Kursanalys för Datorstöd för samarbete 2D1416, 6 poäng


Allmän kursbeskrivning

Hur kan samarbete stödjas av teknik? Denna generella fråga kan sägas sammanfatta området Datorstöd för samarbete eller Computer Supported Cooperative Work som det heter på engelska. Problemet kan ses från en mängd olika perspektiv, både från tekniskt och sociologiskt/psykologiskt håll, varav vi presenterar några under kursen:

·Vad är ett s.k. "groupware" (system som stödjer samarbete, tex ICQ
eller MUD)

·Stöd för skrivsamarbete

·Samarbete via webben

·Samarbete via virtuella världar (VR)

·Perspektiv (sociologiska och psykologiska) för att förstå samarbete
och kommunikation

·Arbetsplatsstudier som exemplifierar hur samarbete kan ta sig uttryck

Kursen ges gemensamt för doktorander och teknologer. Kursen examineras med tenta och labbar samt en fördjupningsuppgift.

Förkunskaper

Krav: motsvarande kursen 2D1406 Människa-datorinteraktion, grundkurs. Det förefaller som om detta krav var tillräckligt (vilket alla studenterna tyckte). Dock har vissa av studenterna problem med grundläggandeundersökningsmetodik och skriftlig presentation vilket är nödvändigt i projektuppgiften.

Kursdata

Kursens namn: Datorstöd för samarbete 2D1416

Period 3 och 4
Kursansvarig: Kerstin Severinson Eklundh (kse@nada.kth.se)

Kursassistent: Maria Normark (marian@nada.kth.se)
Labbhandledare: Eva-Lotta Sallnäs, Anders Hedman, Cristian Bogdan, Henrry Rodriguez, samt Kursansv och Kursass.
Föreläsare: Tessy Ceratto, Eva-Lotta Sallnäs, Kai-Mikael Jää-Aro, Henrik Artman, samt Kursansv och Kursass.

Moment: Totalt ger kursen 6 poäng, varav 3 poäng vardera för laborationer och tentamen.

Antal undervisningstimmar uppdelat på föreläsningar: 14 x 2, labbar : 6 x 2
Antal registrerade elever: 17 st, varav 15 teknologer och 2 doktorander.

Kvantitativt resultat: 

12 oktober 2002:

9 studenter är klara med hela kursen.

9 studenter har klarat alla laborationer.

14 studenter har klarat tentamen.

Prestationsgrad efter första examinationstillfället: 47/100 möjliga poäng= 47%

Examinationsgrad efter första examinationstillfället: 8/17 studenter=47%

Examinationsgrad efter andra examinationstillfället: 14/17 studenter=82%

Mål

Kursens mål är att ge

·inblick i hur vi människor samarbetar och hur samarbete kan studeras

·kunskap om hur datorstöd kan användas för såväl synkront som asynkront samarbete

·inblick i forskning inom området

för att studenterna ska kunna

·tillsammans med personer från andra discipliner delta i projekt där datorstöd för samarbete utvecklas.

Kurslitteratur

Litteraturkompendium, se bilaga 1

Sammanfattning av denna kursomgång

Den enda större förändring som skett på kursen var att vi införde hemtenta i stället för salstenta efter studenternas önskemål. Detta slog väl ut med ett genomsnittsbetyg på 3,9 samt en ökad andel studenter som är klara med tentan, 82% mot tidare år -00 75% samt -01 64%. 

Eftersom Ezra Kim slutat tog Henrry Rodriguez över hans uppgifter. Vidare slogs Tessy Cerrattos två föreläsningar Learning Through CSCW systems samt MUD interactionsamman till MUDs in collaborative learning environments. Maria Normarks föreläsning Theoretical overview gjordes mer fokuserad på det sociologiska perspektivet och kompletterades med Henrik Artmans föreläsning om Distributed Cognition. Schemat lades om för att passa resande doktorander från Linköping vilket innebar att föreläsningarna hölls vid koncentrerade tillfällen en gång i veckan. Detta år föll det sig dock så att ingen student/doktorand var resande och enligt kursutvärderingen blev det långa eftermiddagar med två föreläsningar i sträck. Till nästa år kan det bli aktuellt att ändra tillbaka till tidigare års typ av schemaläggning. 

Det har varit en bra kursomgång med intresserade och engagerade studenter. Labbarna har inte förändrats sedan förra året. Lab 6 som utökades förra året till ett mindre forskningsprojekt har fortsatt fungera väl, alla studenter är färdiga med den med ett gott resultat. 

Vi har utifrån kommentarer på förra årets kursutvärdering försökt hålla oss till svenska i en högre grad och tentan är numera enbart på svenska. Varje år finns det dock ett intresse från engelskspråkiga studenter/doktorander som vore roligt om man kunde bemöta på sikt.

Arbetsbelastning

Studenterna har enligt utvärderingen i allmänhet ägnat den tid åt kursen som var rimlig (15-30% var vanligaste svar) med tanke på att de läst 2-3 andra kurser samtidigt.

Resultat av kursutvärdering

10 av 17 studenter svarade på kursenkäten.

Kursen upplevdes som medelsvår och intressant/meningsfull. 

Litteraturen uppfattades som intressant men av skiftande kvalitet. Engelskan återkom som en svårighet, denna gång vad det gäller litteraturen. Två återkommande kommentarer var att litteraturen är ojämn samt bitvis gammal. En person tyckte att den innehållsmässigt överlappade en del med MDI-kursen.

Föreläsningarna uppfattades som ojämna i kvalitet och det blev långa pass med två föreläsningar i rad. Den ojämna kvaliteten hänvisades till lärarantalet ?Andra föreläsare verkade helt ovetande om vad som tagits upp i tidigare föreläsningar och växlade lite mellan att över- och underskatta tidigare kunskaper.? Läsanvisningar för kursbunten efterfrågades. 

Labbarna och tentan fick övervägande positivt omdöme. Syftet med VR-labben ifrågasattes av två respondenter.

En aspekt som uppkom var den ojämna arbetsbelastningen som blev under terminen. Alla större projekt och uppgifter på MDI-kurserna låg ungefär samtidigt vilket gjorde att ?det blev lite mycket i slutet av terminen....?

Med tanke på att kursen ev ska ges enbart vartannat år, frågade vi huruvida studenterna skulle ta kursen nästa år om den inte givits i år. Där var det ganska jämnt, 40% skulle dock inte kunna tänka sig att vänta på kursen till nästa år.Bilaga 1 - Kurslitteratur

F2 Groupware concepts I

Everyone

·Dix, A., Finlay, J., Abowd, G. & Beale, R. (1997, 1993) Human-Computer Interaction. New York: Prentice Hall. (Chapter 13)

·Ellis, C.A., Gibbs, S.J., & Rein, G.L. (1991) Groupware: Some issues and experiences. Communications of the ACM, Vol. 34, No. 1.

For PhD students,

·Cockburn, A. J. G. and Thimbleby, H. (1991) A reflexive perspective of CSCW, SIGCHI Bulletin July 1991, vol. 23, no. 3. pp. 263-278.

F3 Groupware concepts II

·Dourish, P, Bellotti, V. (1992) "Awareness and coordination in Shared Workspaces" in Turner, J. and Kraut, R., Proceedings of ACM CSCW 92

·Fuchs, L. et al (1995) "Supporting Cooperative Awareness with Local Event Mechanisms: The GroupDesk System", in Marmolin, H, Sundblad, Y, Proceedings of ECSCW '95

F4 Collaborative Writing

Everyone

·Sharples, M., Goodlet, J.S., Beck, E.E., Wood, C.C., Easterbrook, S.M. Plowman, L. (1993) Chapter 2: Research issues in the study of computer-supported collaborative writing. In M. Sharples (ed.) Computer-
Supported Collaborative Writing. London: Springer-Verlag. 

For PhD students

·Cadiz, J., Gupta, A., and Grudin, J.Using Web annotations for asynchronous collaboration around documents. Proceedings of CSCW 2000, pp. 309-318.

F5 MUDs in collaborative learning environments

Everyone

·Schlager, M., Fusco, J.,Schank, P. ( 1998) Cornerstones for an On-line Community of Education Professionals. Technology and Society, 17 (4).

·Bannon, L. (1989). Issues in Computer-Supported Collaborative Learning. Proceedings of NATO. Advanced Workshop on Computer-supported Collaborative learning. Maratea, Italy. September 1989.

PhD

·Shank, P., Fenton, J., Schlager, M., Fusco, J.(1999) From MOO to MEOW : Domesticating technology for online communities. Proceedings of the Third International Conference on Computer Support for Collaborative learning.CSCL '99, Stanford, CA December, 1999.

F6 Virtual communities

·O'Day, V. L., Bobrow, D. G. & Shirley, M (1996). "The
social-technical design cycle". Proceedings of Computer-Supported
Cooperative Work (CSCW'96). Cambridge, MA.

·Curtis, P. (1998). "Not just a game: How LambdaMOO came to exist and
what it did to get back at me", in C. Haynes and J.R. Holmvik (eds.),
"High Wired: On the Design, Use, and Theory of Educational MOOs". Ann
Arbor: The University of Michigan Press. (10p)

·Pargman, D. (2000). "Code begets community: on technical and social
aspects of managing a virtual community". Ph.D. dissertation,
Department of Communication Studies, Linköping University.

F7 Collaborative virtual environments

·      John Bowers, James Pycock and Jon O'Brien"Talk and embodiment in Collaborative Virtual Environments", , Proceedings of CHI '96, April 1996, pp 58-65.

·Hindmarsh, J, Fraser, M, Heath, C., Benford, S., Greenhalgh C.;Fragmented Interaction: Establishing mutual orientation in virtual environments, In the proceedings of CSCW 98, Seattle WA. pp 217-226

F8 Social navigation of information space

·Dourish P (1999) "Where the Footprints Lead : tracking down other roles for social navigation". in Hook, K.,Benyon, D., Munro, A., (eds) Social navigation of information space. Chapter 2, pp.15-32, Springer.

F9 Distributed Cognition

·Artman, H., & Waern, Y. (1999). Distributed Cognition in an Emergency Co-ordination Center. Cognition Technology & Work, Vol 1, pp. 237-246.

·Hutchins, E. (1990). The Technology of Team Navigation. In J. Galegher, R. E. Kraut, & C. Egido (Eds.), Intellectual Teamwork: Social and Technological Foundations of Cooperative Work (pp. 191-220). Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum.

F10 Sociological perspectives

Everyone

·Coulon, A. (1995). Chapter 3 in Ethnomethodology. London, SAGE Publications.ISBN 0-8039-4777-1.82 p.11.

·Blomberg, J., J. Giacomi, A. Moscher and P. Swenton-Wall (1993). Ethnographic Field Methods and Their Relation to Design. Participatory Design: Principles and Practices. D. Schuler and A. Namioka. Hillsdale, New
Jersey, Lawrence Erlbaum Associates: 123-155.

Ph.D:s

·Kjeld Schmidt, (1994), Chapter 2 Modes and Mechanisms of Interaction in Cooperative Work, ; Cooperative Work, 25 p. Technical Report, Risoe National Laboratory, Roskilde, Denmark.

F11 Face-to-Face conversation and CSCW

·Dix, A., Finlay, J., Abowd, G. & Beale, R. (1997, 1993) Human-Computer Interaction. New York: Prentice Hall. (Chapter 14)

·Clark, H.H. & Brennan, S.E. (1991) Grounding in communication. In L.B. Resnick, R.M. Levine, & S.D. Teasley (eds.) Perspectives on socially shared cognition. Reprinted in Baecker (ed.) (1993), Readings in Groupware and Computer-Supported Cooperative Work.

·Whittaker, S. and B. O'Conaill (1997). The Role of Vision in Face-to-Face and Mediated Communcation. In: Video-Mediated Communication. K. E. Finn, A. J. Sellen and S. B. E. Wilbur, Lawrence Erlbaum Assocates.

F12 Workplace studies

Everyone:

·Schmidt, Kjeld (2000): 'The critical role of workplace studies in CSCW', in Christian Heath, Jon Hindmarsh, and Paul Luff (eds.): Workplace Studies: Recovering Work Practice and Informing Design, Cambridge
University Press, Cambridge

Ph.D:s

·  Harper, R.H.R. and J.A. Hughes (1993). What a f-ing system! Send 'em all to the same place and then expect us to stop 'em hitting. Managing technology work in air traffic control. Technology in Working Order. Studies of work, interaction, and technology. G. Button. London and New York, Routledge: 127-144.