Sök på Nada   Kontakt 

NADA / Kurser / 2D1416
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   

^ Uppgifter & projekt (under bearbetning, nästan klart)

U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | PROJEKT

Allmänna instruktioner

Inom respektive temaområden finns det en uppgift som ska lösas. Uppgiften kan bestå av ett praktiskt moment för att kursdeltagarna ska får en praktisk erfarenhet av temat. Uppgiften får lösas i grupp eller individuellt.

Uppgiften påbörjas efter diskussionsseminariet för respektive tema. Uppgiften ska redovisas i en rapport om en sida (ca 500-1000 ord) och ska lämnas in elektroniskt innan redovisningsseminariet. Rapporten ska beskriva hur uppgiften har utförts, reflektera kring CSCW-teorier samt relatera till projektuppgiften. Under redovisningsseminariet diskuteras uppgiften ni har utfört i relation till den projektuppgift ni har fått att arbeta med. Redovisningsseminarierna är inte obligatoriska (vilket diskussionsseminarierna och projektredovisningen är), men närvaro rekommenderas under dessa.

Rapporten är en del av kursens laborationsmoment. För godkänt på laborationsdelen krävs att man har fullföljt alla temauppgifterna och projektet.


^ Uppgift 1: Tema awareness

Syfte

Syftet med uppgiften är att få en ökad förståelse för vad som menas med awareness och hur awareness kan påverka olika typer av groupware och användningen av sådana.

Instruktioner

Välj en programvara som stödjer samarbete och som ni tror kan vara användbar i den miljö ni ska fokusera på i projektet (t.ex. delad texteditor, webbforum, skype ...). Använd programvaran (eller läs om den om ni inte har tillgång till den). Fokusera på hur programvaran stödjer awareness. Titta på hur information samlas in, hur den väljs och hur den visas. Fundera över hur användaren har tillgång till och kan utnyttja informationen. Relatera till era egna erfarenheter kring annan, liknande programvara och till litteraturen. Reflektera över hur olika aktiviteter utförs med stöd av programvaran, och hur motsvarande aktiviteter skulle kunna utföras vid möten ansikte-mot-ansikte.

Deadline

Uppgiften rapporteras skriftligt på en sida (ca 500-1000 ord) senast 1/2, före redovisningsseminariet.


^ Uppgift 2: Medierad kommunikation

Syfte

Syftet med detta tema är att få en förståelse för hur människor kommunicerar i samtal ansikte mot ansikte, samt i vilken utsträckning datorbaserade medier kan fungera som samtalsmedium i olika uppgifter.

Instruktioner

Textbaserad kommunikation har ökat under de senaste årtiondet och många människor kommunicerar dagligen via e-post, SMS eller andra textbaserade meddelanden. I den här uppgiften ska ni intervjua minst tre personer per gruppmedlem (gärna med anknytning inom vården) (ej kursdeltagare) om deras kommunikationsvanor och deras syn på datorn som ett kommunikationsmedium. Intervjuerna bör vara 15-20 minuter långa och ni ska förbereda intervjuerna genom att skriva en plan som inkluderar de frågor ni vill ställa. Intervjun spelas in eller dokumenteras via anteckningar (om anteckningar så var gärna två under intervjun). Frågorna i intervjun bör relatera till hur datorn fungerar som ett medium för konversation och hur detta påverkar möjligheten att samarbeta med andra. Frågorna bör också i möjligaste mån relatera till er projektuppgift.

Deadline

Uppgiften rapporteras skriftligt på en sida (ca 500-1000 ord) senast 12/2, före redovisningsseminariet.


^ Uppgift 3: Tema communities

Syfte

Få en ökad förståelse för hur olika communities fungerar, vilka begränsningar som finns med tekniken som används etc.

Instruktioner

Välj en nätverksbaserad community som du antingen själv är medlem i eller som du bekant med. Om du inte själv är medlem i communityn så samla in så mycket information som möjligt genom att läsa om den och intervjua andra medlemmar. Reflektera över vilka mål och värderingar communityn har, vilka roller som existerar, vilka tekniker som används och hur detta relaterar till sociala frågor, hur andra tekniker kan användas för att förbättra communityn. Reflekta över om och hur communities kan stödja samarbete inom vården.

Deadline

Uppgiften rapporteras skriftligt på en sida (ca 500-1000 ord) senast 22/2, före redovisningsseminariet.


^ Uppgift 4: Tema kollaborativt skrivande

Syfte

Syftet med uppgiften är att ni ska få en ökad förståelse för hur skrivsamarbete kan fungera i praktiken och hur ett groupware som stödjer skrivsamarbete kan fungera.

Instruktioner

Ni ska använda en delad editor för att tillsammans från olika platser beskriva upplägget inför er projektuppgift (se till att ni får med båda synkront och asynkront skrivande under aktiviteten). Programvaran som används finns på Google (innebär att ni måste skaffa konto på Google). Klicka på länken Docs & Spreadsheets på sidan http://www.google.com/intl/en/options/. Observera att programvaran endast fungerar under FireFox, Camino eller Mozilla. Diskutera och reflektera vilka strategier, roller ni valde och varför för att skriva texten samt hur ni kommunicerade under aktiviteten. Reflektera också kring hur ni använde editorn, hur det gick att förstå era medförfattare, hur låsning av dokumentet fungerade då ni arbetade synkront med dokumentet. Uppgiften rapporteras skriftligt.

Deadline

Uppgiften rapporteras skriftligt på en sida (ca 500-1000 ord) senast 27/3, före redovisningsseminariet.Den text ni skriver tillsammans bifogas rapporten.


^ Uppgift 5: Tema arbetsplatsstudier

Syfte

Syftet med temat är att ni ska få en ökad förståelse för vad arbetsplatsstudier är, vad som är syftet med dem och hur man kan genomföra sådana.

Instruktioner

Arbetsplatsen som ska studeras är densamma som ni ska fokusera på i projektet och detta är er första kontakt. Gör en inledande observation och intervju. Förbered studien väl genom att fundera över frågeställningar som ligger i linje med projektuppgiften. Dokumentera under arbetsplatsstudien och transkribera hela eller delar av materialet efteråt. Analysera materialet och gör reflektioner kring era frågeställningar. Uppgiften rapporteras skriftligt. Eftersom detta är en del av er projektuppgift bör ni förbereda arbetsplatsen och er studie baserat på detta.

Deadline

Uppgiften rapporteras skriftligt på en sida (ca 500-1000 ord) senast 13/4, före redovisningsseminariet.


^ Uppgift 6: Tema virtuella miljöer

Syfte

Syftet med uppgiften är att få en ökad förståelse för hur man förhåller sig till andra objekt i virtuella miljöer samt vilka möjligheter och begränsningar för samarbete som finns.

Instruktioner

Välj en CVE som du eller någon du känner har tillgång till (vanligtvis någon typ av nätbaserat spel. Det är viktigt att andra personer är närvarande i världen då ni utför er uppgift. Om det är ett spel så engagera er inte för mycket i spelet utan analysera vad som händer i världen. Skriv anteckningar under spelet och försök hitta information kring följande frågeställningar:
- hur mycket av världen kan man se vid olika tidpunkter?
- hur enkelt är det att få en överblick av världen?
- hur placerar du din avatar i relation till andra objekt i världen (andra spelare eller "döda" artefakter)?
- hur förflyttar du din avatar och vilka uttryck kan din avatar förmedla till andra avatarer?
- Hur tar avatarer kontakt med varandra: hur placerar man sin avatar, hur hälsar man på varandra och vad säger man till varandra?
- Hur beslutar man saker med andra: hur diskuteras olika alternativ, hur löser man problem tillsammans med andra?
- När man förflyttar sig i grupp: hur placerar man sig i förhållande till andra, hur tar man hänsyn till varandra och till andra objekt under förflyttningen?
- Hur refererar man till andra objekt inom världen?
- Vilket socialt samspel pågår inom världen?
Relatera era erfarenheten kring det ni har gjort i uppgiften till er projektuppgift.

Deadline

Uppgiften rapporteras skriftligt på en sida (ca 500-1000 ord) senast 24/4, före redovisningsseminariet.


^ Projekt

Syfte

Syftet med projektet är att ni i en projektsituation ska få prova på att använda olika groupware. Projektet ska också ge en ökad insikt om olika groupware-aspekter och hur de påverkar användningen ett groupware.

Instruktioner

I år har vi förmånen att få utföra projektuppgifterna som en del av ett större forskningsprojekt inom vården. Tre grupper kommer att arbeta med tre olika delar inom en vårdprocess för den högspecialiserade vården inom övre abdominell kirurgi. Mer utförliga projektbeskrivningar delas ut under projektintroduktionen.

För att garantera att en patient får bästa möjliga behandling, känner sig delaktig i de beslut som fattas och för att öka informations- kunskapsutbytet mellan involverad personal har Karolinska universitetssjukhuset tagit fram en processbeskrivning för vårdkedjan rörande högspecialiserad övre abdomi-nell kirurgi (kirurgi rörande lever, njurar, magsäck, matstrupe etc.). I tillämpningen av vårdprocessen används idag av två IT-baserade stödtjänster; elektroniskt medierade möten och elektroniskt tillgänglig patientinformation.

Syftet med projektet är att, med utgångspunkt kring de teman som tas upp under kursens gång, ta fram idéer till förbättringar av redan existerande IT-baserade stödtjänster och/eller komma med idéer till nya. Idéerna ska konkretiseras i form av behov som identifieras under arbetsplatsstudien, i form av diskussion kring kurslitteraturen, samt i form av en eller flera enkla prototyper.

Deadline

Projektrapporten ska vara klar och inlämnad elektronsikt via mail till kursledaren senast en vecka innan projektredovisningen.


   


Kristina Groth, Nada, KTH, kicki@nada.kth.se
Uppdaterad: 2007-03-08