman , Peter Svanberg, Rickard Domeij,Anders Green, och Rolf Carlsson, som gästföreläsare.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen ska läsas på egen hand parallellt med kursen. Kursboken ger en allmän introduktion till hela området men bara en del av kursinnehållet. Därför rekommenderar vi alla att följa kursen aktivt och gå på alla föreläsningar.

Kursbok

Speech and Language Processing av Jurafsky & Martin, ISBN 0-13-095069-6 Prentice Hall, finns på kompendieförmedlingen. Pris cirka 500 kr.

Läsanvisningar kursbok kopplade till föreläsningar

(Kursbunten kompletterar kursboken se nedan)

Föreläsning Kapitel i kursboken
Formella språk och syntaxanalys 2, 9, 10
Morfologi 3
Stavningskontroll 5
Särdrag, lexikon och syntax 8, 9, 10, 11
Syntax och formalismer 9, 10
Parsning 1 10
Parsning 2: Constraint Grammar 8.4
Språkstatistik 1: Ordfrekvenser 6
Språkstatistik 2: Informationsteori och Markovmodeller 6
Språkstatistik 3: Ordtaggning 8
Semantik, Pragmatik och Diskurs 14, 15, 16, 18
Informationssökning 17
Språkteknologiska stöd vid sökning och kategorisering 17
Textgenerering 20
NL-tillämpningar 21
Textsammanfattning 17.4
Augustprojektet Talteknologi 7

Kursbunt

Kursbunten kan köpas Nadas elevexpedition. Papper som delas ut under kursens gång kommer att finnas i en pärm i hyllan utanför expeditionen.

Kursuppläggning

Varje vecka hålls två föreläsningar, en tillämpningsföreläsning och en terminalövning. På föreläsningarna gås teorin igenom. På tillämpningsföreläsningarna visas hur teorin kan tillämpas i en språkteknologisk produkt. På terminalövningarna får du själv tillämpa teorin i liten skala.

Kursplan

Följande kursplansschema visar vad som kommer att behandlas när i kursen. Varje föreläsning och labb presenteras kort på en egen webbsida. Ha för vana att läsa igenom den webbsidan innan du går till undervisningen, för där står vilken litteratur som kommer att gås igenom och ifall det är något du bör förbereda först.

Kursregistrering

Om du vill gå kursen ska du anmäla det i förväg till kansliet/studievägledningen för ditt utbildningsprogram. Ingen förhandsanmälan ska göras till Nada.

Endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val.

Så snart kursen börjat måste du registrera dig på den. Detta görs med kommandot

res checkin sprakt03

på någon av Nadas unixdatorer. Registrera dig så snart som möjligt efter att kursen börjat!

För din egen skull bör du också ge kommandot

course join sprakt03

Detta kommando gör tre saker:

När du är klar med kursen ger du kommandot

course leave sprakt03

för att återställa allt.

Laborationer

Labbkursen består av fem laborationer och en obligatorisk demo som görs i grupper om högst två personer. Dessa labbar utgör kursmomentet LAB1, värt 2 poäng.

Enstaka labbar får inte sparas till annan kursomgång. Om du inte fullgör alla fem labbarna inom ett år från kursens slut har kursledaren rätt att kräva att du gör samtliga labbar i den nya kursomgången.

Bonuspoäng

Vi tillämpar ett bonussystem för att uppmuntra eleverna att ligga i fas med undervisningen. För varje labb som redovisas på rätt redovisningstillfälle erhålls en bonuspoäng. Summan av dessa poäng adderas till den på tentan uppnådda poängsumman. Detta gäller ett kalenderår räknat från kursstart. Bonuspoäng kan endast fås det år som labbresultatet rapporteras. När du är inloggad kan du se vilka labbar du är godkänd på genom att ge kommandot

res show sprakt03

Hederskodex

Grundregeln är att det jobb du gör i kursen (labbar, inlämningsuppgifter, tentor m.m.) ska du göra själv, förutom att labbarna kan göras i tvåmannagrupper. Vid redovisning av labbar ska båda i gruppen kunna redogöra i detalj även för vad labbkompisen skrivit.

Ibland, speciellt när man skriver program, kan det vara nödvändigt att fråga någon annan (en kamrat eller en handledare) om hjälp med att hitta fel. Detta är tillåtet förutsatt att du uppfyller följande villkor.

Varje annan form av samarbete och utnyttjande av andras lösningar betraktas som ett brott mot hederskodexen och kan bestraffas, t ex genom att du förlorar alla bonuspoäng eller får göra en ny uppgift.

Läs mer om Hederskodex och regler för examination vid Nadas kurser

Examination

Tid och plats för ordinarietentan är onsdagen den 22 oktober 2003, 08-13, sal D33,35,41.

Inga hjälpmedel får användas på tentan förutom kursboken Speech and Language Processing av Jurafsky & Martin.

Kursmomentet TEN1 (värt 2 poäng) examineras i två delar:

Tentaresultatet anslås högst tre veckor efter tentan på institutionens anslagstavla på plan 3 (rakt under elevexpeditionen). Klagomål på rättning av tentan lämnas in skriftligen till kursledaren inom tre veckor från det att tentaresultatet anslagits.

Slutbetyget är medelvärdet av betygen på inlämningsuppgiften och den skriftliga tentan, avrundat uppåt.

Anmälan till tentan

Du behöver inte anmäla dig till tentan. (Tentaanmälan var tidigare obligatorisk för D- och E-teknologer men Nada använder sig inte av detta anmälningssystem längre.)

Kurskatalog

Kursen har en katalog på Unixdatorerna: /info/sprakt03. På denna katalog finns textfiler, programskelett, program och liknande som har med kursen att göra.

Nadas terminalsalar

Terminalsalarna ligger i östra delarna av borggårdshuset, ovanför sal D2 och D3. Musiksalen och Konsthallen med Sundatorer finns på plan 5 och Voljären och Terrariet med NT-datorer finns på plan 4. Det finns arbetsmiljöregler för terminalsalarna. Dessa talar om hur man ska bete sig i salarna.

KTHs centrala bokningsystem kan ni se om terminalsalarna är bokade av andra kurser

Endast D-elever har normalt tillträde med kårkortet till de östra terminalsalarna. Du som inte går på D kommer att få tillträde lagom till första terminalövningen om du checkar in på kursen under första kursveckan.

Synpunkter på kursen

Eftersom denna kurs kommer att ges för många elever under flera års tid är vi tacksamma för synpunkter på kursen. En datorstödd kursutvärdering kommer att göras. Synpunkter kan lämnas till lärarna.Läs förra årets kursanalys.

Språktekniklänkar

NorDoknet (Nordisk språkteknologi)
Viggos samlade språktekniklänkar
.
Hercules länkar
Fredriks länkar.
NoDaLiNe - Nordisk datalingvistisk nettverk.
Knutpunkten - Språkteknologisk info-desk för EUROMAP.
Information Retrieval - C. J. van RIJSBERGEN Sökmotor

Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: Hercules Dalianis <hercules@nada.kth.se>
Senast ändrad 1 mars 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>