Sök på Nada   Kontakt 

NADA / Kurser / 2D1416
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   

Kurs-PM

Kursinformation

Kursledare: Kristina Groth
Kursens hemsida: www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1416/

Kursens upplägg

CSCW-kursen går under två perioder och ger 6 poäng (5 poäng för doktorander). Det innebär att ni förväntas lägga ned 240 timmar eller 6 heltidsveckor under fem månader.

Kursmoment:
1) Kursen är organiserad efter ett antal teman. Varje tema består av ett diskussionsseminarium (obligatorisk närvaro) som organiseras av 2-3 studenter (vilket leder till poäng på hemtentamen) samt en praktisk uppgift som kan utföras i grupp eller individuellt. Uppgiftens utförande rapporteras skriftligt. Varje tema avslutas med ett redovisningsseminarium där uppgiften som har utförts diskuteras.
2) Under kursens gång arbetar studenterna med en större projektuppgift. Uppgifterna i respektive tema är en del av arbetet i projektuppgiften. Studenterna är då indelade i grupper om ca 4 personer. Projektet redovisas skriftligt i form av en rapport och muntligt i form av en presentation vid ett seminarium. Det är obligatorisk närvaro vid projektredovisningsseminariet.
3) Kursen avslutas med en hemtentamen som baseras på den litteratur som har gåtts igenom under kursens gång.

Föreläsningar

Kursens föreläsningar utanför respektive tema ges av kursansvarig. Föreläsningarna under respektive tema (diskussionsseminarier) organiseras och förbereds av studenterna, med anvisningar från kursansvarig. Diskussionsseminarierna är obligatoriska och de man varit med och organiserat får man poäng för motsvarande tal på hemtentan.

Kurslitteratur

All kurslitteratur är på engelska (kan finnas undantag och är då på svenska) och består av en artikelsamling samt en allmän bok inom MDI-området (beroende på kursboken i MDI-kursen). Artikelsamlingen består av ett antal utvalda forskningsartiklar samt utdrag från böcker. Artikelsamlingen ingår i kursbunten och kan köpas av kursledaren och/eller på studentexpeditionen. Artiklarna delas ut under kursens gång.

Vad händer om jag missar ett moment

Om du missar slutdatum för inlämning av temauppgift kommer du att få utföra en extra uppgift. Missar du ett diskussionsseminarium kommer du också att få utföra en extra uppgift som motsvarar den arbetsinsats närvaron på seminariet hade krävt (förberedelse + 2h).

Missar din grupp slutdatum för projektuppgiften kommer kursansvarig överväga antingen en extra uppgift eller att ni inte har möjlighet att delta i redovisningen (beror på omständligheterna). Missar du projektredovisningsseminariet kommer du att få utföra en uppgift som motsvarar tiden för förberedelse av seminariet plus tiden för seminariet.

Språk

Kursen ges i huvudsak på svenska, men kurslitteraturen är i huvudsak på engelska. Vid önskemål kan föreläsningar hållas på engelska.

Kursmål

Efter kursen ska du som student kunna
- redogöra för olika sociala aspekter som kan påverka samarbete mellan människor,
- beskriva och förklara olika begrepp som är centrala inom området CSCW,

- beskriva skillnaden mellan olika typer av samarbetsverktyg och hur de påverkar samarbetet mellan människor,
- baserat på teorier inom området datorstöd för samarbete, analysera hur olika samarbetsverktyg påverkar användarnas möjligheter till samarbete och deras arbetsmönster,
- baserat på kunskapen om en organisations behov, motivera val av lämpliga typer av samarbetsverktyg.

Examination

Kursen examineras dels genom diskussionsseminarierna inom respektive tema (som motsvarar delar av hemtentamen), dels genom temauppgifterna (som motsvarar en del av laborationsmomentet), dels genom projektuppgiften (som motsvarar en andra del av laborationsmomentet), dels genom en hemtentamen.

Observera de allmänna regler för laborationer och tentamen som gäller för Nadas kurser (www.nada.kth.se/utbildning/hederskodex/).

Temauppgifterna

Varje temauppgift går ut på att studenterna ska arbeta praktiskt och teoretiskt med en frågeställning inom området CSCW. Kursdeltagarna kommer t.ex. att få pröva på olika typer av ”groupware” samt relatera dina egna erfarenheter till de teorier som finns att läsa om i kurslitteraturen.

För att bli godkänd på en temauppgift ska det framgå att kursdeltagaren uppfyller målen för kursen. För godkänt på temauppgiften måste du ha utfört uppgiften samt i en rapport ha beskrivit vad du har gjort.

Efter diskussionsseminariet i ett tema har kursdeltagaren ca en vecka på sig att utföra uppgiften och skriva rapporten. Rapporten lämnas in elektroniskt till kursansvarig före seminariet. Datum och tidpunkt för inlämnande av temarapport anges i lydelsen för temauppgiften.

Varje temauppgift diskuteras under ett seminarie.Kursansvarig kommer att vara närvarande och besvara frågor vid seminariet, men det är ni som studenter som ska se till att det finns frågor att diskutera.

Projektuppgiften

Projektuppgiften går ut på att kursdeltagarna i grupp ska arbeta praktiskt och teoretiskt med en större övergripande problemformulering inom området CSCW. I projektarbetet ska kursdeltagarna använda och utvärdera olika typer av ”groupware”.

För att bli godkänd på projektuppgiften ska det framgå att kursdeltagaren uppfyller målen för kursen. Kursdeltagaren ska ha utfört uppgiften samt i en rapport ha beskrivit vad gruppen har gjort och vilka resultat gruppen har kommit fram till. Resonemangen måste vara väl underbyggda av både praktisk erfarenhet och teorier från litteraturen.

Projektrapporten ska lämnas in elektroniskt till kursansvarig innan projektredovisningsseminariet. Datum och tidpunkt för inlämnande av projektrapport anges i lydelsen för projektuppgiften.

Varje projektgrupp ska opponera på en annan projektgrupp under projektredovisningsseminariet. Oppositionen ska genomföras både muntligt under projektredovisningsseminariet och skriftligt genom en rapport om en A4-sida som lämnas till kursansvarig en dag före projektredovisningsseminariet. I oppositionsrapporten ska era argument stödjas genom referenser till kurslitteraturen.

Projektuppgiften redovisas och diskuteras under ett seminarium. Gruppen förväntas då presentera sitt arbete och resonemang kring valda lösningar. Hela gruppen ska kunna svara för allt som har gjorts under projektet.

Hemtentamen

Hemtentamen delas ut i slutet av kursen, efter projektredovisningen. För att bli godkänd på hemtentamen ska det framgå att du uppfyller målen för kursen, samt referera till, argumentera och reflektera kring litteraturen som gåtts igenom under kursen.

   


Kristina Groth, Nada, KTH, kicki@nada.kth.se
Uppdaterad: 2007-01-15