Sök på Nada   Kontakt 

NADA / Kurser / 2D1416
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   

^ Themes& lectures (Under bearbetning!)

Introduction | Groupware | Theme awareness | Theme collaborative writing | Theme communities | Theme collaborative virtual environments | Theme workplace studies | Theme mediated communication

Någon av nedanstående böcker gäller som kursbok och ingår i varje föreläsning och tema:

Benyon, D., Turner, P. & Turner, S. (2005) Designing Interactive Systems: People, Activities, Contexts, Technologies. Addison-Wesley.

Dix, A., Finlay, J., Abowd, G. D. & Beale, R. (2004 3rd edition) Human-Computer Interaction, Chapters 14 & 19. Prentice Hall.

Preece, J., Rogers, Y. & Sharp H. (2002) Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction, Chapter 4. John Wiley & Sons, Inc.

Kursboken kompletteras med ett antal artiklar, se respektive föreläsning och tema.


^ Introduction

Purpose

Syftet med denna föreläsning är att ge en översiktlig beskrivning av området CSCW och en genomgång av kursen.

Content

 • vad är CSCW,
 • genomgång av kursen,
 • definitioner,
 • perspektiv inom CSCW,
 • enkla begrepp och taxonomier.

Literature

Bannon, L. & Schmidt, K. (1989) CSCW: Four Characters in Search of a Context. In Proceedings of the First European Conference on Computer Supported Cooperative Work, pp. 358–372, London, UK.


^ Groupware

Purpose

Syftet med denna föreläsning är att ge en översikt av olika groupware-system och att diskutera viktiga aspekter vid design och utveckling av groupware-system.

Content

 • bakgrund: tekniska förutsättningar, utvecklingen av arbetssätt, tvärvetenskaplig forskning,
 • kommunikation, samarbete och kooridination,
 • exempel på groupware-tillämpningar,
 • internetbaserade groupware-tillämpningar,
 • diskutera viktiga aspekter för att groupware-tillämpningar ska fungera i praktiken.

Literature

Grudin, J. (1994) Groupware and Social Dynamics: Eight Challenges for Developers. Communications of the ACM, 37, pp. 93–105.


^ Theme awareness

Purpose

The purpose of this theme is to introduce awareness and various approaches for theorising and supporting awareness.

Discussion seminar

Ann-Louise, Daniel och Jonas ansvarar för detta diskussionseminarium. Förslag till frågeställningar:

 • Vad menas med awareness?
 • Vilka olika typer av awareness finns?
 • Hur förhåller sig awareness till presence?
 • Är awareness viktigt och i så fall varför?
 • Vilken roll spelar awareness i olika datorstöd?
 • Hur kan awareness "användas" för att öka samarbete i en organisation?

Literature

Dourish, P & Bellotti, V. (1992) Awareness and coordination in Shared Workspaces. In Proceedings of CSCW'92.

Gutwin, C. & Greenberg, S. (2002) A Descriptive Framework of Workspace Awareness for Real-Time Groupware. In journal of CSCW (www.kluweronline.com)

Schmidt, K. (2002) The Problem with Awareness. Computer Supported Cooperative Work, 11:285–298, Kluwer.

Bødker, S. & Christiansen, E. (2006) Computer Support for Social Awareness in Flexible Work. Computer Supported Cooperative Work, 15:1–28, Kluwer.


^ Theme mediated communication

Purpose

Syftet med detta tema är att ge kunskap om hur personer kommunicerar under datorbaserad konversationer och konversationer som sker ansikte-mot-ansikte, att diskutera implikationer för design och användning av CSCW-system, och att problematisera forskning inom datorstöd för samarbete samt ge exempel på användning av olika typer av stöd för videomedierad kommunikation och koppla det till analys.

Discussion seminar

Anna, Pinar, Daniel, Emma och Francesca ansvarar för detta diskussionseminarium. Förslag till frågeställningar:

 • Hur kan möten ansikte-mot-ansikte, i kontrast till möten via videokonferens, telefon etc., tänkas påverka situationen på en "vanlig" arbetsplats och i en tidskritisk miljö?
 • Vilken roll spelar bild, ljud, text under möten via videokonferens?
 • Hur påverkar tillgången till kommunikationsmedium möjligheterna till samarbete på en arbetsplats?

Literature

Clark, H.H. & Brennan, S.E. (1991) Grounding in communication. In L.B. Resnick, R.M. Levine, & S.D. Teasley (eds.) Perspectives on socially shared cognition. Reprinted in Baecker (ed.) (1993), Readings in Groupware and Computer-Supported Cooperative Work.

Olson, G.M. & Olson, J.S. (2000) Distance Matters. Human-Computer Interaction, 15, 139–179.

Olson, M. and Olson, J. Groupware and Computer-Supported Cooperative Work. In Handbook of Human-Computer Interaction. M. Helander, T.K. Landauer and P. Prabhu (Eds.).


^ Theme collaborative writing

Purpose

Syftet med detta tema är att ge en förståelse för skrivsamarbete och hur datorbaserade verktyg kan användas för att stödja skrivsamarbete.

Discussion seminar

Jonas, Johanna, Daniel, Anna, Ann-Louise och Helene ansvarar för detta diskussionseminarium. Förslag till frågeställningar:

 • På vilka sätt kan kollaborativt skrivande ske?
 • Vilka tekniker kan användas för att stödja kollaborativt skrivande?
 • Hur påverkas skrivstrategin av uppgiften i sig?

Literature

Baecker, R. M., Nastos, D., Posner, I. R. & Mawby, K. (1993) The User-Centred Iterative Design of Collaborative Writing Software. In Proceedings of InterChi'93, ACM.

Sharples, M., Goodlet, J.S., Beck, E.E., Wood, C.C., Easterbrook, S.M. & Plowman, L. (1993) Chapter 2: Research issues in the study of computer-supported collaborative writing. In M. Sharples (ed.) Computer-Supported Collaborative Writing. London: Springer-Verlag.

Haas, C. (1996) Writing Technology.


^ Theme communities

Purpose

The goal of the theme is to present an introduction to online communities and to existing and future IT tools that support such communities. Both communities of practice and amateur communities will be discussed. A number of tools will be presented and issues important for supporting such communities will be addressed.

Discussion seminar

Daniel, Haris, Berit och Francesca ansvarar för detta diskussionseminarium. Förslag till frågeställningar:

 • Vad är en community?
 • Hur skapas en community?
 • Hur kan en community stödjas?
 • Hur kan en community bidra till samarbete på en arbetsplats?

Literature

Mynatt and O'Day "Network Communities: Something Old, Something New, Something Borrowed..." in CSCW vol. 7, no. 1-2, 1998

Wellman and Gulia "Virtual communities as communities" in Communities in Cyberspace (ed. Smith and Kollock), Routledge, 1999

Brown, J. S. & Duguid, P. (1991) Organizational Learning and Communities of Practice: Toward a Unified View of Working, Learning and Innovation. Organization Science, Vol. 2, No 1.


^ Theme collaborative virtual environments

Purpose

Syftet med denna föreläsning är att ge en inblick i kollaborativa virtuella miljöer, samt en förståelse för hur multimodala virutella miljöer påverkar social interaktion mellan människor.

Discussion seminar

Daniel, Haris, Berit och Bosse ansvarar för detta diskussionseminarium. Förslag till frågeställningar:

 • På vilka sätt kan CVEs stödja samarbete i en organisation?
 • Vilka problem och begränsningar är förknippade med användandet av CVEs och då specifikt för samarbete?
 • Hur viktig är medvetenheten om andras närvaro i en CVE?
 • Vilken roll spelar den sociala interaktionen i en CVE jämfört med andra kollaborativa programvaror?

Literature

Lanier, Jaron (2001) Virtually there. Scientific American, April, pp 52–61

Fraser, Mike, & Benford, Steve (2002) Interaction effects of Virtual Structures. Proceedings of CVE 2002, pp 128–134.

Becker, B. & Mark, G., (2002) Social conventions in computer-mediated communication: A Comparison of three online shared virtual environments. In Schroeder, R.(Ed) The Social Life of Avatars: Presence and interaction in shared virtual environments. Springer-Verlag.

McGrath, J. E. (1993). Time, Interaction and Performance (TIP): A Theory of Groups. Small Group Research. In Baecker, R. M. (Ed.) Readings in groupware and computer-supported cooperative work: assisting human-human collaboration. San Mateo, Calif. Kaufmann. pp 116–129.


^ Theme workplace studies

Purpose

Syftet med detta tema är att ge en övergripande förståelse för fältstudier och hur man utför en sådan studie, och att ge en förståelse för olika mekanismer som är viktiga för att stödja samarbete på en arbetsplats. Olika arbetsplatsstudier som utförts inom CSCW kommer att diskuteras.

Discussion seminar

Pinar, Johanna, Helene, Daniel, Emma och Bosse ansvarar för detta diskussionseminarium. Förslag till frågeställningar:

 • Hur kan arbetsplatsstudier gå till och vad fyller de för funktion?
 • Vilka metoder kan man använda sig av under en arbetsplatsstudie?
 • Vilka är för- och nackdelar med dess metoder?
 • Vad är det för skillnad mellan etnografi och etnometodologi?
 • Hur kan andra metoder bidra på ett sätt som etnografi inte kan?
 • Vad kan man förvänta sig för reslutat av en arbetsplatsstudie?
 • Hur kommer man vidare efter en arbetsplatsstudie?

Literature

Blomberg, Jeanette 2003. “An Ethnographic Approach to Design”. Julie A. Jacko and Andrew Sears, Eds. The human-computer interaction handbook: fundamentals, evolving technologies and emerging applications: 964–986. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Hughes, J., King V., Rodden, T., and Andersen, H. (1994) Moving out from the control room: Ethnography in System Design Proceedings of the conference on Computer supported cooperative work October 1994. ACM Press New York, NY, USA http://citeseer.ist.psu.edu/hughes94moving.html

Schmidt, Kjeld (2000): The critical role of workplace studies in CSCW, in Christian Heath, Jon Hindmarsh, and Paul Luff (eds.): Workplace Studies: Recovering Work Practice and Informing Design, Cambridge University Press, Cambridge

Bentley, R. et al (1992) Ethnographically-informed Systems Design for Air Traffic Control. Proceedings of CSCW´92, ACM.

Myers, Michael D. (1999) Investigating information systems with ethnographic research Communications of the Association for Information Systems, December 1999, Volume 2, Article 23, Association for Information Systems Atlanta, GA, USA portal.acm.org/citation.cfm?id=374487 www.qual.auckland.ac.nz/Myers%20CAIS%20article.pdf

Dourish, P. (2006) Implications for Design. Proceedings of CHI, ACM.

   


Kristina Groth, Nada, KTH, kicki@nada.kth.se
Uppdaterad: 2007-03-20