Sök på Nada   Kontakt 

NADA / Kurser / 2D1416
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   

^ Uppgifter & projekt

U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | PROJEKT

Allmänna instruktioner

Inom respektive temaområden finns det en uppgift som ska lösas. Uppgiften kan bestå av ett praktiskt moment men innehåller framförallt en frågeställning som ska bearbetas och reflekteras med hjälp av kurslitteraturen. Observera att det är inte bara kurslitteraturen för just det temat som kan vara interessant för en uppgift, all kurslitteratur (som dittills gåtts igenom i kursen) kan vara av intresse att referera.

Uppgiften delas ut vid första temaföreläsningen. Uppgiften ska redovisas i en rapport om 500-1000 ord och ska lämnas in elektroniskt innan seminariet för temat. Rapporten ska disktuera frågeställningen och det är mycket viktigt att du referera tydligt till kurslitteraturen.

Rapporten är en del av hemtentamen och ska därför skrivas individuellt. Ni får däremot gärna diskutera uppgiften med era kurskamrater och vissa moment i uppgiften gör man tillsammans med andra. Varje uppgift ger totalt 10 poäng. Om referenser till kurslitteraturen saknas ges 0 poäng på uppgiften. Totalt kan man få 60 poäng för alla uppgifter. För godkänt på hemtentamen krävs minst 31 poäng, för betyg 4 krävs minst 41 poäng och för betyg 5 krävs minst 51 poäng.

Rapporten är också en del av kursens laborationsmoment. För godkänt på laborationsdelen krävs att man har fullföljt alla uppgifterna.


^ Uppgift 1: Tema awareness

Syfte

Syftet med uppgiften är att få en ökad förståelse för vad som menas med awareness och hur awareness kan påverka olika typer av groupware och användningen av sådana.

Instruktioner

.

Deadline 2/2

.


^ Uppgift 2: Tema kollaborativt skrivande

Syfte

Syftet med uppgiften är att ni ska få en ökad förståelse för hur skrivsamarbete kan fungera i praktiken och hur ett groupware som stödjer skrivsamarbete kan fungera.

Instruktioner

.

Deadline 12/2

.


^ Uppgift 3: Tema communities

Syfte

Få en ökad förståelse för hur olika communities fungerar, vilka begränsningar som finns med tekniken som används etc.

Instruktioner

.

Deadline

.


^ Uppgift 4: Tema virtuella miljöer

Syfte

Syftet med uppgiften är att få en ökad förståelse för hur man förhåller sig till andra objekt i virtuella miljöer samt vilka möjligheter och begränsningar för samarbete som finns.

Instruktioner

.

Deadline

.


^ Uppgift 5: Tema arbetsplatsstudier

Syfte

Syftet med temat är att ni ska få en ökad förståelse för vad arbetsplatsstudier är, vad som är syftet med dem och hur man kan genomföra sådana.

Instruktioner

.

Deadline

.


^ Uppgift 6: Medierad kommunikation

Syfte

Syftet med detta tema är att få en förståelse för hur människor kommunicerar i samtal ansikte mot ansikte, samt i vilken utsträckning datorbaserade medier kan fungera som samtalsmedium i olika uppgifter.

Instruktioner

.

Deadline 19/2

.


^ Projekt

Syfte

Syftet med projektet är att ni i en projektsituation ska få prova på att använda olika groupware. Projektet ska också ge en ökad insikt om olika groupware-aspekter och hur de påverkar användningen ett groupware.

Instruktioner

.

Deadline

.


   


Kristina Groth, Nada, KTH, kicki@nada.kth.se
Uppdaterad: 2006-11-30