Sök på Nada   Kontakt 

NADA / Kurser / 2D1416
   
   
   
 
   
   
   
   
   

^ Uppgifter & projekt

U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | PROJEKT

Allmänna instruktioner

Inom respektive temaområden finns det en uppgift som ska lösas. Uppgiften kan bestå av ett praktiskt moment men innehåller framförallt en frågeställning som ska bearbetas och reflekteras med hjälp av kurslitteraturen. Observera att det är inte bara kurslitteraturen för just det temat som kan vara interessant för en uppgift, all kurslitteratur (som dittills gåtts igenom i kursen) kan vara av intresse att referera.

Uppgiften delas ut vid första temaföreläsningen. Uppgiften ska redovisas i en rapport om 500-1000 ord och ska lämnas in elektroniskt innan seminariet för temat. Rapporten ska disktuera frågeställningen och det är mycket viktigt att du referera tydligt till kurslitteraturen.

Rapporten är en del av hemtentamen och ska därför skrivas individuellt. Ni får däremot gärna diskutera uppgiften med era kurskamrater och vissa moment i uppgiften gör man tillsammans med andra. Varje uppgift ger totalt 10 poäng. Om referenser till kurslitteraturen saknas ges 0 poäng på uppgiften. Totalt kan man få 60 poäng för alla uppgifter. För godkänt på hemtentamen krävs minst 31 poäng, för betyg 4 krävs minst 41 poäng och för betyg 5 krävs minst 51 poäng.

Rapporten är också en del av kursens laborationsmoment. För godkänt på laborationsdelen krävs att man har fullföljt alla uppgifterna.


^ Uppgift 1: Tema awareness

Syfte

Syftet med uppgiften är att få en ökad förståelse för vad som menas med awareness och hur awareness kan påverka olika typer av groupware och användningen av sådana.

Instruktioner

Choose a groupware software. It should allow collaborative [work-related or fun] tasks. If possible, choose a software that you are familiar with. Otherwise choose one that you can access easily.

Examples of software that could be considered: bscw, yahoo groups, web based shared text editors, web forums, web auction sites, shared web-browsing, icq, skype, online multi-player games, interactive art sites, etc.

Use the software. Pay a lot of attention to how the respective software supports awareness. Look at how information is collected, how it is selected and how it is displayed. Think about how the user uses the respective information. Relate to other programs of the same type that you might have used before. Relate to the issues presented in the lecture. Compare how the same task can be accomplished in the computer system compared to the situation when the same activity would be done face-to-face. What information is missing in the computer system?

Write one to two pages [500-1000 words] of text about this experience. Describe the awareness support provided in the software that you looked at. Highlight good and bad design decisions and explain them based on course literature. Show how the provided awareness supports collaboration between the users. Suggest improvements both from your experience as a user as well as based on other system examples discussed in the course. Don't forget to refer to the course literature.

Deadline

Rapporten skickas elektroniskt till Ovidiu Sandor (användarnamn ovidiu) på adressen nada.kth.se senast 31:a januari 2005, 13.15


^ Uppgift 2: Tema kollaborativt skrivande

Syfte

Syftet med uppgiften är att ni ska få en ökad förståelse för hur skrivsamarbete kan fungera i praktiken och hur ett groupware som stödjer skrivsamarbete kan fungera.

Instruktioner

Du ska använda SubEthaEdit för att tillsammans med en eller två andra personer författa en text tillsammans. Tid för denna aktivitet bokas hos kursledaren och aktiviteten sker under onsdagen den 2 februari. Vissa tider kan även finnas tisdagen den 1 februari vid lunch tid och sen eftermiddag. Aktiviteten tar ca 1 timme. Instruktioner för texten delas ut då aktiviteten ska utföras.

I rapporten ska du inkludera den skrivna texten som bilaga och diskutera vilka strategier ni valde och varför, vilka roller ni använde er av och varför samt hur ni kommunicerade under aktiviteten. Reflektera också över hur ni uppfattade olika funktioner i editorn, som t.ex. hur det gick att förstå vad medförfattarna menade då ni diskuterade vissa delar, hur låsningar av dokumentet fungerade, och andra aspekter som kan vara viktiga vid denna typ av groupware. Diskutera även allmänna awareness-, groupware- och cscw-aspekter som var viktiga under själva samarbetet.

Deadline

Rapporten skickas elektroniskt till Kristina Groth (användarnamn kicki) på adressen nada.kth.se senast 7 februari 2005 kl 10.15


^ Uppgift 3: Tema communities

Syfte

Få en ökad förståelse för hur olika communities fungerar, vilka begränsningar som finns med tekniken som används etc.

Instruktioner

Start by choosing an online community. Idealy one that you are a member of and are very familiar with. If you are not a member of any online community please choose one that you already know something about. In this case try to gather as much information about it as possible (maybe interview one member?).

Write a report where you first of all describe the community. Describe the members, the goals, the roles, the shared values, etc. Use the criteria and issues presented in the lecture.

Discuss the technology used by the community. Reflect on how the technology maps the social and how the social maps the technology. Use the questions and issues raised in the course and in the attached literature. Suggest how one could maybe improve the technology of the community and how that would influence the community socialy.

Literature:
Mynatt and O'Day "Network Communities: Something Old, Something New, Something Borrowed..." in CSCW vol. 7, no. 1-2, 1998
Wellman and Gulia "Virtual communities as communities" in Communities in Cyberspace (ed. Smith and Kollock), Routledge, 1999

Deadline

As always, write 500 to 1000 words (1-2 pages), refer properly to the literature and send it in electronically at the latest 25th of February, 10.15.


^ Uppgift 4: Tema virtuella miljöer

Syfte

Syftet med uppgiften är att få en ökad förståelse för hur man förhåller sig till andra objekt i virtuella miljöer samt vilka möjligheter och begränsningar för samarbete som finns.

Instruktioner

Kai-Mikael och Eva-Lotta har på sina föreläsningar diskuterat samarbete i virtuella miljöer ur olika aspekter. Ni ska nu få tillfälle att studera samarbete av ett väldigt speciellt slag, nämligen i spelet Anarchy Online. Ni ska jobba parvis med själva studien, men skriva individuella rapporter.

Spelklienter finns installerade på datorerna i Akvariet under vecka 8. Salen är bokad för er räkning 2005-02-22--23, men vill ni utnyttja någon annan ledig tid under veckan, står det er fritt att göra det.

Klienten finns åtkomlig från Programmenyn, under Anarchy Online. En rekommendation är att först läsa de instruktioner som också finns i Anarchy Online-menyn.

Det finns en användaridentitet för varje dator, från Akva-1 till Akva-9. Alla har samma lösenord: ''labbalabba''.

Försök att inte engagera er alltför hårt i själva spelet utan analysera det som pågår, anteckna kontinuerligt och fundera över följande frågor:
Hur mycket av omvärlden kan ni se på en gång?
Hur lätt är det att se sig om i världen?
Hur placerar ni er avatar i relation till andra objekt i världen (andra spelare resp ''döda'' föremål)?
Hur styr ni er avatar, vad kan den uttrycka?
Hur tar spelare kontakt med varandra, hur placerar de sina respektive avatarer, hur hälsar de på varandra, vad säger de om sig själva?
Hur fattas beslut, hur diskuteras möjliga alternativ, hur sker gemensam problemlösning?
När spelare rör sig i grupp, hur placerar de sig, tar de speciella hänsyn till varandra eller andra objekt i omgivningen?
Hur gör man för att indikera (''peka på'') objekt i omgivningen, spelare resp döda föremål?

Vi ska sedan diskutera dessa frågor vid seminarietillfället 2005-02-28, så se till att ha organiserat ert material fram till dess.

Deadline

Rapporten ska lämnas in elektroniskt till Kai-Mikael (användare kai) på adressen nada.kth.se senast 10.15 måndagen den 28 februari.


^ Uppgift 5: Tema arbetsplatsstudier

Syfte

Syftet med temat är att ni ska få en ökad förståelse för vad arbetsplatsstudier är, vad som är syftet med dem och hur man kan genomföra sådana.

Instruktioner

Du har fått till uppgift att undersöka vad det finns för möjligheter att förbättra den interna kommunikationen inom en organisation (välj själv lämplig organisation). Välj en lämplig arbetsplats (ej samma som i projektet) som du har haft mycket kontakt med och därmed kan reflektera över de frågeställningar som dyker upp under en arbetsplatsstudie (en arbetsplats kan vara hemmet). Planera hur du lägger upp en sådan arbetsplatsstudie, hur du går tillväga och vad du förväntar dig att få för resultat. Utför en minstudie om ca 2 timmar där du utför några delar av studien. Du ska kunna motivera ditt val av arbetsplats.

I rapporten ska du diskutera och motivera hur du hade tänkt genomföra en fullskalig studie och hur du genomförde din ministudie. Motivera alla val du har gjort och varför du planerat din studie på det sätt du har gjort. Du ska också diskutera de resultat du kom fram till och hur olika saker kan ha påverkat dina resultat. Hur hanterar du data du fått in? Hur kan datat leda till någon form av krav på en teknisk lösning? Referera till litteraturen, inte bara till den som handlar om arbetsplatsstudier utan även till litteratur som ni har läst tidigare i kursen.

Deadline

Uppgiften ska vara klar och rapporten inlämnad senast fredagen den 15 april kl 10.15. Seminariet kommer att hållas veckan efter, onsdagen den 20 april kl 8-10.


^ Uppgift 6: Medierad kommunikation

Syfte

Syftet med detta tema är att få en förståelse för hur människor kommunicerar i samtal ansikte mot ansikte, samt i vilken utsträckning datorbaserade medier kan fungera som samtalsmedium i olika uppgifter.

Instruktioner

De senaste åren har mängden textbaserade medier ständigt ökat, och många människor kommunicerar dagligen med e-post och textmeddelanden. I denna uppgift ska du intervjua minst tre personer om deras kommunikationsvanor och deras syn på datorn som samtalsmedium. (Det får inte röra sig om personer som just nu deltar i kursen Datorstöd för samarbete.) Intervjuerna bör vara cirka 15-20 minuter och du bör förbereda dem noga genom att skriva en plan med dina frågor. Du kan banda intervjun om den intervjuade personen tillåter det; annars bör du föra anteckningar.

Frågorna i intervjun ska beröra hur datorn fungerar som samtalsmedium, och hur detta inverkar på möjligheten att samarbeta med andra. Du ska försöka grunda frågorna så väl som möjligt i kurslitteraturen. Punkter att ta upp kan t.ex. vara i vilka sammanhang som olika datorbaserade medier används och hur de skiljer sig åt, samt hur ett visst medium (t.ex. e-post) fungerar beträffande de olika samtalsmekanismer som berörs i kurslitteraturen: turtagande, breakdowns, kontext, grounding och så vidare. För att den intervjuade personen ska förstå denna typ av frågor, kan du ge olika exempel.

 Efter att ha utfört och dokumenterat intervjuerna ska du skriva ihop en sammanfattning där du presenterar och diskuterar resultatet med tydliga referenser till litteraturen. OBS! Du behöver inte försöka generalisera från resultaten, utan presentera gärna olika individers synpunkter genom att kontrastera dem.

Deadline

Rapporten på 500-1000 ord ska lämnas in via e-post till kse@nada.kth.se senast den 25 april kl. 10.00.


^ Projekt

Syfte

Syftet med projektet är att ni i en projektsituation ska få prova på att använda olika groupware. Projektet ska också ge en ökad insikt om olika groupware-aspekter och hur de påverkar användningen ett groupware.

Instruktioner

Projektuppgiften går ut på att ni ska ta fram krav på och utforma ett groupware för att stödja samarbetet i en kurs. Det groupware ni utformar ska stödja samarbetet både mellan lärare och studenter samt mellan studenter.Kraven ska baseras både på era egna erfarenheter som studenter och lärare och på arbetsplatsstudier. Slutresultatet är de krav ni identifierat med ett sådant groupware och en argumentation som stödjer kraven samt en beskrivning av ert framtagna groupwarestöd.

Ni ska arbeta i grupper om 4-5 personer. Under projektets gång ska ni använda er av chat-system (t.ex. ICQ), projektplaneringssystem (t.ex. Projektplatsen eller BSCW), skrivsamarbetsstöd eller vanlig ordbehandlare med stöd för skrivsamarbete (t.ex. SubEthaEdit eller MS Word), konferenssystem (t.ex. Marratech).

Rapporten ska beskriva hur ni har använt er av olika groupware och hur det har fungerat, hur ni har delat upp arbetet sinsemellan och hur det har fungerat, de krav ni har tagit fram på ett groupware för undervisning samt en beskrivning av ert förslag till groupware för undervisning. Relatera era val till kurslitteraturen.

I projektuppgiften ingår även obligatorisk närvaro under projektredovisningen samt att ni under projektredovisningen opponerar på en annan grupps arbete. Projektredovisningen kommer att ske den 19 maj kl 10-12 och varje grupp kommer få 40 minuter var (20 minuter presentation och 20 minuter opponering och diskussion).

Deadline

Rapporten ska vara inlämnad elektroniskt till kursledaren senast den 12 maj kl 24.00.

OH-bilder från föreläsningen


   


Kristina Groth, Nada, KTH, kicki@nada.kth.se
Uppdaterad: 2005-12-09